Connect with us

PR Články

Spojená škola Rakovice ponúka do prenájmu byt

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa v katastrálnom území Rakovice, zapísanú v Liste vlastníctva č. 333  s. č. 22 na parcele č. 2/9.  Nehnuteľnosť je umiestnená v obci Rakovice.  V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený  prenechať do nájmu  majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

Published

on

Reklama
Reklama

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1. 7. 2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť  nachádzajúcu sa v katastrálnom území Rakovice, zapísanú v Liste vlastníctva č. 333  s. č. 22 na parcele č. 2/9.  Nehnuteľnosť je umiestnená v obci Rakovice.  V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený  prenechať do nájmu  majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ  Spojená  škola,  Rakovice 25, Rakovice   má zámer dať  do nájmu  bytové bytový priestor  Rakovice s. č. 22

–  celková  rozloha bytu: 72,95 m2 – byt I. kategórie  

– v bytovom priestore sú dve izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, špajza. Vykurovanie je plynové. Všetky média majú samostatné  merače, sú fakturované osobitne.
   

Reklama

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená nasledovne:
obytné miestnosti 43,65 m2 cena 1,1219 €/1m² a vedľajšie miestnosti 34,30 m2 cena 
0,5244 €/1m².
V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať  za základné  zariadenie bytu.

       Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Nájomnú zmluvu je možne uzavrieť od 01.07.2022.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej  názvom „Byt “ v lehote do 06.06. 2022 do 10.00 na adresu: Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 
922 08 Rakovice. Kontaktná osoba Ing. Mária Múdra, č.t. 0903 447 094.

Ing. Mária Múdra
Poverená riadením SŠ Rakovice
Rakovice 25.05.2022

Populárne články