Connect with us

Aktuality

Voľný pohyb psov je v katastri Piešťan zakázaný s výnimkou plôch na to určených

Published

on

Reklama

Zákaz voľného pohybu psov vo verejných priestranstvách bude označený značkami.  Vyplýva to zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktoré poslanci schválili na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 30. septembra 2021.

Dopĺňa sa tým platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 z roku 2012, kde je voľný pohyb psa zakázaný alebo vstup so psom zakázaný, pričom tieto miesta musia byť viditeľne označené. Verejné miesto bude viditeľne označené značkou o rozmeroch šírka 10 cm a dĺžka 15 cm, ktorá bude umiestnená na stĺpoch elektrického verejného osvetlenia. Treba pripomenúť, že označovanie plôch si nevymyslela samospráva, ale je daný zákonom SR.
„Novým návrhom nič nesprísňujeme, iba ho zosúlaďujeme s aktuálny znením zákona,“ doplnila Miroslava Martinkovičová z Odboru životného prostredia MsÚ Piešťany.
Účelom tohto nariadenia je úprava niektorých podmienok držania psov na území mesta Piešťany, zabezpečenie, aby pes neohrozoval bezpečnosť obyvateľov nášho mesta, zdravé životné prostredie a zabezpečenie verejného poriadku.
V katastrálnom území Piešťany a Kocurice je voľný pohyb psa zakázaný na všetkých verejných a verejne prístupných priestranstvách, okrem miest vyhradených pre venčenie psov. Teda na všetkých uliciach, námestiach, cestách, chodníkoch, parkoviská, na plochách verejnej zelene a podobne. Na všetkých týchto miestach platí zákaz voľného pohybu psov.

Miesta, kde je vstup so psom zakázaný:

– na detské ihriská a pieskoviská,
– do areálov školských a predškolských zariadení,
– do areálov športovísk a štadiónov prístupných verejnosti,
– do zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb,
do úradných budov,
– na cintoríny,
– ďalšie verejné priestranstvá alebo objekty označené zákazom vstupu so psom.
Na území mesta Piešťany je päť plôch pre voľný pohyb psov.

Reklama

Plochy vyhradené pre voľný pohyb psa:

– chodník popri Váhu od húpacieho mosta smer Bodona (zo strany Lida)
– Studená ulica – val popri potoku Dubová (zo strany Studenej ulice)
– sídlisko Adam Trajan (oplotený výbeh pri sklade OC Kaufland)
– sídlisko Adam Trajan (oplotený výbeh oproti vchodu E. F. Scherera 3)
– územie Malá vrbina.
Budú sa tiež viesť a zaznamenávať do evidencie údaje o tom, že sa pes stal nebezpečným. Na základe tohto záznamu úrad vydá držiteľovi psa novú známku s označením „nebezpečný pes“. Pôvodnú známku bude držiteľ psa povinný odovzdať bez zbytočného odkladu na príslušný interný útvar Mestského úradu Piešťany.
TS Mesto Piešťany

Reklama

Populárne články