Connect with us

Aktuality

V piatok zasadne mimoriadne mestská rada, tento rok už po štvrtý raz

Published

on

Reklama
Reklama

Primátor Miloš Tamajka zvolal na piatok 10. marca popoludní štvrté tohtoročné mimoriadne zasadnutie Mestskej rady mesta Piešťany. Dôvodom je, že odmieta podpísať dve uznesenia z posledného rokovania mestského zastupiteľstva, týkajúce sa Bytového podniku Piešťany, ako aj prerokovanie predloženia žiadosti o nenávratné finančné prostriedky za účelom vybudovania cyklotrás na ulici A. Hlinku a Krajinskej ceste.

bytovy podnik trajan

Ak chce primátor pozastaviť výkon uznesení mestského zastupiteľstva má povinnosť prerokovať to v mestskej rade. V tomto prípade ide o uznesenia z rokovania zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28. februára. V jednom poslanci schválili obmedzenie konateľa spoločnosti Bytový podnik Piešťany pri uzatváraní zmlúv nad 50-tisíc eur bez DPH týkajúcich sa opravy a rekonštrukcií majetku vo vlastníctve BPP s.r.o. a rovnako zmlúv na dodávku médií (elektrická energia a plyn) na výrobu tepla v rovnakej sume, nad túto výšku má podľa uznesenia uzatvoreniu zmlúv predchádzať súhlas zastupiteľstva. V ďalšom uznesení poslanci uložili MsÚ pripraviť na najbližšie rokovanie MsZ aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak, aby MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. schvaľovalo najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom mesta v Bytovom podniku Piešťany a kontrolovalo hospodárenie s ním.

Podľa dôvodovej správy k nepodpísaniu uznesení sa primátor domnieva, že odporujú Obchodnému zákonníku. Spracovateľom materiálu je JUDr. Pavol Vermeš, PhD. – vedúci Oddelenia právnych a klientskych služieb a zároveň konateľ Bytového podniku. V materiáli sa konštatuje, že uzneseniami obmedzujúcimi právomoci konateľa došlo k výkonu kompetencií valného zhromaždenia mestským zastupiteľstvom na úkor štatutárneho zástupcu spoločníka. Plnením druhého uznesenia by podľa spracovateľa došlo k výkonu uložených činností nepríslušným orgánom, nakoľko mestský úrad nielenže nedisponuje právnou subjektivitou, ale zároveň mestským zastupiteľstvom požadovaná príprava aktualizácie Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany prináleží konateľovi a valnému zhromaždeniu predmetnej obchodnej spoločnosti.

Reklama

cyklotrasy_Stránka_4 kopie

V ďalšom sa má mestská rada zaoberať predložením žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom „Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany“. Konkrétne ide o cyklochodníky na Krajinskej ceste a na ulici A. Hlinku, pričom celková hodnota rozpočtu projektu je 611 634 eur a mesto by sa malo podieľať na projekte 5 percentným spolufinancovaním.

Projektu budovania cyklotrás sa týka aj ďalší bod rokovania, keď Mesto Piešťany potrebuje na časť pozemkov, na ktorých by mala stáť cyklotrasa uzatvoriť nájomnú zmluvu so spoločnosťou Obchodné domy PRIOR STRED, a. s.

-lt//Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

Populárne články