Connect with us

Samospráva

Poslanci žiadali koncepcie športu aj cestovného ruchu

Published

on

Reklama
Reklama

Na februárovom zasadaní nového Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Piešťanoch okrem poslanca Jančoviča, o ktorého vystúpení sme písali pred pár dňami, interpelovali primátora a mestský úrad aj ostatní poslanci. Ich otázky sa týkali napríklad výberu riaditeľa Služieb mesta, úpravy trávnikov, neskolaudovaného podchodu, verejných WC a požadovali aj vytvorenie a aktualizáciu koncepcií športu či cestovného ruchu…

IMG_7420

Eva Wernerová žiadala informáciu, ako prebieha proces výberového konania na riaditeľa Služieb mesta Piešťany, či sú prihlásení uchádzači, kedy by malo prebehnúť výberové konanie a ako bude zložená výberová komisia

Iveta Babičová sa pýtala, akým spôsobom Mesto Piešťany zabezpečí úpravu trávnikov, ktoré zostali po vybudovaní tohto osvetlenia na sídliskách Andreja Hlinku a Juh v dezolátnom stave.

Reklama

Adriana Drahovská požiadala primátora o vyjadrenie, čo bude ďalej s Revue Piešťany a rada by vedela, kto z vedenia mesta bude mať na starosti kultúru a podujatia a s kým môže ako predsedníčka kultúrnej komisie rokovať napríklad o Otvorení letnej kúpeľnej sezóny.

olks-2013-17

Juraja Brnu zaujímalo, akým spôsobom bude mesto realizovať požiadavku záverov finančnej a podnikateľskej komisie o ich účasti na tvorbe rozpočtu. Požiadal tiež kolegov, aby zvažovali podávanie otázok a nezahlcovali úrad priveľkým množstvom požiadaviek.

Michal Fiala požiadal mestský úrad o rokovanie so železnicami, aby sa definitívne vyriešil problém neskolaudovaného podchodu pod železničnou traťou na Vrbovskej ceste a aby boli odstránené nedostatky brániace kolaudácii podchodu. Ďalej ho zaujímal ma stav spoločnosti Letisko Piešťany, kde má mesto majetkový podiel, či je možné vidieť alebo nahliadnuť do zápisníc  valných zhromaždení a dozorných rád, za posledné dva roky 2013, 2014.

Tomáš Hudcovič požiadal o informáciu či môže široká verejnosť využívať toalety v zariadení Perla na základe platnej nájomnej zmluvy. Ďalej sa pýtal, či na mestskom úrade jestvuje nejaká stratégia ohľadom verejných WC,  či je možné riešiť ich bezúdržbovými toaletami, aké by boli náklady na obstaranie týchto toaliet, prípadne na umiestnenie v jednotlivých lokalitách. Ďalšia otázka pochádzala od občanov mesta Piešťany, ktorí chcú vedieť, prečo bola povolená neadekvátna výška rekonštruovaného objektu na rohu ulíc Šafárikova a Štúrova, súpisné číslo 1147, presahujúcu výškový regulatív danej oblasti a prečo nebola dodržaná zákonom stanovená odstupová vzdialenosť stavieb na Nálepkovej ulici vedľa objektu, súpisné číslo 1832 a kostola. Poukázal aj na to, že mestský úrad si objednal tlač 13 000 výtlačkov periodika Radnica informuje, ale objednávka na distribúciu bola vo výške 13 740 kusov a za toľko aj úrad zaplatil.

IMG_4304

Peter Tremboš sa pýtal, či v súvislosti s pripravovanými konferenciami o cestovnom ruchu a kúpeľníctve, o ktorých informoval vedenie, má mesto Piešťany záujem o oficiálnu účasť na týchto podujatiach, ďalej ako si predstavuje podporu cestovného ruchu v tomto volebnom období. Požiadal mestský úrad aj o neodkladnú aktualizáciu koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Piešťanoch a následne predložiť tento dokument na pripomienkovanie komisiám MsZ. S ohľadom na diskusie k bodom programu riešiacim otázky školstva v meste Piešťany žiadal tiež, aby úrad predložil aktualizovanú stratégiu rozvoja školstva a následne k tejto téme zvolal pracovné stretnutie. Zároveň odporúčal oba tieto dokumenty spracovať koordinovane a súbežne so spracovaním nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

IMG_4038

Matúš Kromholc interpeloval MsÚ, aby každoročne, najneskôr na marcovom zastupiteľstve predkladal správu, ktorá bude hovoriť o končiacich záručných lehotách aj počte reklamácií, ktoré boli vznesené voči dodávateľom investičných akcií. Ďalej požiadal, aby mesto preverilo, či je legislatívne možné prijať nariadenie o zákaze reklám na zariadenia prevádzkujúce hazardné hry. Posledná interpelácia opäť smerovala k mestskému úradu, ktorý žiadal v spolupráci s komisiou športu a rekreácie, spracovať koncepciu rozvoja športu na území mesta a tento dokument predložiť na rokovania komisií MsZ.

Jána Jánošíka zaujímalo, ako postupovať v prípade, aby fontána pri kine bola sfunkčnená. Ďalej chcel vedieť, na základe čoho sa robila rekonštrukcia verejného osvetlenia, pretože podľa neho bola rozšafne riešená a na niektorých miestach išli do zeme káble, ktoré už sa dnes nepožívajú.

IMG_4301

Andrej Klapica navrhol, aby v rámci stratégie rozvoja športu, ktorú spomenul Matúš Kromholc, mestský úrad vypracoval zoznam športových klubov, ktoré pôsobia na území Piešťan a aktivity, ktorým sa tieto kluby venujú. Takisto ho zaujímalo aj koľko je v týchto kluboch zapísaných mladých ľudí do 18 rokov a z čoho sú tieto kluby financované, prípadne akým spôsobom  na ich prevádzku či fungovanie prispieva mesto. Ďalej sa pýtal, ktorým športovým klubom sú poskytované telocvične pri základných školách, v akom počte hodín a za akú finančnú odmenu.

Jozef Malík požiadal mestský úrad, aby poslancom poslal aktualizovaný materiál spracovaný v ešte predchádzajúcom volebnom období o možnostiach realizácie zariadenia pre seniorov na území mesta a následne k tomuto taktiež zvolal pracovné stretnutie k prediskutovaniu alternatív a potrebného postupu k realizácii aj s finančným krytím projektu, najlepšie ešte v priebehu mesiaca február.  

Odpovede na interpelácie dostanú poslanci písomne pred ďalším rokovaním zastupiteľstva.

(red, foto: mp, ad)

Populárne články