Úvod Aktuality Samospráva chystá zákaz požívania alkoholu na vybraných verejne prístupných miestach

Samospráva chystá zákaz požívania alkoholu na vybraných verejne prístupných miestach

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany dnes zverejnilo návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým má dôjsť k obmedzeniu možnosti požívania alkoholických nápojov na niektorých verejne prístupných miestach 런웨이브 다운로드. Konkrétne ide o cintoríny a parky.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o obmedzujúcich opatreniach požívania alkoholických nápojov na určitých verejne prístupných miestach hovorí, že na území mesta Piešťany má byť z dôvodu ochrany verejného poriadku zakázané požívanie alkoholických nápojov na cintoríne na Bratislavskej a Žilinskej ulici hidden folks. Zákaz má platiť taktiež v Mestskom, Pažitskom a Teplickom parku.

Alkoholický nápoj je definovaný ako liehovina, destilát, víno, pivo, či iný, ktorý obsahuje viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu Download Cubase Autotune. Dozor nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia má vykonávať Mesto Piešťany prostredníctvom Mestskej polície Mesta Piešťany 번개손 다운로드. Porušenie VZN bude považované za priestupok, za ktorý bude možné uložiť pokutu v zmysle platných predpisov.

VZN obsahuje aj výnimky

Výnimku zo zákazu majú mať exteriérové sedenia (terasy), ktoré sú súčasťou stálej prevádzkarne, podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Piešťany alebo právnickými osobami ním založenými alebo zriadenými a taktiež podujatia, na ktorých je Mestom Piešťany povolený predaj alkoholických nápojov 심즈3 오리지널 다운로드. Výnimka bude tiež na na čas od 31. decembra do 1. januára vrátane.

Všeobecne záväzné nariadenie je možné pripomienkovať 11 dní od vyvesenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Piešťanoch. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, pričom z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

VZN o zákaze pitia alkoholických nápojov sa v Piešťanoch pokúšali prijať pred 10 rokmi. Vtedy sa okolo tejto témy rozpútala diskusia. Pod jej tlakom bol materiál z rokovania stiahnutý.
-th-

REKLAMA