Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Houston máme problém 1 – Mesto Piešťany exekúcia a eurofondy

Okresný súd Banská Bystrica vydal 24. novembra 2023 súdnemu exekútorovi z Piešťan poverenie na vykonanie exekúcie, kde povinným je Mesto Piešťany. Išlo o uplatňovanie si nárokov bývalej zamestnankyne Mesta Piešťany, ktorá bola prepustená za primátora Tamajku a vyhrala súdny spor o neplatnosť právneho úkonu výpovede. Keďže Mesto Piešťany nenaplnilo Okresným súdom Piešťany jej priznané finančné plnenie, rozhodla sa riešiť veci podaním návrhu na exekúciu. Predstavitelia vedenia Mesta Piešťany sa smerom k poslancom zastupiteľstva vyjadrovali, že exekúcia nespôsobí samospráve žiaden problém. Ja som naopak dostal viacero podnetov, že exekúcia je problémom pre čerpanie prostriedkov z eurofondov. Obrátil som sa preto s otázkou na Regionálne centrum Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, aby som zistil ako sa veci skutočne majú. Odpoveď nebola pre Mesto Piešťany veľmi priaznivá. V podstate hneď ako prišla, som ju poslal na úrad so žiadosťou o reakciu. Žiaľ ani po viac ako dvoch týždňoch sa nenašiel na úrade nikto (primátor, prednosta, kompetentní pracovníci), kto by zareagoval na môj podnet. Neostáva mi teda nič iné, len opäť raz informovať verejnosť ako „ne“funguje naša samospráva.

Published

on

Reklama

Moje otázky smerujúce na RC MIRRI SR: „Chcel by som vás poprosiť o informáciu, či to, že Mesto Piešťany je vedené v Registri poverení na vykonanie exekúcie https://obcan.justice.sk/pilot/poverenia/detail?ecli=ECLI:SK:OSBB:2023:6123419766.1, nejakým spôsobom limituje možnosti na čerpanie, respektíve zapojenie sa do Výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Ak áno, ktorú konkrétnu podmienku Mesto Piešťany pre exekučné konanie nespĺňa? Platí táto podmienka vo všeobecnosti pre všetky výzvy, alebo v nejakej inej by sa mohlo uchádzať. Prípadne naopak, ak to tu nerobí problém, pri inej výzve to môže robiť problém?“

Pracovníčka regionálneho centra bola veľmi ochotná a ústretová. Odpoveď dorazila o dva dni! Jej znenie je nasledovné:

Reklama

„Jednou zo štandardných podmienok poskytnutia príspevku z eurofondov je aj podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi. V prípade uvedenej Výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách je uvedené, že voči žiadateľovi nesmie byť vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku, ani vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov, ktorého predmetom je nútený výkon povinnosti zaplatiť peňažnú sumu vo výške vymáhaného nároku, vrátane všetkých trov súvisiacich s výkonom rozhodnutia za všetky takto vykonávané exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia vyššej ako 2 000 Eur.

Voči žiadateľovi tiež nesmie byť vedený výkon rozhodnutia na plnenie inej povinnosti, ktorá nespočíva v zaplatení peňažnej sumy, pokiaľ táto nepeňažná povinnosť akokoľvek priamo alebo nepriamo súvisí s projektom, ktorý je predmetom podanej ŽoNFP žiadateľa.

Reklama

V prípade, ak celková súhrnná výška vymáhaného nároku za všetky exekúcie alebo iné výkony rozhodnutia presiahla sumu 2 000 EUR, je pre účely posúdenia tejto podmienky rozhodujúca skutočnosť, či dlžná suma a všetky trovy súvisiace s výkonom rozhodnutia boli uhradené, resp. bola dlžná suma a výška všetkých trov exekúcie zložené do zábezpeky v celkovej výške vymáhaného nároku, na osobitný účet exekútora, zriadený na tento účel podľa Exekučného poriadku. V prípade, ak ide o exekučné konania začaté pred 01.04.2017, podmienka úhrady trov súvisiacich s výkonom rozhodnutia nie je relevantná v prípade, ak ide o exekúcie, od vykonania ktorých sa upúšťa.

Uvedená podmienka poskytnutia príspevku sa netýka výkonu rozhodnutia voči členom riadiacich a dozorných orgánov žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa.

Uvedená podmienka sa skúma aj v iných výzvach eurofondov, avšak uvádzajú sa rozdielne maximálne výšky exekúcií, ako príklad uvediem aktuálnu výzvu na znižovanie energetickej efektívnosti verejných budov- max 500 eur, výzva na vodozádržné opatrenia uvádza limit max do 1% nenávratného finančného príspevku požadovaného žiadateľom v žiadosti o NFP a pod.“

Keď sme sa na zastupiteľstve pýtali vedenia Mesta Piešťany a vedúcej právneho oddelenia na dôsledky exekúcie, zaznievali vyjadrenia ako exekúcia nie je žiaden problém, respektíve nemala by byť. Bol to zámer zaviesť poslancov, alebo len nevedomosť. Ak nevedomosť, prečo pracovníci úradu veci neoveria a neposkytnú relevantné informácie?

V mojom emaili z pred viac ako dvoch týždňov som napísal: „Poprosil by som obratom o reakciu na informácie poskytnuté z MIRRI, pretože to vyzerá, že máme skutočne problém a kompetentní pracovníci buď situáciu vedome zľahčujú a zakrývajú, alebo nemajú dostatočné vedomosti, čo je tiež problém…“ Žiaľ doteraz neprišla žiadna reakcia… Ako sa dá takto pracovať v prospech obyvateľov Mesta Piešťany, keď zo strany úradu pod vedením primátora Petra Jančoviča, funguje takáto ignorácia poslancov ? Toto žiaľ nie je jediný prípad…

Odpoveď na interpeláciu

Na mestskom zastupiteľstve 1. februára som interpeloval predstaviteľov úradu nasledovnou otázkou: „Rovnako by som chcel poprosiť o informáciu, aká je situácia ohľadom exekúcie smerom k Mestu Piešťany a zablokovanom účte, lebo teda mám informáciu, že Mesto Piešťany má zablokovaný účet, nejaký a chcel by som vedieť, že aká je v tejto veci situácia.“

Odpoveď prišla 21. februára:

 

Overoval som si tieto informácie priamo u povereného exekútora. Podľa jeho slov je tam viacero informácií, ktoré nie sú tak, ako píše pani Duračková, resp. prednosta Svorad. Keďže nie som účastníkom konania, nemohol mi poskytnúť detailné informácie. Povedal však, že priamo v dokumente, ktorý dostalo Mesto Piešťany o začatí exekúcie je napísané, ktorý účet je „blokovaný“ resp. na ktorom účte sú viazané prostriedky na pokrytie nárokov exekúcie.

Dovolil som si preto opäť pred viac ako dvomi týždňami požiadať  prednosta Martina Svorada o spracovanie komplexného materiálu s informáciami a dokladmi k priebehu exekučného konania a jeho bezodkladné zaslanie poslancom v elektronickej podobe.

Čo myslíte, aká je spätná väzba?  Dobre tušíte… Žiadna!!!

Tomáš Hudcovič

autor je poslancom MsZ mesta Piešťany

autor je vlastníkom portálu pnky.sk

Populárne články