Connect with us

Názory a komentáre

Komentár: Vie riaditeľ kúpeľov, o čom hovorí? Ako je to s vrtmi pri Slovane?

Pred časom uverejnili miestne tlačené noviny a následne aj webový portál piestanskydennik.sk štylizovaný rozhovor s aktuálnym riaditeľom Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany Petrom Bednarčíkom. Okrem iného sa v článku hovorí aj o situácii s hotelom Slovan a vrtoch okolo neho. Zaujali ma hlavne vyjadrenia o vrtoch, pretože hovoria možno viac, ako by sa na prvý pohľad zdalo.

Published

on

Reklama

 

Pán riaditeľ povedal, že hotel Slovan nie je možné v súčasnej dobe oživiť, aby plnil funkciu kúpeľného hotela, keďže podľa štúdie SLKP nie je možné do mesta dopravovať geotermálnu liečivú vodu. Vrty, ktoré pri Slovane sú, majú podľa riaditeľa teplotu 21 stupňov Celzia a nikdy podľa neho nebolo preukázané, či sú vôbec liečivé.

Reklama

 

Takto znie celý odstavec v spomínanom rozhovore:

Reklama

 

Odstavec z rozhovoru s Petrom Bednarčíkom

 

Aká je však realita?

V roku 2000 bola vydaná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vyhlásení prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd. V nej sa okrem iného hovorí:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Za prírodný liečivý zdroj vyhlásený podľa osobitného predpisu1) sa považuje prírodný zdroj vody

j)
Trajan, Slovan (vrt PS-1), Sláv (vrt PS-2), Slovien (vrt PS-3), Slovák (vrt PS-4) a vrt VLÚ-1 v obci Piešťany, v katastrálnom území Piešťany,

Príloha č. 1 k vyhláške č. 89/2000 Z. z.
KLASIFIKÁCIA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
Prírodný liečivý zdroj
….

j) v obci Piešťany, v katastrálnom území Piešťany
1. Trajan
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 431,75 mg.l-1, s teplotou vody 64,0 oC a s obsahom plynov CO275 mg.l-1 aH2S 6,9 mg.l-1,
2. Slovan (vrt PS-1)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 506,62 mg.l-1, s teplotou vody 37,4 oC a s obsahom plynov CO2 200 mg.l-1 aH2S 0,65mg.l-1,
3. Sláv (vrt PS-2)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 368,49 mg.l-1, s teplotou vody 39,2 oC a s obsahom plynov CO2190 mg.l-1 aH2S 2,0mg.l-1,
4. Slovien (vrt PS-3)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodno-horečnatá, sírna, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 501,25 mg.l-1, s teplotou vody 44,1 oC a s obsahom plynov CO2100 mg.l-1a H2S 4,0 mg.l-1,
5. Slovák (vrt PS-4)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 493,15 mg.l-1, s teplotou vody 47,5 oC a s obsahom plynov CO2 100 mg.l-1 a H2S 5,9 mg.l-1,
6. vrt VLÚ-1
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnato-sodná, so zvýšeným obsahom fluóru, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 429 mg.l-1, s teplotou vody 36,8 oC a s obsahom plynov CO2 40 mg.l-1 a H2S 0,45 mg.l-1,

 

Podľa vyhlášky sú teda vrty Slovan, Sláv, Slovien a Slovák uznané za prírodné liečivé vody a tvrdenie pána riaditeľa o tom, že nikdy nebolo preukázané, či sú liečivé,  je veľmi účelové ak ním myslí, že sa touto vodou nikdy neliečilo.

Doplnené 31.1.2024 12:45 h – Zákon hovorí, že vodu možno uznať ako prírodnú liečivú, ak sú počas najmenej piatich rokov preukázané jej liečivé účinky v balneologickej praxi a spĺňa požiadavky ustanovené predpisom ministerstva zdravotníctva. Túto lehotu netreba dodržať, ak sú účinky vody overené dlhodobou balneologickou praxou vôd s podobnými fyzikálnymi či chemickými vlastnosťami. O uznaní rozhoduje Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva SR.

Rovnako je to s teplotou, ktorá je podľa pána riaditeľa iba 21 stupňov Celzia. Vyhláška však hovorí, že je od 37,4 °C po 47,5 °C. Kde riaditeľ dostal číslo 21, by mohol prezradiť.  Pri teplotách z vyhlášky by matematika ekonomiky dávala úplne iné výsledky… Možno by sa daná voda pri tejto teplote dala využiť aj ďalej, napríklad v plánovanej mestskej plavárni, potencionálnom akvaparku, či v Národnom ústav reumatických chorôb, alebo iných mestských hoteloch. To však musia povedať odborníci.

Nevie teda riaditeľ o čom rozpráva, dostal zlé podklady, alebo vyjadrenia účelovo smerujú verejnú mienku k tomu, že využite vody na mestskej strane, ani hotela, nie je možné? Chránia si takto kúpele svoje „teritórium“ a ktokoľvek iný sa bude k liečivým zdrojom len ťažko dostávať?

Pre úplnosť treba ešte povedať, že posledné verejne dostupné informácie o štyroch vrtoch okolo hotela Slovan sú dohľadateľné z roku 2017, keď sa robila skúška vrtu GTP – 1  pri poliklinike. Pri nej sa merala teplota hladiny vrtu a jeho výška aj vo vrtoch Slovan, Sláv, Slovien a Slovák.

Výška hladiny sa menila maximálne o 3 až 4 centimetre. Teplota vrtov okolo Slovanu sa na ich hladine pohybovala medzi cca 11 až 13,5 stupňa Celzia, avšak pri skúške sa voda nečerpala. Podľa odborníkov, ak by došlo k oživeniu vrtu a čerpaniu, nie je dôvod predpokladať, že by bola nižšia ako bola v minulosti.

 

Umiestnenie vrtov a fotky približuje portál sazp.sk:

Vrt Slovan

Vrt Slovan

Vrt Sláv

Vrt Sláv

Vrty Slovien a Slovák

Vrty Slovien a Slovák

Vrty Slovien a Slovák

Vrty Slovien a Slovák

Tomáš Hudcovič

Populárne články