Connect with us

Blogy

Blog Michala Trnovca: Ako to vyzerá s projektom rozšírenia cintorína a vybudovania detského ihriska v Kocuriciach?

Milí spoluobčania. Keďže Mesto Piešťany nás neinformuje o investičnej akcii v mestskej časti Kocurice s názvom „Rozšírenie cintorína a vybudovanie detského ihriska v Piešťanoch m.č. Kocurice“, tak si dovolím informovať ja. Mesto sa asi nemá čím pochváliť.

Published

on

Reklama

 

Mesto Piešťany sa stalo vlastníkom pozemku bývalého futbalového ihriska v Kocuriciach, ktoré odkúpilo od Ministerstva vnútra za desatinu ceny, kúpnu cenu vo výške 18.600,00 €. Muselo sa však podla zmluvy zaviazať, že pozemok použije za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb vo vlastnom mene. Preto sa v kúpno-predajnej zmluve mesto zaviazalo:

Reklama

„4. Kupujúci kupuje nehnuteľnosť za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb vo vlastnom mene, na rozšírenie cintorína v k.ú. Kocurice podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 213/1997 Z. z. a zriadenie parkovej zóny s prvkami detského ihriska a ihriska pre mladistvých podľa § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 213/1997 Z.z. Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. s výkonom poskytovania všeobecne prospešných služieb je kupujúci povinný začať do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva. Začatie užívania majetku na poskytovanie všeobecne prospešných služieb je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu. Kupujúci je povinný dodržať v zmluve dohodnutý účel najmenej počas piatich rokov odo dňa začatia poskytovania všeobecne prospešných služieb. Kupujúci je povinný doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a primeranou cenou, ak nezačne nehnuteľný majetok užívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva alebo nedodrží dohodnutý účel počas najmenej piatich rokov odo dňa začatia poskytovania všeobecne prospešných služieb.“

Toto je Mesto Piešťany povinné dodržať 5 rokov, potom môže s pozemkom robiť, čo uzná za vhodné. Ide o pozemok o rozlohe 11 349 m2.

Reklama

Stavba má byť skolaudovaná a daná do užívania do dvoch rokov od nadobudnutia vlastníckych práv k pozemku. Ten Mesto Piešťany nadobudlo 26. 2. 2022, čiže 26.2.2024 je deň, kedy to musí byť odovzdané do užívania. Ak sa to nesplní, musí mesto doplatiť plnú výšku kúpnej ceny, čo predstavuje cca 162 000 eur.

V roku 2022 som bol u pána primátora a pýtal som sa ho, či sa budú môcť občania mestskej časti vyjadriť k projektu a v rámci nejakých finančných možností navrhnúť, čo by tam asi chceli. Odpoveď bola, že áno.

V apríli 2023 som vystúpil na zastupiteľstve, že už je 1,5 roka preč a nič sa nedeje. Až následne Mesto Piešťany podpísalo zmluvu na projekt a niekedy koncom mája nám bol predstavený jeho návrh. Samozrejme na 90% hotový.
Ľudia sa pýtali, mali požiadavky. Najväčšie prekvapenie bolo, prečo sa cintorín rozširuje do strany pozdĺž cesty a nie dozadu súčasného cintorína. Odpoveď bola, že takúto požiadavku mali Služby mesta Piešťany. Taktiež ľudia ostali prekvapení, prečo sa oddychová zóna ide robiť len na tak malom kuse veľkého pozemku. Dodnes sme nedostali adekvátnu odpoveď, načo mesto chystá tento pozemok. Keď sme sa pýtali, odpoveď bola do budúcna. Načo? Ale na projekte je už zakreslené miesto pre prípadnú komunikáciu. Čiže do budúcna stavebné pozemky pre niekoho?

Požiadavky ľudí na cvičiace stroje pre seniorov neboli zahrnuté. Práce začali niekedy začiatkom novembra 2023, dnes máme koniec januára. Na fotkách môžete vidieť ako to vyzeralo začiatkom januára. Materiál na oplotenie, niekoľko ton bol vyše dvoch mesiacov uskladnený na chodníku, taktiež štrk a pracovné stroje chodili po chodníku.

Super, veď čo, že sa zničí chodník. Chodník je poprevalovaný, bol to relatívne nový chodník, ktorý bol budovaný za primátora Tamajku. Ja sa pýtam, kto dá ten chodník do stavu ako bol pred začatím tohto projektu?

Mesto uzavrelo dodatok k zmluve s firmou, ktorá to realizuje, kde sa píše nasledovné:

„2.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve po vzájomnej dohode v súlade s článkom XIV. ods. 14.5 zmluvy, s článkom V. ods. 5.8 zmluvy, v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z dôvodu nerealizácie stavebných prác zahrnutých v objekte SO-0.01 Hrubé terénne úpravy v časti „Rozšírenie cintorína Kocurice“, nakoľko poveternostné a klimatické podmienky neumožňujú realizáciu prác na tomto stavebnom objekte. Nezrealizovanie týchto stavebných prác neovplyvní užívanie diela podľa zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce zahrnuté v objekte SO-0.01 Hrubé terénne úpravy v časti „Rozšírenie cintorína Kocurice“ budú predmetom nového verejného obstarávania v prípade schválenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta Piešťany. Hodnota objektu SO-0.01 v položkovom rozpočte stavby je 22.642,95 EUR bez DPH čo činí 27.171,54 EUR vrátane DPH o ktorú sa ponižuje celková cena zmluvy.

Zároveň sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu dokončenia realizácie diela uvedeného v článku IV. ods. 4.1.2 zmluvy o 45 dní, nakoľko vznikli objektívne dôvody spočívajúce z nepriaznivých poveternostných podmienok a klimatických podmienok, ktoré neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN. Z tohto dôvodu sa od prevzatia diela vykonávajú práce s obmedzením (nie nepretržite) – prerušenie prác je zaznamenané v stavebnom denníku. V prípade, ak by neprišlo k prerušeniu prác na diele zhotoviteľom z vyššie uvedeného dôvodu, pokračovanie prác na diele by malo negatívny vplyv na kvalitu diela, ktorá by nezodpovedala požiadavkám objednávateľa a príslušným STN.“

Beriem, poveternostné podmienky sa nedajú ovplyvniť. Ale na druhej strane, to akože nikto nepredpokladal, že v decembri a januári môže pršať, padať sneh, byť mráz? No najviac čo ma zaráža, prečo sa v dodatku píše, že stavebný objekt SO01 bude predmetom nového verejného obstarávania v prípade schválenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta Piešťany. Ako? Veď predsa na tento účel boli finančné prostriedky vyčlenené. Takže ich ide mesto Kocuriciam zobrať a v podstate stavba ostane nedokončená.

Ľudia v mestskej časti Kocurice sa pýtali, či sa bude v rámci tejto investície riešiť aj nejaké parkovanie pri kostole a cintoríne. Odpoveď bola, že nie. Vraj sa spevní okraj vozovky a tam sa spravia parkovacie miesta. Komunikácia má šírku 6m. Ak tam mesto chce zriadiť parkovacie miesta, dopúšťa sa porušovania vyhlášky o premávke motorových vozidiel na cestných komunikáciách, lebo pri parkovacích miestach musí ostať šírka jazdného pruhu minimálne 3m v oboch smeroch. Upozornil som mesto na túto skutočnosť, no odpoveď som na to nedostal.

Pani poslankyňa Rohoňová sama povedala na stretnutí s občanmi, že to treba riešiť komplexne celé, keď sa už niečo buduje. No nepomohla si ani ona.

Nechcem aby to vyznelo, že sme nevďačný, naopak. Obyvatelia Kocuríc boli veľmi nadšený, že ide mesto investovať a vytvoriť niečo pre nich. No ostali zároveň aj sklamaný. .Jednoducho mesto si spravilo podľa seba, vôbec neakceptovali pripomienky občanov.

Takže sa pozrite akú peknú mini oddychovú zónu nám mesto vytvára. Ináč zmluva na realizáciu bola podpísaná so sumou 129.622,99 EUR s DPH. Pekná suma.

Celková rozloha pozemku je 11349 m2, z ktorej po realizácii investičnej akcie ostáva voľný pozemok o rozlohe cca 7900m2. Pre koho mesto chystá ostatnú, väčšiu časť pozemku, ktorú momentálne nevyužije, ale v projekte je už uvažované s prístupovou komunikáciou?

Úmysel dobrý, no opäť výsledok …

Zostávajúci voľný pozemok

Kruh, kde bude detské ihrisko, ohnisko a aj workout ihrisko. Všetko na malom kúsku, pritom pozemok obrovský.

Aktuálny stav

Harmonogram, podľa ktorého mala byť stavba dávno ukončená

Michal Trnovec

Populárne články