Connect with us

Aktuality

Poslanec zahrnul primátora otázkami na pamätihodnosti či zamestnanosť

Published

on

Reklama
Reklama

Nezávislý poslanec Peter Jančovič pri svojej prvej skoro 15-minútovej interpelácii na úvodnom oficiálnom zasadnutí nového mestského zastupiteľstva priam zahrnul primátora Miloša Tamajku otázkami. Týkali sa najmä kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území mesta, ale aj zamestnanosti, projektu mestského parku, kompostárne, nelegálnych skládok, parkovania či futbalu. Primátor aj kvôli pokročilej hodine prisľúbil na väčšinu otázok dať písomné stanovisko.

IMG_7423

Interpelácie poslancov boli posledným bodom na skoro desať hodín trvajúcom rokovaní mestského parlamentu a  P. Jančovič štvrťhodinové vystúpenie odôvodnil aj tým, že keď komunikoval s prednostkou, odporučila mu, aby využil inštitút interpelácií na mestskom zastupiteľstve. Prednostka mestského úradu Dáša Reháková neskôr vysvetlila, že na niektoré otázky mladého poslanca nemohla dať relevantnú odpoveď, preto spomenula túto možnosť.

Prvých jedenásť otázok poslanca Jančoviča smerovalo k ochrane a obnove pamätihodností a kultúrnych pamiatok na území mesta.  Na úvod sa odvolal na Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2009 O PAMÄTIHODNOSTIACH MESTA PIEŠŤANY, v ktorom je zapísaných viac ako sto pamiatok a pamätihodností,  viackrát z neho i ďalej citoval a pýtal sa napríklad, či mesto v súlade s týmto VZN od jeho účinnosti navrhlo niektorú pamätihodnosť na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. Ďalej ho zaujímalo aký je stav a využitie pamätihodností na území Piešťan a koľko usmernení vzniklo na ich záchranu a obnovu.  Položil tiež otázku na koľkých projektoch na záchranu a obnovu pamätihodností radnica spolupracovala s orgánmi štátnej správy či ďalšími fyzickými a právnickými osobami a koľkým vlastníkom oznámila, že ich nehnuteľnosť je zapísaná v zozname pamätihodností. Chcel tiež vedieť, či niektorí majitelia požiadali zástupcov mestského úradu o odbornú pomoc, a tiež podľa akého kľúča vyberali zodpovední pracovníci budovy, kde je umiestnená tabuľka s oznámenímže ide o pamätihodnosť.

Reklama

Posledné otázky sa opäť týkali aj národných kultúrnych pamiatok a poslanca zaujímalo napríklad koľko stanovísk, oznámení o ochrane pamätihodností podalo mesto krajskému pamiatkovému úradu, ďalej koľko kontrol, stanovísk, oznámení vykonalo na ochranu, obnovu kultúrnych pamiatok na území Piešťan. Pýtal sa tiež prečo nemáme evidenciu z ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok a informácie o využívaní pamiatkového fondu na mestskej web stránke a posledná interpelácia znela: „Koľko finančných prostriedkov poskytlo mesto vlastníkom pamiatok na ich záchranu a obnovu za ostatných päť rokov?“

DSC_0588

„Na to, aby som sa mohol niektorým témam venovať, potrebujem vstupné informácie, ktorými disponuje Mestský úrad. Moja otázka k VZN o pamätihodnostiach smeruje k poukázaniu na situáciu v tejto problematike. Je to oblasť, ktorej by sme sa mali začať venovať aj v kontexte cestovného ruchu,“ uviedol Peter Jančovič pre PNky.

Otvoril aj  tému dochádzania Piešťancov za prácou a poprosil primátora, aby poveril mestský úrad vytvorením analýzy stavu zamestnanosti v našom meste. Predmetom analýzy by podľa Jančoviča malo byť štatistické vyhodnotenie zamestnanosti v meste Piešťany a mala by obsahovať  informácie o miere nezamestnanostio tom, koľko obyvateľov nášho mesta pracuje v okrese Piešťany a koľko mimo neho, ďalej akým množstvom pracovných miest disponuje celkovo  v súčasnosti mesto Piešťany a koľko jeho obyvateľov je v produktívnom veku.

dsc00192Ako dôvod uviedol, že nedostatok pracovných miest je dlhodobým problémom Piešťan, napriek výborným predpokladom pre rozvoj zamestnanosti a pre jeho plánovanie je potrebné získať údaje, ktoré odzrkadľujú reálny stav. Ďalej apeloval na primátora, aby začal rokovať so zamestnávateľmi, ktorí by mohli vytvoriť u nás nové pracovné miesta, napríklad investíciou do zriadenia nových prevádzok na území mesta. „Všetky okolité obce, mestá dokázali prilákať na svoje územia potenciálnych zamestnávateľov. Je potrebné aby primátor začal jednať so zamestnávateľmi o vytváraní nových pracovných miest,“ povedal. Požiadal ho tiež, aby zoznam zamestnávateľov, s ktorými rokoval a výsledky týchto rokovaní predložil Miloš Tamajka o pol roka zastupiteľstvu.

„Nemáme na čo čakať, je potrebné začať sa hneď venovať tejto problematike, aby Piešťany mohli byť prosperujúcim mestom. Nedostatok pracovných miest ovplyvňuje život rodín a miestnu ekonomiku, preto je treba neodkladne riešiť túto problematiku,“ uvádza poslanec zdôvodnenie, prečo sa aj tejto téme venoval hneď na úvodnom zasadaní MsZ.

V ďalšej časti svojej interpelácie sa venoval P. Jančovič, ktorý je tiež predsedom Komisie Mestského zastupiteľstva (MsZ) pre životné prostredie aj otázke obnovy mestského parku a zákazu výrobu stromov. Poprosil primátora mesta ako aj referát životného prostredia o predloženie projektovej dokumentácie obnovy mestského parku, ďalej dôvodovú správu, prečo primátor zastavil realizáciu projektu.  Referát životného prostredia mesta žiada o posúdenie súladu projektu s generelom zelene, a ďalej by rád videl správu o konaní verejnej súťaže na výber realizátora projektu a jej výsledkoch. Myslí si, že by bolo vhodné, aby sa tejto téme venovala aj Komisia MsZ pre životné prostredie a výsledky z jej rokovania by mohli byť prínosom pre všetkých zúčastnených.

P1030016

„Som predsedom Komisie pre životné prostredie a o projekte sa dozvedám len z médií. Je absolútne prirodzený proces, aby situáciu ohľadom realizácie projektu obnovy mestského parku riešila komisia, ktorá je zložená z odborníkov. Odborné názory jej členov môžu výrazne prispieť ku správnemu smerovaniu manažmentu Mestského parku,“ myslí si Peter Jančovič, ktorý aj túto tému považuje za neodkladnú.

Ďalšie otázky sa týkali napríklad aj projektu kompostárne, analýzy stavu nelegálnych skládok, parkovania na Hurbanovej ulici a situácii v mestskom futbale. Celú jeho interpeláciu, ako aj vystúpenia ostatných poslancov nájdete tu.

„Dôvod, prečo som sa vo svojich interpeláciách zameral aj na projekt kompostárne a príprave podkladov na projekt v rámci celonárodného programu „Veľké upratovanie Slovenska“ je, že v súčasnosti je v legislatívnom procese nový zákon o odpadoch, ktorý by mohol byť schválený parlamentom už v júli. Tento zákon prinesie výrazné zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Našou úlohou je zodpovedne sa pripraviť na nový systém, aby sme zmeny v zákone pretavili v prospech obyvateľov Piešťan a v prospech životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia avizovalo, že v prvom kvartáli tohto roka bude vyhlásený program zameraný na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu v obciach a mestách. Ešte pred začiatkom účinnosti nového zákona o odpadoch môžeme využiť finančné prostriedky z avizovaného programu na odstránenie nelegálnych skládok odpadu v našom meste. Na to, aby sme mohli o tieto finančné prostriedky žiadať, potrebujeme mať zmapovaný výskyt nelegálnych skládok odpadu. Nakoľko spomínaný program naplánovalo ministerstvo na rok 2015, je potrebné, aby referát životného prostredia mesta Piešťany začal pripravovať podklady k  projektu čo najskôr, aby sme včas zareagovali na termín predkladania žiadostí o dotácie,“ dopĺňa mladý poslanec a k poslednej otázke hovorí: „Ako  bývalému športovcovi mi nedalo nezaujímať sa o dianie okolo futbalu v Piešťanoch, so zámerom pokúsiť sa o záchranu A – mužstva.“

(ad, foto: lt, mp, ad)

Populárne články