Connect with us

Blogy

Blog Lucie Drábikovej: Vďaka podpore kraja sa môže realizovať množstvo projektov regionálneho rozvoja

Published

on

Reklama
Reklama

V stredu 9. februára sme na zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja schválili rozdelenie 500 000 eur pre projekty na podporu regionálneho rozvoja. V tomto roku získalo podporu celkovo 17 projektov. Realitou sa tak budú môcť stať zaujímavé podujatia, investície do rozvoja cestovného ruchu i záchrana a zveľadenie historických pamiatok.

Za tri roky, čo fungujú dotácie pod aktuálnym vedením kraja a zastupiteľstvom, už do regiónu putovalo 1,5 milióna eur na desiatky projektov, pričom žiadostí bolo násobne viac. Teší ma, že sa darí podporovať množstvo projektov, pričom do budúcna je vôľa, že by sa prostriedky na tento účel mohli ešte navýšiť.

V piešťanskom regióne získalo dotáciu päť projektov avšak blízko je aj na Katarínku, kde vďaka prostriedkom kraja pokročí obnova lesnej železničky.

Reklama

+ Piešťany / Klub slovenských turistov Tesla Piešťany
Rozhľadňa Zlatý vrch

Projekt sa týka budovania infraštruktúry cestovného ruchu, rozhľadne, na jednom z najznámejších vrcholov ( 480 m.n.m.) , zvanom Zlatý vrch, ktorý leží nad obcou Moravany nad Váhom na hlavnom hrebeni Považského Inovca, pričom z vrcholu sa črtajú široké panoramatické výhľady na okolité obce (cca 22) a hlavne na mesto Piešťany i pohorie z dominantou Marhátom (748m.) a do susedného okresu Topoľčany. Okolo neho vedú hrebeňom, hojne navštevovane značene trasy pre peších turistov i cykloturistov, v zime vhodné i pre bežecké lyžovanie a k vrcholu vedie náučný chodník z obce Banka. Lákavá je i možnosť priblíženia sa motorovými vozidlami s najbližším parkovaním v sedla Havran, odkiaľ vedie k vrcholu cca 4 km pohodlný nenáročný chodník, vhodný najmä pre rodiny z deťmi, a tak možno očakávať veľký záujem širokej verejnosti o návštevu tohto objektu v rámci voľnočasových aktivít širokej verejnosti. Projekt je zameraný na 2.etapu trojetapovitého procesu budovateľských aktivít, ktoré vedú k vybudovaniu rozhľadne a tým k zatraktívneniu územia TTSK.
Dotácia 10215 eur

+ Piešťany / Včeloz
Zážitkové včelárenie

Projekt je zameraný na rozvoj náučného včelárskeho chodníka OZ Včeloz, ktorý sa nachádza za budovou spoločenského domu v Drahovciach, s hlavnou víziou zvýšiť záujem verejnosti o včelárenie a tým aj budovať pozitívny vzťah k okolitej prírode
Dotácia 14073 eur

+ Piešťany / Za krakovskú bránu
Obnova kuchyne v etnografickom múzeu

Tento projekt je pre nás ako vlastníkov prvého súkromného etnografického múzeu na Slovensku veľmi dôležitý. Chceme stále napredovať, prestavovať a vytvárať nové výstavné priestory pre návštevníkov. Premena našej kuchyne bude ďalším krokom k organizovaniu rôznych projektov, a tak i k zviditeľneniu múzea, obce Krakovany,, či Trnavského samosprávneho kraja. Múzeum každoročne navštívia oficiálne návštevy obce Krakovany, Piešťan , Vrbového či zo západného Slovenska. Počas našej existencie múzeum privítalo návštevníkov z rôznych kútov sveta. Napríklad z Japonska, Dánska, Španielska, Estónska, Juhoafrickej republiky, Poľska, Francúzska, Maďarska, Anglicka, Ruska a USA. TTSK budeme propagovať na svojich sociálnych stránkach, v rozhovoroch pre média i informačnou tabuľou v múzeu a budeme sa riadiť manuálom publicity pre dotácia TTSK.
Dotácia 3922 eur

+ Piešťany / Centrum architektúry
Prezentácia architektúry Domu umenia v Piešťanoch

Cieľom projektu je propagácia architektúry Domu umenia v Piešťanoch, významnej brutalistickej stavby navrhnutej architektom Ferdinandom Milučkým. Dom umenia patrí medzi špičkové slovenské povojnové stavby a medzi kultúrne dedičstvo Trnavského kraja. Stavba je jednou z najzachovanejších pamiatok povojnovej architektúry na Slovensku. Súčasťou predkladaného projektu sú tri aktivity – realizácia komentovaných prehliadok po budove, návrh novej stálej expozície venovanej budove a obnovy pôvodného nositeľa informačných údajov (signálneho objektu) a realizácia týchto zásahov. Projekt bude realizovaný v spolupráci s o.z. Čierne diery, prvotriednymi slovenskými architektmi a grafickými dizajnérmi. Prínosom projektu bude zvýšenie atraktivity mesta Piešťany, rozvoj kultúrneho cestovného ruchu a propagácia Trnavského kraja cez jeho architektúru.
Dotácia 11127 eur

 

+ Bratislava I / Kaštieľ Moravany

Druhá etapa adaptácia národnej kultúrnej pamiatky anglického parku pri Kaštieli v Moravanoch nad Váhom, Číslo ÚZPF 954/3, na kultúrne podujatia

Jedná sa o druhú etapu adaptácie NKP anglického parku pri Kaštieli v Moravanoch nad Váhom. V prvej etape v 2021 bola realizovaná (i) elektrifikáciu s osvetlením chodníka a priestoru pre umelecké inštalácie v parku za účelom vytvorenia vonkajšieho priestoru na kultúrne podujatia, a (ii) arboristická kontrola a zabezpečením prevádzkovej bezpečnosti stromov v parku podľa štandardov arboristických pravidiel a zásad za účelom zaistenia bezpečnosti návštevníkov anglického parku. V druhej etape v 2022 nadviažeme na prvú etapu vybudovaním pódia so zastrešením v parku na voľnočasové vyžitie návštevníkov v podobe koncertov, divadelných či tanečných vystúpení. Dôraz kladieme najmä na podporu a prezentáciu slovenských interpretov a nových kreatívnych talentov. Má v pláne obsiahnuť všetky vekové kategórie návštevníkov. Zámerom je sprístupniť objekt kaštieľa širokej verejnosti, vytvorenie príjemného miesta pre stretávanie, kultúrne vyžitie s prihliadnutím na kvalitu vystupujúcich, edukáciu mladej generácie. Postupné vytváranie kultúrneho centra zameraného na podporu miestnej / regionálnej komunity a začínajúcich talentov s prihliadnutím na spoluprácu medzi kultúrnymi stánkami nielen v rámci regiónu. Nadviazanie dobrých vzťahov s kultúrnymi centrami po Slovensku, ich vzájomná pomoc a výmena skúseností medzi interpretmi a umeleckou komunitou. Projekt prispeje k rozvoju infraštruktúry cestovného ruchu v priamej väzbe na kaštieľ v Moravanoch nad Váhom a v priamom zameraní na zážitkovú turistiku. Projekt záchrany kaštieľa v Moravanoch nad Váhom je svojím spôsobom v našich podmienkach jedinečný. Vyšiel zo snahy občianskej verejnosti zvrátiť smutný osud kaštieľa v Moravanoch nad Váhom, ktorý bol v rámci SFVU dlhé roky domovom slovenských umelcov a architektov, no po odpredaji ktorého okolo roku 2006 došlo k tragickej devastácii areálu takmer po všetkých hodnotových stránkach v podobe neúcty tak k samotnej hmote ale i v duchu svojho pôvodného zmyslu a poslania. Schválenie navrhovanej dotácie umožní o.z. Kaštieľ Moravany zvrátiť tento stav, ktorý dlhé roky Strana 19 z 48 traumatizoval slovenskú umeleckú obec a laickú verejnosť. Zámerom je nadviazať na tradíciu mnohých umeleckých aktivít organizovaných SFVU a rozvíjať ich v súčasnom zameraní tvorby vizuálneho umenia.
Dotácia 45555 eur

 

+ Bratislava I / Združenie na záchranu lesných železníc Slovenska
Obnova lesnej železnice Katarínka

Cieľom nášho projektu je renovácia objavených vagónov pri Lošonci, ktoré slúžili na prevoz metrového dreva a výrobkov z chemickej továrne na Dobrej Vode. Radi by sme zrealizovali výrobu podvozkov na už zrenovovaný vagón. Tiež sa snažíme o druhú etapu renovácie nástupiska. Radi by sme zrealizovali vydanie knihy o lesnej železnici grófa Pállfyho.
Dotácia 14045 eur

 

Ďalšie podporené projekty v rámci kraja:

+ Skalica / Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
Podpora pre top pamiatkovú atraktivitu územia Horného Záhoria

V rámci projektu ide o vybudovanie hospodárskej budovy NKP Kačenárne v Kopčanoch. Pôjde o celodrevenú stavbu, ktorá vytvorí priestor pre sociálne zázemie pre návštevníkov, priestor s otvorenou prekrytou terasou bude poskytovať oddychový priestor pre návštevníkov a priestor pre organizovanie náučno propagačných aktivít zameraných na popularizáciu pamiatkových hodnôt a kultúrneho dedičstva územia horného Záhoria. Novovybudovaný objekt bude využívaný ako turistami, tak i regionálnym obyvateľstvom pre vzdelávanie „in situ“.
Dotácia 45600 eur

+ Galanta / SENIOR RESORT VIVIEN, o.z.
Rozvoj cestovného ruchu Malého Dunaja – Tomášikovo

V rámci projektu sa plánuje realizácia aktivít v prospech rozvoja cestovného ruchu v Tomášikove, okres Galanta, Trnavský samosprávny kraj a to nasledovným činnosťami: – Vybudovanie zázemia pre požičovňu kanoe a bicyklov – budova požičovne – Nákup športových potrieb – kanoe, pramíc a bicyklov – Projektová dokumentácia.
Dotácia 45600 eur

+ Trnava / Trnava Tourism
Umiestnenie repliky obliehacieho zariadenia v blízkosti hradieb mesta Trnava na Hlbokej ulici

Projekt umiestnenia repliky obliehacieho zariadenia v blízkosti hradieb mesta Trnava na Hlbokej ulici je zameraný na zvyšovanie atraktivity územia rekonštrukciou reálií kultúrnohistorického dedičstva v Meste Trnava. Inštalácia zatraktívni a upriami pozornosť na mestské opevnenie európskeho významu a tým vytvorí priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v kraji. Cieľovú skupinu tvoria návštevníci a obyvatelia destinácie regiónu Trnava ako súčasti Trnavského samosprávneho kraja, z demografického hľadiska sú to deti, mládež aj dospelí. Projekt bude svojim rozsahom a umiestnením nadväzovať na doterajšie snahy Mesta Trnava a Pamiatkového úradu v Trnave na obnovu, zachovanie a sprístupnenie častí trnavských hradieb ako jedinečného fortifikačného systému európskeho významu, ktorý má prezentáciou stredovekej fortifikačnej architektúry takmer pravidelného obdĺžnikového tvaru s rozmermi 800 x 700 metrov významný turistický potenciál. Medzi projekty realizované v minulosti patrí rekonštrukcia severného úseku historického mestského opevnenia, vybudovanie 49 500,00 45144,00 158 Strana 8 z 48 Severnej veže a Dolnej brány, sprístupnenie bašty pri Bernolákovej bráne a tiež umiestnenie iluminačného osvetlenia na Hlbokej ulici, sprístupnenia ochodzí na Vajanského ulici a za Bazilikou sv. Mikuláša či GPS hra Mocný opasok. Súčasťou projektu je odborná spolupráca s relevantnými osobnosťami a inštitúciami, akými sú Trnavská univerzita, mestský kurátor, pamiatkový úrad a Mesto Trnava s cieľom vytvoriť komplexnú štúdiu, ktorá bude súčasťou projektu a zabezpečí odbornú akurátnosť projektu. Následná výroba zariadenia a jeho samotná inštalácia využíva exitujúce svetelné vybavenie na Hlbokej ulici a rozširuje jeho využiteľnosť na nový prvok komplexu – repliku obliehacieho zariadenia v skutočnej veľkosti. Projekt tak rozširuje využiteľnosť verejného osvetlenia, ktoré bolo umiestnené v tejto lokalite v roku 2017 s úmyslom vyzdvihnúť trnavský fortifikačný systém, unikátny svojím vekom, rozlohou i rozsahom. Projekt by nadväzoval na snahy mesta upozorniť na túto významnú architektonickú pamiatku umiestnením ďalšieho prvku v blízkosti opevnenia. Projekt sa od predchádzajúcich aktivít Strana 9 z 48 mesta, ktorých cieľom bolo umiestniť inštalácie na hradby mesta, líši rozmerom inštalovaného prvku a jeho širokospektrálneho zásahu. Projekt má potenciál pritiahnuť pozornosť nielen obyvateľov mesta a obyvateľov blízkych spádových oblastí ale svojim rozmerom zaujať i nadregionálnych návštevníkov a širokú verejnosť, čím by vytvoril priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v kraji.
Dotácia 45144 eur

+ Senica / GAZÁRKA, s.r.o.
Vybudovanie nového lanového parku

Projekt Vybudovanie parku s nízkymi lanovými prekážkami je zameraný na rozšírenie dostupných voľnočasových aktivít o 66 metrov dlhú lanovú prekážkovú dráhu, zavesenú na drevených koloch vo výške 60 centimetrov nad zemou. Návštevy lanových parkov sa v súčasnosti stávajú veľmi populárnou rodinnou turistickou atrakciou na Slovensku i v zahraničí. Novovybudovaný lanový park bude situovaný v príjemnom tieni stromov v športovo-zábavnom areáli v rekreačnej oblasti Gazárka. Areál disponuje dvomi tenisovými kurtmi, detským ihriskom, vonkajším fitnes i oddychovou zónou so záhradným grilom. Je využívaný okrem individuálnych voľnočasových aktivít aj na kultúrne podujatia mesta ŠaštínStráže, či letné kino. Výhodou je umiestnenie novovybudovaného lanového parku v blízkosti železničnej trate Kúty-Trnava, čiže sa stane ľahko dostupným aj pre turistov, ktorí preferujú zelenšie možnosti dopravy.
Dotácia 15390 eur

+ Hlohovec / Cech vinárov Hlohovecka o.z.
Náučný chodník vinohradmi Hlohovecka

Tento projekt priamo nadväzuje a je pokračovaním úspešného projektu Náučný chodník Hlohoveckými vinohradmi, ktorého realizáciu finančne podporil Nadačný fond Bekaert pomáha v roku 2021. Funkčne je projekt rozdelený do troch vzájomne prepojených aktivít: 1. Aktivita: Sprístupnenie vinohradov členov Cechu širokej verejnosti. V rámci tejto aktivity osadíme v každom sprístupnenom vinohrade informačné tabule s mapou a informáciami o vinohrade a popisom pestovaných odrôd. Na dvoch najviac frekventovaných stanovištiach náučného chodníka vybudovať odpočívadlá. Súčasťou aktivity je osadenie dopravného značenia, ktoré označuje Hlohovecko – Šintavský vinohradnícky región. 2. Virtuálny chodník Hlohoveckými vinohradmi s leteckými snímkami: Vytvorenie virtuálnych chodníkov, po ktorých sa môžu aj vzdialení návštevníci prechádzať a prezerať si naše vinohrady buď pomocou svojich osobných počítačov alebo mobilných zariadení. 3. Publicita projektu: Vytvorenie informačnej brožúry o projekte a propagačných predmetov (puzzle z drevenej preglejky, ktoré predstavuje umeleckú mapu vinohradov našich členov).
Dotácia 14223 eur

+ Dunajská Streda / NÁŠ DOMOV ŇÁRAD o. z. – OTTHONUNK CSILIZNYÁRAD p. t.
Rekonštrukcia „vstupnej brány ” do priestorov Medzičilizských farmárskych trhov

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky predaja miestnych výrobkov na Medzičilizských farmárskych trhoch. Kým za uplynulé roky aktivity organizátorov boli zamerané na zlepšenie dodávok produktov, v rámci súčasného projektu bude zabezpečené pohodlnejší, bezpečnejší vstup na trhové miesto. Najviac navštevovaný miestny trh žitnoostrovského regiónu, ktorý pôsobí v obci Ňárad, ďalej bude rozvíjaný a vybavený obnovenou „vstupnou bránou“.
Dotácia 41040 eur

+ Galanta / Vláčikový park
Lezecky lanový park so sanitárnym kontajnerom

Našim cieľom je vytvorenie lezeckého lanového parku a sanitárneho kontajnera.
Dotácia 36316 eur

+ Galanta / GODY GROUP s.r.o.
Sanácia krovu a obnova strechy s výmenou krytiny a doplnenie klampiarskych prvkov strechy nad severným rizalitom, NKP Kaštieľ Sereď

Predkladaný projekt má za cieľ sanovať havarijný stav strechy a krovu nad severným rizalitom kaštieľa (plocha 693 m2) jeho kompletnou opravou, doplnením a výmenou poškodených prvkov krovu, kompletnou výmenou krytiny a doplnením chýbajúcich klampiarskych prvkov. Projekt má za cieľ zamedziť ďalšej degradácií časti objektu spôsobenej zatekaním dažďových vôd, ako aj degradácií nosného muriva objektu spôsobeného statickým pôsobením poškodenej konštrukcie krovu. Projekt bude realizovaný podľa dokumentácie Návrh sanácie krovu nad severným rizalitom, NKP Kaštieľ, č. ÚZPF 2257/1, 06/2021, Ing. Lukáš Kramarčík, Corwum, s.r.o., ktorý je odsúhlasený Krajským pamiatkovým úradom Trnava. Výmena krytiny bude realizovaná podľa rozhodnutia KPÚ TT za plnú pálenú škridlu typu Bobrovka.
Dotácia 45600 eur

+ Galanta / Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
Zvýšenie záujmu o vodné atraktivity v regióne MAS Stará Čierna voda nákupom zariadení pre potreby budovania a rozšírenia cestovného ruchu zameraného na zážitkovú turistiku

V súčasnosti má región MAS Stará Čierna voda veľký turistický potenciál aj vo vodnej turistike, avšak je potrebné aj to, aby si miestni obyvatelia udržali, resp. znovu vytvorili vzťah k vode. Vďaka tomu využijú potenciál svojho regiónu a nadobudnú skúsenosti, na základe ktorých bude možné vytvárať služby pre návštevníkov regiónu. Vhodnou formou vytvárania vzťahu s vodou je organizácia podujatí, v rámci ktorých zažijú radosť z vody rôzne generácie – od najmenších až po dospelých. Pomocou vodných bicyklov sa využije potenciál našich očarujúcich jazier. Aquazorbing s bazénom a bodyzorbing vytvára možnosť zážitkového pohybu, z ktorého majú radosť nie len deti. Podľa osvedčeného modelu zariadenia, zakúpené miestnou akčnou skupinou majú k dispozícii obyvatelia regiónu cez obecné úrady a neziskové organizácie. V predchádzajúcom období v rámci cezhraničnej spolupráce boli vytypované vodné lokality, ktoré okrem známeho Malého Dunaja v členských obciach môžu byť využívané vo vodnej turistike. Bola zakúpená aj prvá sada zariadený, ktorá bude doplnená v rámci predmetného projektu na základe získaných skúseností uvedenými predmetmi (vodné bicykle, aquazorbing s bazénom, bodyzorbing, vodný futbal – multifunkčné ihrisko, špeciálny príves na prevoz týchto zariadení).
Dotácia 25191 eur

+ Trnava / Občianske združenie KOROMPA
Prírodná sauna v gaštanovom lesíku

Projekt spočíva: – v revitalizácii poškodenej oázy jedlých gaštanov – pôvodnej súčasti lesoparku nad dedinou – v obnovení pôvodných prepojení s dedinou, s umelým kopcom, s kaštieľskym parkom (zachytené v dobových kresbách a na uhorských katastrálnych mapách) – v osadení jedinečnej prírodnej sauny zakomponovanej do okolitej prírody s výhľadom – v sprístupnení sauny s ochladzovacou kaďou pre verejnosť – ideovo, materiálovo a vecne prepojiť tento projekt s miestnymi záhradkármi, umelcami, včelármi, turistami, dobrovoľníkmi tak, aby dlhodobo fungoval.
Dotácia 45600 eur

+ Galanta / PRO TOMÁŠIKOVO – TALLÓS
Oživenie Kaštieľa Esterházyovcov v Tomášikove – Poľovnícky salón

Zámerom projektu „Oživenie Kaštieľa Esterházyovcov v Tomášikove – Poľovnícky salón“ je zvyšovanie atraktivity územia TTSK prostredníctvom rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa s areálom evidovaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 59/1. Cieľom projektu je vybudovanie poľovníckeho salónu, sprístupnenie novej expozície a príprava kaštieľa na dlhodobé udržateľné užívanie. Na objekte kaštieľa od júna 2022 do novembra 2022 plánujeme realizovať nasledovné stavebné práce a úpravy: – vybúranie existujúcej PVC podlahy a nahradenie parketami – nahradenie navlhnutej omietky prievzdušnou vápennou omietkou (sanačnou omietkou) a prievzdušnou vápennou maľbou, vymaľovanie priestorov, – okná a dvere ostanú zachované, budú repasované, opravené, natreté, – staré elektroinštalačné rozvody aj zásovkového aj svetelného obvodu budú odstránené, – budú inštalované nové elektroinštalačné rozvody zásovkového aj svetelného obvodu, včetne zástrčiek aj vypínačiek, spätné vysprávky po elektroinštalačných rozvodoch. Cieľovú skupinu projektu tvoria návštevníci Kaštieľa Esterházyovcov, resp. návštevníci pamätných priestorov v Kaštieli Esterházyovcov, bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, farbu pleti, či iných diskriminačných faktorov.
Dotácia 40991 eur

Lucia Drábiková

Populárne články