Connect with us

Názory a komentáre

Riaditeľ ZŠ M.R. Štefánika v Piešťanoch reaguje na informácie, ktoré odzneli na zastupiteľstve, otvoreným listom

Vážený pán primátor Mgr. Peter Jančovič PhD., vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci MsZ v Piešťanoch, vážení obyvatelia Piešťan a širokého okolia

Published

on

Reklama

 

Moje meno je Kamil Moravčík. Žijem celý svoj život v Piešťanoch a takmer celý svoj profesijný život pôsobím v školstve. Mám 30-ročnú prax ako pedagóg, z toho 19 rokov pôsobím ako riaditeľ Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch. V roku 2019 som uspel vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina z Piešťanoch, kde som sa nakoniec z určitých osobných dôvodov rozhodol nenastúpiť. Ak sa človek na Slovensku rozhodne profesijne venovať školstvu, tak určite musí vopred dobre vedieť, prečo to robí. Určite nie preto, aby sa sám mal v živote dobre a žil v prepychu a blahobyte. Rozhodne sa preto, že mu na tejto spoločnosti záleží, chce vychovávať a vzdelávať deti, mladých ľudí, ktorí o pár rokov budú túto spoločnosť niekam smerovať.

Reklama

Moje základné krédo, ktoré sa snažím vštepovať deťom v škole, je pravdovravnosť, od ktorej sa všetko ďalšie v živote odvíja. V živote je veľmi málo vecí, ktoré neznášam, ale jednou z nich je lož alebo klamstvo. Toto o mne väčšina kolegov i detí v škole vie a takéhoto ma pozná…nikdy nepochopím ľudí, ktorí lož a klamstvo používajú ako svoju pracovnú metódu, ktorí takýmto spôsobom existujú a považujú to za normálnu súčasť svojho života. Nechápem, ako sa ráno môžu zobudiť a pozrieť na seba do zrkadla. Možno som sa so svojimi hodnotami, ktoré vyznávam, zle narodil, možno v nesprávnu dobu, na nesprávnom mieste alebo v nesprávnom meste…

Naša škola je školou rodinného typu, kde každý každého pozná a vďaka vynikajúcim kolegom, deťom, rodičom i priateľom školy, je to škola, ktorej v roku 2012 hrozilo, že ju zo zvláštnych dôvodov údajne zruší jej vlastný zriaďovateľ pod vedením vtedajšieho primátora Ing. Rema Cicutta a vtedajšej aj súčasnej prednostky MsÚ v Piešťanoch RNDr. Denisy Bartošovej, ale vďaka obrovskej odvahe rodičov je táto škola školou dodnes. A za toto patrí všetkým tým, ktorí škole pomáhali, vystúpili vtedy priamo na zasadnutí MsZ v Piešťanoch a naďalej škole pomáhajú, obrovská vďaka. Verím tomu, že ak by bolo treba školu zachraňovať aj v budúcnosti, tak my všetci, kolegovia, rodičia, priatelia školy i široká verejnosť budeme za jej zachovanie neochvejne bojovať. Osobne si myslím, že doba, kedy bude treba o zachovanie tejto školy opäť bojovať, nie je tak ďaleko, ako sa to môže na prvý pohľad zdať.

Reklama

Našej škole sa podarilo za posledných 12 rokov počet žiakov, ktorí ju navštevujú, zvýšiť o 3/4, zo 169 na súčasných 296, čiže aby som bol presný, zvýšila počet žiakov za uvedené obdobie o 75 % najmä vďaka tvrdej a poctivej práci všetkých perfektných ľudí (pedagógov, nepedagogických zamestnancov rodičov, zákonných zástupcov, žiakov, priateľov a sympatizantov školy), ktorí pracujú na tom, aby škola robila dobré meno nielen jednému z najväčších Slovákov, po ktorom je pomenovaná, a to Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ale aby robila dobré meno aj mestu Piešťany. Tešíme sa spolu s deťmi z každého čo i len malého úspechu, ktorý dosiahnu deti v škole, motivujeme ich, povzbudzujeme a snažíme sa napĺňať motto Milana Rastislava Štefánika: Veriť, milovať, pracovať…
Neustály záujem o školu, napriek stálym negatívnym vyjadreniam vedenia mesta o našej škole, je dôkazom toho, že rodičia a zákonní zástupcovia napriek tomu dobre poznajú pozitívnu atmosféru v škole i zloženie jej pedagogického zboru a celého kolektívu starajúceho sa o to, aby sa každý v škole cítil dobre a bezpečne.

Pre porovnanie počet obyvateľov mesta Piešťany počas funkcie súčasného primátora Mgr. Petra Jančoviča PhD. klesol od 1.1.2019 z 28 005 na súčasných 26 844, a to väčšina z týchto ľudí sa z Piešťan odsťahovala…

Posledným podnetom k tomu, prečo som sa rozhodol napísať tento list, bolo moje pozretie si priameho prenosu i záznamu na www.zastupitelstvo.sk zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Piešťany (MsZ) dňa 16.2.2023 a konkrétne bod 10 , kde sa prerokovávalo VZN o novom rozdelení školských obvodov v Meste Piešťany, v ktorom jeho predkladateľ, primátor mesta Mgr. Peter Jančovič PhD., navrhol odobrať jedinej škole, a to našej ZŠ M. R. Štefánika 15 ulíc z jej školského obvodu.

Vážený pán primátor, nezvyknem chodiť tam, kde ma nepozvú. Pani PhDr. Podobová, vedúca odboru školstva a športu na MsÚ v Piešťanoch na spomenutom zasadnutí MsZ povedala všetkým, že vidíte, znova riaditeľ ZŠ M. R. Štefánika sem neprišiel. Pýtam sa, pozval ma tam niekto? Odpoveď je nie, nikdy, ani teraz, ani v roku 2021, ani v roku 2020, keď sa daný materiál o zmene školských obvodov prerokovával prvýkrát, ma tam pán primátor nepozval. Pýtate sa prečo? Vážení občania, asi bude najlepšie, ak si budete odpovedať sami…

Vedúca odboru školstva a športu na MsÚ v Piešťanoch, pani PhDr. Podobová, toto VZN, ktoré prerokovávalo MsZ dňa 16.2.2023 bolo o mojej osobe a o našej škole, alebo o určovaní školských obvodov všetkých škôl v Piešťanoch? Pretože to chvíľami na zasadnutí MsZ 16.2.2023 vyzeralo, ako by ste v bode 10 prerokovávali nie VZN o školských obvodoch, ale VZN o „uvádzaní neúplných údajov, prípadne poloprávd a možno neprávd o ZŠ M. R. Štefánika a jej riaditeľovi, čiže o mne“. Ak už, tak nemali tam byť náhodou pozvaní všetci riaditelia základných škôl, alebo nemalo to byť aspoň s nimi vopred prerokované? Viem, je to v kompetencii zriaďovateľa, ale verím tomu, že ak by ste akúkoľvek otázku predniesli aspoň na jednej porade riaditeľov škôl, nebol by problém sa dohodnúť. Dovolím si povedať, že všetci riaditelia základných škôl v Piešťanoch máme medzi sebou veľmi korektné vzťahy.

To, čo sa voči našej škole postupne deje a čo väčšina verejnosti, logicky nevníma, je tzv. salámová metóda, ktorú vo svojom vystúpení na MsZ v Piešťanoch dňa 16.2.2023 krásne pomenovala naša skvelá kolegynka Mgr. Janka Masaryková. Mohli by sme to tiež nazvať aj postupným uťahovaním slučky okolo krku našej krásnej školy. Najskôr sa našej škole vďaka pánovi primátorovi Mgr. Petrovi Jančovičovi PhD. nevybudujú odborné učebne, potom sa zmenší jej školský obvod, mesto taktiež nepostaví škole ako jedinej v meste školskú jedáleň a kuchyňu, enviromentalista a zároveň vyštudovaný pedagóg, pán primátor nezrevitalizuje škole školskú záhradu, na ktorú má naša škola už vyše 5 rokov krásny projekt, ktorý si dala sama z vlastnej iniciatívy vypracovať u projektantky pani Ing. Wernerovej a ktorý som mu osobne odovzdal a odvtedy pravdepodobne leží u pána primátora v stole. Škole taktiež zo strany školského dvora mesto nepristaví ďalšie učebne a pán primátor nebude podporovať tie školy, o ktoré je v meste záujem, až jedného pekného krásneho dňa povie:

„….škola nemá odborné učebne, hlási sa jej čoraz menej detí z jej školského obvodu (o 4 -5 rokov si nikto nespomenie, že poslanci tejto škole dňa 16.2.2023 drasticky zmenšili jej školský obvod), počet detí prijatých do školy klesá, škola ako jediná nemá školskú jedáleň ani kuchyňu a o pár rokov bude pravdepodobne najmenšou školou, tak ju jednoducho zrušme.“
…a čerešnička na torte? Tou čerešničkou je to, že ak škole zriaďovateľ nebuduje a nemá záujem budovať nič z eurofondov, je veľmi pravdepodobné, že o rozvoj takejto školy dlhodobo nemá záujem, práve naopak. Pýtate sa prečo? Jednoducho preto, že ak škole vybudujete niečo pomocou financií z eurofondov, táto škola musí ďalších 5, prípadne 10 rokov zostať školou a nemožno ju zrušiť a ani zmeniť účel jej užívania! Ale čo ak z eurofondov zámerne nebudujete v škole nič? Len tak na okraj, škola je nádherná budova postavená v čase prvej česko-slovenskej republiky v roku 1938 a patrí k nej rozľahlý, prekrásny pozemok v širšom centre mesta Piešťany…myslím, že k tomuto viac dodať netreba…

Vážení spoluobčania, zdá sa Vám toto byť konšpirácia, že sa škola bude rušiť? Pokúšam sa Vám otvoriť oči a pri troške premýšľania toto môže byť onedlho krutá realita.

A prečo bude naša škola o pár rokov pravdepodobne tou najmenšou? V posledných rokoch sa pravidelne hlási pri zápise do 1. ročníka najviac detí do ZŠ Mojmírova, ZŠ Brezová a našej školy ZŠ M. R. Štefánika (bez ohľadu na školské obvody) a deti, ktoré tieto školy nemôžu prijať, nakoniec musia byť niekde prijaté a kde, to vieme všetci. Skončia v ZŠ Holubyho a ZŠ Scherera, ktorým zvyčajne príde k zápisu počet detí zodpovedajúci 1, max. 2 triedam 1. ročníka, ale vďaka tomu, že zostávajúce spomenuté školy v Piešťanoch nemôžu prijať všetky deti, tak sú prijaté nakoniec do týchto škôl a tak tieto školy nakoniec otvoria 2, resp. 3 triedy 1. ročníka a ich počet sa umelo zvyšuje. A verejnosť sa nedozvie a o pár rokov si na to ani nikto nespomenie, koľko detí sa zapísalo do daných škôl, ale to, koľko ich bolo nakoniec do ktorej školy prijatých. Tomuto sa v Piešťanoch hovorí slobodná voľba výberu školy zákonného zástupcu pre jeho dieťa.

Vedenia mesta, zamestnanci odboru školstva a i rodičia školopovinných detí v Piešťanoch veľmi dobre vedia, o ktoré školy v meste je záujem a na ktoré školy je problém kvôli veľkému záujmu svoje dieťa do 1. ročníka zapísať. Sú to ZŠ Mojmírova, ZŠ Brezová a naša ZŠ M. R. Štefánika na Vajanského ulici.

V r. 2012 tiež nikto nepovedal, že sa bude nejaká škola rušiť, to Vám nikdy nikto nepovie, pretože to je nepopulárne opatrenie a vychádzali v tlači podobné články ako sme toho boli svedkami nedávnych dňoch, ktorými Mesto Piešťany upokojuje verejnosť v tom, že žiadna škola sa rušiť nebude.

Mimochodom trávnatý pozemok, ktorý sa nachádza za školským plotom od školy smerom ku kruhovému objazdu k multifunkčnej budove Floreát je mestský a nevidíme najmenší problém, aby bol pričlenený k našej ZŠ M. R. Štefánika a rozšíril tak jej areál, kde by sa dala pristaviť krásna školská jedáleň i s kuchyňou, a na prízemí zo strany školského dvora ďalšie 3 učebne, čo pravidelne každoročne Mestu Piešťany a jeho vedeniu predkladám a každoročne je mi to zo strany vedenia mesta zamietnuté. Pán primátor, pýtam sa, prečo nepodporuje Mesto Piešťany a Vy osobne školy, o ktoré je v meste záujem a hlavne prečo nepodporujete všetky základné školy rovnomerne a spravodlivo?

Mimochodom Mesto Trnava postavilo v minulom volebnom období školskú kuchyňu i jedáleň poslednej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorá školskú jedáleň a kuchyňu nemala a vzalo si na to úver.

Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov pán Martin Chren navštívil spolu s bratislavským županom Jurajom Drobom v októbri 2022 Brusel, kde získali pre Ružinov 2,74 milióna eur na výstavbu ďalšej novej základnej školy. Rok predtým, v rok 2021 získali pre Ružinov z eurofondov pre základné školstvo 6 miliónov eur. Pán primátor na zasadnutí MsZ 16.2.2023 spomenul pána Chrena, tak predpokladáme, že ho pozná. Pán primátor, nestálo by za to spojiť sa s pánom Chrenom a v Piešťanoch ísť radšej takouto cestou a zobrať si z neho príklad?
Prikladám link na článok o získaných eurofondoch v bratislavskej mestskej časti Ružinov.

Pán primátor, Mgr. Peter Jančovič PhD, koľko eur v rámci eurofondov ste do školstva v Piešťanoch vybavili za vyše 4 roky Vašej funkcie? Myslím, že odpoveď vieme všetci spolu ihneď…
Každoročne Vám základné školy v Piešťanoch predkladajú požiadavky ohľadom investícií, ktoré si školy nedokážu z hľadiska finančnej náročnosti urobiť zo svojho rozpočtu. Naša škola by potrebovala postaviť školskú jedáleň spolu s kuchyňou, pristaviť 3 učebne zo strany školského dvora, vybudovať nové multifunkčné ihrisko na školskom dvore namiesto existujúceho asfaltového, vymeniť nový povrch na existujúcom multifunkčnom ihrisku, kompletne opraviť nebezpečnú, opadávajúcu omietku na budove školy, zatepliť budovu, vybudovať odborné učebne, revitalizovať školskú záhradu podľa už vypracovaného projektu, vymeniť elektroinštaláciu podľa už vypracovaného projektu v celej budove školy…myslím, že vízií a projektov na zlepšenie je viac ako dosť… a taktiež opraviť mestský chodník pred budovou školy, ktorý je v havarijnom stave a počas funkčného obdobia pána primátora Ing. Cicutta bol v minulosti na Vajanského ulici opravený, ale na úsek, ktorý vedie popred našou školou už vtedy akosi financie nezostali a dodnes sa nenašli. Takisto Mesto Piešťany pravidelne upozorňujem na potrebu obnovy stromov, ktoré vedú popred školu a sú na mestskom pozemku, nakoľko tieto stromy nebezpečne narušili mestský chodník a sú zdraviu nebezpečné pre žiakov, zamestnancov i okoloidúcich chodcov. V minulosti náhle poryvy vetra už v tomto stromoradí niekoľko stromov vyvrátili a len zázrakom sa nikomu nič nestalo.

Pán primátor, pani PhDr. Podobová, pani Ing. Iveta Babičová ako dlhoročný vedúci pracovníci iste dobre viete, že všetky výsledky školských inšpekcií týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu štátna školská inšpekcia zašle riaditeľovi školy a taktiež na vyžiadanie aj zriaďovateľovi, čiže Mestu Piešťany. Prečo toto na zasadnutí MsZ 16.2.2023 nikto z Vás nepovedal? Lebo sa to do daného scenára nehodilo? Vážení občania ako si to vysvetlíme?

V poslaneckom pléne sú ešte ďalší 2 pedagógovia, Mgr. Ján Šmída a Mgr., Ing. Michal Bezák. Taktiež poslanec pán Mgr. Ján Šmída ako dlhoročný vedúci pedagogický zamestnanec by mal veľmi dobre vedieť, ako fungujú a ako sú zverejňované zistenia Štátnej školskej inšpekcie. Prečo toto na zasadnutí nepovedal?

Pri každej inšpekcii ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu v každej škole štátna školská inšpekcia poskytne výsledok inšpekčného zistenia riaditeľovi školy a na vyžiadanie aj zriaďovateľovi, takže tu nielen ja, ale žiadny riaditeľ nič neutajuje. Pani PhDr. Podobová má výsledky všetkých inšpekcií zo všetkých škôl ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu vo svojej kancelárii na mestskom úrade. Kto zase na zasadnutí MsZ niečo zatajoval, alebo uvádzal polopravdy, či nepravdy?

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) vykonáva v škole i inú činnosť, ako je kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu, a to, že rieši v školách i sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach. Podľa zákona o sťažnostiach tieto výsledky ŠŠI zriaďovateľovi neposiela, nakoľko sú zúčastnené strany na riešení sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach viazané mlčanlivosťou. Pán primátor opäť nepovedal celú pravdu, pani PhDr. Podobová zahmlievala a neuviedla taktiež celú pravdu. Pán primátor povedal, že ma žiadal, aby som mu predložil inšpekčnú správu, ktorú po písomnej výzve odo mňa nedostal. Ale už asi „zabudol“ povedať a dodať, že na jeho listy som mu odpovedal tromi listami, v ktorom som mu to, čo Vám teraz píšem, vysvetlil.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch dňa 16.2.2023 povedal primátor mesta Piešťany Mgr. Peter Jančovič PhD., že odborné učebne v ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch sa z eurofondov nebudovali preto, že citujem:… tento projekt nespĺňa parametre. Zaujímavé je, že pre zostávajúce 2 školy v Piešťanoch tento istý projekt parametre spĺňal a u nich sa v projekte pokračovalo. Zároveň si dovolím ZŠ Mojmírova a ZŠ Holubyho v Piešťanoch týmto úprimne pogratulovať k tomu, že odborné učebne z tohto projektu z eurofondov budú mať. Keď som v r. 2019 listom požiadal primátora mesta Piešťany Mgr. Petra Jančoviča PhD., aby mi vysvetlil, prečo sa nebude pokračovať v projekte tvorby odborných učební z eurofondov v našej škole, ktorý vybavil jeho predchodca pán primátor Miloš Tamajka MBA, tak pán primátor Mgr. Peter Jančovič PhD. mi v liste z 20.3.2019 odpovedal a bol tam len 1 dôvod pozastavenie budovania odborných učební v našej škole, a to, že mesto má nedostatočné personálne obsadenie na oddelení stavebných služieb a rozvoja mesta. Uvedený list primátora prikladám ako prílohu tohto listu. Pýtam sa Vás, vážení občania, na základe toho, čo teraz píšem a čo ste videli a počuli na zasadnutí MsZ 16.2.2023 v Piešťanoch, nehovorí tu náhodou niekto nepravdu, klamstvo a lož? Neklame nám niekto priamo do očí?

Pán primátor Mgr. Peter Jančovič PhD. už prvýkrát pri predkladaní materiálu o školských obvodoch v MsZ v roku 2020 začal hovoriť o tom, že naša ZŠ M. R. Štefánika nemá odborné učebne, ale zabudol povedať, že to bol práve on, kto budovanie týchto učební z eurofondov v našej škole rok predtým v roku 2019 zastavil. Treba ešte k tomuto niečo dodať?

Pán primátor, tak ako máme v PN najdrahšie poplatky za komunálny odpad, uvedomujete si, že ste pravdepodobne jediný primátor, prípadne starosta na Slovensku, ktorý odmietol základnej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vybudovať odborné učebne za cca 150 000 eur z eurofondov? Vážený pán primátor, uvedomujete si, že podľa zákona 596/2003 Z.z. §6, ods. 13, písm a) obec, čiže v našom prípade mesto, zabezpečuje na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu materiálno-technické zabezpečenie a podľa §6, ods. 13, písm. b) toho istého zákona mesto zabezpečuje didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese, a Vy zastavíte škole budovanie odborných učební? Okrem toho, nepamätám si, že by ste našej škole nejakú didaktickú techniku alebo materiálno-technické zabezpečenie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu poskytli. Koľko ste nám ich do školy dodali? Všetky sme si zaobstarali vďaka našim vlastným financiám a vďaka našej iniciatíve a podpore rodičov a priateľov školy. A boli sme prvá základná škola v Piešťanoch, ktorá mala všetky učebne vybavené bez prispenia svojho zriaďovateľa interaktívnymi tabuľami a možno sme jediná škola v našom meste dodnes…

V minulom týždni, v čase jarných prázdnin, teda týždeň po zasadnutí MsZ, kde sa prerokovali školské obvody, nám prišiel z MsÚ Piešťany e-mail, v ktorom nám náš zriaďovateľ Mesto Piešťany oznamuje, že nám bude naše vlastné financie na prevádzku školy, ktoré nám patria v rámci prenesených kompetencií a podľa rozpisu Ministerstva školstva VVaŠ SR podľa počtu žiakov na rok 2023 znižovať z 88 000 eur o vyše 17 000 eur, o je vyše 19 %. Toto môže zriaďovateľ urobiť svojej škole v čase energetickej krízy? K uvedeným rozpísaným financiám pre všetky školy na Slovensku sa môže každý občan dostať na webovom sídle Ministerstva školstva VVaŠ na www.minedu.sk. Žiadam Vás týmto, aby ste nám naše financie opäť, ako tomu býva každý rok, nebrali, ale naopak vrátili.

Vážené pani poslankyne a páni poslanci MsZ v Piešťanoch, prosím zasiahnite a apelujte na vedenie mesta, pretože toto je už takmer likvidačný krok zo strany mesta Piešťany pre našu školu a škola bude mať už nasledujúci mesiac obrovské problémy zabezpečiť základné potreby pre riadny chod školy a to nehovorím o tom, že už vôbec nič nebude môcť kúpiť pre deti. Nechceme nič, čo nám nepatrí, ale neberte nám naše financie! Listom z 2. marca 2023 som požiadal primátora mesta, aby nám naše prostriedky vrátil.

A to pani PhDr. Podobová tvrdila na zasadnutí MsZ 16.2.2023, že naša škola bola a je pravdepodobne dofinancovávaná z iných škôl.

Každoročne sú naopak našej škole jej vlastné prostriedky, na ktoré má nárok podľa tabuliek Ministerstva školstva VVaŠ SR a podľa počtu žiakov, znížené Mestom Piešťany. Napriek tomu pani PhDr. Podobová na zasadnutí MsZ 16.2.2023 nemá problém povedať, že naša škola je asi dofinancovávaná z iných škôl a v skutočnosti je to naopak, nám uberanými vlastnými prostriedkami sú pravdepodobne dofinancovávané iné školy. V roku 2022 sme po zásahu vedenia Mesta Piešťany dostali na prevádzku školy o cca 8300 eur menej ako nám patrilo a v roku 2021 o cca 10 000 eur menej na prevádzku školy, ako sme mali nárok podľa normatívu a rozpisu Ministerstva školstva VVaŠ a podľa počtu žiakov našej školy. Viete si predstaviť, čo si škola mohla vybaviť a vybudovať za dané financie, ktoré jej patria a ktoré jej zásahom vedenia mesta boli odobraté? Takže nielen, že nám náš zriaďovateľ nedáva to, čo má, ale ešte nám aj berie z nášho.

Naša škola patrí už niekoľko rokov medzi ekonomicky najprosperujúcejšie základné školy v rámci Mesta Piešťany, a spolu so ZŠ Mojmírova je úplne najekonomickejšou základnou školou v Piešťanoch. Tento údaj sa dá ľahko vypočítať a zistiť z jednoduchých údajov, ktorými sú počet žiakov školy, počet tried školy, počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov jednotlivých škôl v rámci mesta.

Prikladám Vám aktuálnu tabuľku, z Odboru školstva a športu MsÚ Piešťany, v ktorej je stav žiakov, tried, zamestnancov i ďalších údajov jednotlivých základných škôl v Piešťanoch k 31.1.2023:

Pán primátor na zasadnutí MsZ Piešťany 16.2.0203 tvrdil, že dovtedy platné VZN o školských obvodoch je protizákonné, čiže v rozpore s platnou legislatívou. Pýtam sa, ak to tvrdil, tak dal pán primátor alebo niektorý poslanec od roku 2019 do roku 2023 toto VZN na posúdenie prokuratúre, ktorá jediná môže vysloviť tieto slová o rozpore daného VZN s legislatívou? A ak nedal, tak sa pýtam, prečo nikto z tých, ktorí toto tvrdili, to neurobil? Odpoveď si zase môžeme domyslieť sami…

Pýtam sa, prečo bolo dané VZN predkladané na rokovanie MsZ v Piešťanoch v r. 2020, 2021, 2023 a nie aj v roku 2022? V roku 2022 zrazu údajne protizákonné nebolo? Alebo to nebolo náhodou preto, že v roku 2022 boli komunálne voľby a do scenára sa to v tomto roku veľmi nehodilo?

Prosím Vás, pán primátor, v zmysle zák. 200/2011 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zaslať mi kópiu listu (na moju občiansku adresu), ktorý ste spomenuli na zasadnutí MsZ v Piešťanoch dňa 16.2.2023 a poslali ste ho na Ministerstvo školstva, že Mesto Piešťany nedodržiava zákon, pretože poslanci 2x neodsúhlasili zákonnú úpravu. Na rokovaní MsZ 16.2.2023 ste spomenuli 1 list. Ak ste odosIali viac takých listov, prosím Vás, aby ste mi zaslali všetky, za čo Vám veľmi pekne vopred ďakujem. Osobne nepoznám taký právny predpis, ktorý by primátorovi ukladal povinnosť zaslať list ministerstvu školstva v súvislosti so školskými obvodmi. Ak taký právny predpis existuje, budem rád, ak ma o ňom upovedomíte.

Pani prednostku RNDr. Denisu Bartošovú týmto prosím, aby mi v zmysle zák. 200/2011 o slobodnom prístupe k informáciám zaslala kópiu listu (na moju občiansku adresu), ktorý je zaslal RÚVZ v Trnave ohľadom toho, či miestnosť v našej škole spĺňa kritéria klasickej triedy. Mesto Piešťany zavolalo do našej školy pracovníčky RÚVZ z Trnavy, aby toto posúdili. Výsledok bol zaslaný Mestu Piešťany. Pani prednostku RNDr. Denisu Bartošovú som pred necelým rokom poprosil v prítomnosti 2 mojich kolegýň, aby mi kópiu daného listu doručila, čo mi aj sľúbila, ale do dnešného dňa to neurobila.

Pani PhDr. Podobová na zasadnutí MsZ dňa 16.2.2023 pri povedala, že by si nedovolila poslancom predložiť nesprávne číselné údaje. Pani PhDr. Podobová toto ale už urobila v r. 2021 pred prerokovávaním tohto istého VZN. Keď som na to vtedy upozornil, pani PhDr. Podobová dané údaje opravila a pred prerokovávaním daného VZN poslancom MsZ znova iné údaje rozposlala. Pán poslanec Mgr. Stachura následne pri prerokovávaní VZN v r. 2021 povedal, že ako sa majú poslanci v tom vyznať, keď raz im pošlú také čísla a potom zasa iné.

Pani PhDr. Podobová, vedúca odboru školstva a športu na zasadnutí MsZ 16.2.2023 uviedla, že si nevie predstaviť, ako by fungoval jeden školský obvod pre celé mesto tak, ako to majú v Trenčíne. Podotýkam, že v Trenčíne to určite vedia a stačilo by tam možno zavolať, spýtať sa a poradiť. Tvrdila, že každá škola podľa zákona musí mať pridelený nejaký školský obvod. To je pravda. Ale ten istý zákon nezakazuje to, aby všetky školy mali jeden a ten istý školský obvod, čo podľa mňa v Trenčíne využili a preto to tak majú vo VZN zakomponované a určené a zároveň s myslím, že je to aj najspravodlivejšie riešenie. Ak to tam funguje takto 18 rokov, myslím si, že v tom problém byť nemôže.

Pani PhDr. Podobovú, ako vedúcu odboru školstva pri MsÚ v Piešťanoch by som veľmi rád týmto poprosil, aby si po takmer 25 rokoch všimla, že naša škola sa nevolá ZŠ Vajanského, ale Základná škola Milana Rastislava Štefánika na Vajanského ulici… verím tomu, že nie náhodou je po tomto slovenskom velikánovi pomenovaná a ja osobne som veľmi hrdý na to, že môžem pracovať v škole, ktorá nesie toto meno.

Dané VZN, ktoré sa prerokovávalo 16.2.2023 bolo podľa mňa mrhaním času poslancov a zamestnancov MsÚ, ktorých mimochodom všetci platíme zo svojich daní. Bolo zbytočné aj preto, že zákonní zástupcovia pravidelne robia to, že tesne pred zápisom do 1. ročníka si svojmu dieťaťu zmenia trvalý pobyt podľa toho, do ktorej školy chcú, aby chodilo. A toto sme predsa všetci veľmi dobre vedeli už dávno vopred. Prerokovávanie daného VZN nebolo ani o tom, že by ho bolo treba dať do súladu s legislatívou…prerokovávanie daného VZN bolo v skutočnosti úplne o niečom inom. A pýtate sa o čom teda bolo? Nezávislý a trochu pozorný divák, ktorý videl v priamom prenose bod 10 na zasadnutí MsZ v Piešťanoch dňa 16.2.2023 a ktorý si ho môže pozrieť aj zo záznamu na webe www.zastupitelstvo.sk a nezávislý čitateľ, ktorý dočítal tento list až sem, si myslím, dokáže veľmi dobre odpovedať na moju otázku aj sám…

Vážený pán primátor, ste už tretí primátor v poradí, ktorého som zažil ako riaditeľ školy vo funkcii primátora. S pánom primátorom Ing. Remom Cicuttom som mal úplne pohodový, normálny profesionálny vzťah v r. 2004 – 2012, do doby, pokiaľ rodičia nezachraňovali školu. Potom nastúpil do funkcie pán primátor Miloš Tamajka MBA, s ktorým som mal, dovolím si povedať, vynikajúci pracovný vzťah. Je to veľmi slušný, skromný, priateľský, úprimný človek a hoci bol primátorom len 1 volebné obdobie, čiže 4 roky v rokoch 2014 – 2018, za jeho funkčného obdobia sa do našej školy investovalo najviac financií, oveľa viac, ako za 12 rokov primátorovania Ing. Cicutta a vyše 4 rokov funkčného obdobia súčasného primátora. A aj keď si zásluhu za výmenu okien v našej škole privlastňujete Vy, pán primátor, všetky okná v budove našej školy sa vymenili počas funkcie pána primátora Miloša Tamajku MBA.

Vážený pán primátor, áno, máte pravdu, aj za Vášho funkčného obdobia sa v škole investuje a za všetky investície som sa Vám poďakoval a ďakujem Vám za ne ešte raz aj touto cestou. Len je zaujímavé to, že žiadnu z investícií nechcete robiť prostredníctvom eurofondov a prečo je to tak, to som už vysvetlil v tomto liste vyššie.

Vážený pán primátor, veľkou väčšinou prosím, ale teraz budem žiadať. Žiadam Vás týmto, aby ste vždy, keď budete hovoriť o našej škole a mojej osobe, hovorili len pravdu a úplnú pravdu a nie fakty zahmlievali, hovorili polopravdy a nepravdy. Myslím, že v tomto liste som dokázal, že už doteraz ich bolo od Vás povedaných dosť. Oznamujem Vám, že aj ja, tak ako každý iný občan v tomto štáte, budem pravdu a česť našej školy a aj svojej osoby brániť všetkými možnými prostriedkami, ktoré mi legislatíva umožňuje.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budem veľmi rád, ak sa prídete do školy pozrieť osobne a urobíte si svoj obraz o tom, ako sa v našej škole žije, ako to v nej funguje a aká atmosféra v nej panuje. Veľmi radi Vás v nej privítame. Bolo by určite oveľa lepšie, keby ste to urobili už pred zasadnutím MsZ 16.2.2203 a mali by ste informácie o škole z oboch strán a nie len tie skreslené, jednostranné informácie, ktoré ste zo strany pána primátora, pani vedúcej odboru školstva a športu PhDr. Podobovej a Mestského úradu Piešťany dostali. Vážim si tých poslancov, ktorí sa so mnou stretli a tým, ktorí osobné stretnutie so mnou odmietli, si dovolím pripomenúť, že ľudia Vás zvolili preto, aby ste pracovali v ich prospech a aby ste si ich vypočuli. Zvolením za poslancov sa Vaša cesta neskončila, ale naopak Vaša služba obyvateľom Piešťan sa iba začala…

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budem pozorne sledovať, verím tomu, že i celá verejnosť a som veľmi zvedavý, čo urobíte s daným VZN o školských obvodoch, ktoré ste schválili 16.2.2023 po tomto mojom liste a faktoch, ktoré ste sa v ňom dozvedeli. Či jednoducho necháte VZN tak, ako bolo schválené, alebo na základe toho, že ste dostali iba čiastočne pravdivé a aj nepravdivé informácie, ktoré Vás mohli ovplyvniť pri hlasovaní, či budete na základe tohto niečo iniciovať, konať, alebo len zoberiete na vedomie informáciu a skonštatujete, že s daným VZN sa 6 mesiacov nič nedá robiť. Verte mi, že ak by ste ozaj chceli, tak sa dá…

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, veľmi pekne si dovolím touto cestou úprimne poďakovať tým poslankyniam a poslancom MsZ v Piešťanoch, ktorí za dané VZN o školských obvodoch dňa 16.2.2023 nehlasovali a nepodporili ho.

Vážení občania, 2 roky som vydržal a nereagoval (myslím rok 2020 a 2021, keď sa prerokovávalo toto isté VZN na MsZ), ale tento rok som už reagovať musel. Písanie tohto listu mi zabralo veľa času a poviem, že radšej by som ho využil na niečo zmysluplné a nie na to, aby som musel zdôvodňovať zahmlievanie, čiastočné pravdy a klamstvá voči našej škole a svojej osobe.

Osobne si myslím, že diskusia o štátnej školskej inšpekcii, o odborných učebniach (ktorú pán primátor začal už pri prerokovávaní tohto materiálu už v r. 2020) a o uvádzaní neúplných faktov a poloprávd iba o jednej škole, na rokovanie MsZ o VZN o určovaní školských obvodov všetkých škôl v Piešťanoch nepatrí.

Vážení spoluobčania, ak by Vás zaujímalo ako naša škola funguje, veľmi radi Vás v nej privítame. A ak by Vám bolo nejasné niečo z tohto listu, neváhajte nás kontaktovať, či už osobne, alebo na telefónnom čísle 0915 877 093. Veľmi radi sa stretneme s každým, kto prejaví záujem o to, aby sa dozvedel niečo o živote našej školy.

Milý Peter, dovolím si Ťa na záver môjho listu takto osloviť, pretože si tykáme. Za vyše štyri roky som od Teba nepočul voči našej škole a voči mojej osobe ani jedno kladné vyjadrenie a hodnotenie. Nemyslíš si, že správny líder by mal vedieť svojich podriadených ľudí i motivovať a občas skúsiť na nich nájsť aj niečo pozitívne? Tak ako Ti to teraz píšem, takto sa to snažím robiť ja…a samozrejme nielen voči kolegom, ale aj voči deťom v škole, pretože „zlé“ dieťa neexistuje, lebo na každom a v každom človeku sa dá nájsť niečo dobré…len treba hľadať a hlavne chcieť a chcieť nájsť…základom každého úspechu je podľa mňa motivovať, chcieť, povzbudzovať, tvrdo pracovať a chváliť…

Skús hodiť za hlavu nesympatie voči mojej osobe a nestotožňuj si ma spolu so ZŠ M. R. Štefánika. Ak sa Ti to podarí, budem veľmi rád. Pokús sa škole, o ktorú majú rodičia i deti záujem, pomáhať v skutočnosti, reálne a s úsmevom na tvári…ak toto dokážeš, budú spokojní všetci…deti, kolegovia, rodičia, zákonní zástupcovia, priatelia školy a samozrejme aj ja …. a pevne verím tomu, že aj Ty sám….

Peter, ľudia Ťa zvolili pravdepodobne preto, aby si tvoril, budoval a aby sa v meste žilo lepšie. A bol by som veľmi rád, keby sa z nášho nádherného Mesta „snov“, (v ktorom nemáme okrem mnohého iného ani aquapark, hádzanársku halu a máme nefunkčný zimný štadión…) stalo ozajstné a skutočné Mesto snov. Myslím, že všetci občania mesta si toto zaslúžime.

Pán primátor, Mgr. Peter Jančovič PhD., buď taký láskavý a pokús sa radšej tvoriť a budovať ako bojovať…

 

Mgr. Kamil Moravčík
riaditeľ ZŠ M. R. Štefánika
Vajanského 35
Piešťany

Príloha: List primátora riaditeľovi školy o pozastavení budovania odborných učební:

Populárne články