Connect with us

Aktuality

Plánovanému akvaparku pri poliklinike Mesto Piešťany zamietlo návrh na územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Piešťany zamietlo návrh na vydanie územného rozhodnutie ešte z roku 2018 na výstavbu termálneho parku a hotela Piešťany, ktoré mali byť realizované v nadväznosti na geotermálny vrt pri poliklinike. Mesto Piešťany pritom už s vydaním územného rozhodnutia v minulosti súhlasilo, avšak s podmienkou, voči ktorej sa investor odvolal. Dôvodom predlžovania procesov, dokonca aj správnej žaloby je, že časť parkoviska pre tento projekt koliduje s priemetom koridoru preložky cesty II/499. Tá je výhľadovo plánovaná ďalej mostom cez Váh a vyústiť by mala v lokalite obce Banka. Investor sa proti aktuálnemu rozhodnutiu Mesta Piešťany môže odvolať.

Published

on

Reklama
Reklama

 

Stavebný úrad v tejto veci vydal v januári 2020 kladné rozhodnutie avšak všetky stavebné objekt umiestnené v koridore preložky cesty II/499 a v cestnom ochrannom pásme boli povolené iba ako stavby dočasné, s podmienku následného riešenia trvalého parkoviska respektíve nárokov statickej dopravy so súvisiacimi stavebnými objektmi. Malo sa tak udiať spracovaním projektovej dokumentácie, pričom investor mal požiadať o vydanie zmeny aktuálneho rozhodnutia o umiestnení stavby v termíne do 31.1.2022.

Spoločnosť Z-Group sa proti takémuto rozhodnutiu odvolala. Predstaviteľ firmy Vlastimil Semela pred tromi rokmi hovoril, že ich návrh rieši parkovisko v súlade so všetkými normami a požiadavkami. S návrhom realizácie plôch pod budúcich obchvatom, ktorý má stáť na pilotách, ako dočasných, prišiel podľa jeho vyjadrenia v minulosti piešťanský stavebný úrad. Ochranné pásmo obchvatu má totiž v územnom pláne sto metrov, v realite má však obchvat zaberať len niečo vyše desať metrov šírky. Nikto momentálne nevie, kde bude presne osadený. Z-Group žiadal samosprávu o realizáciu štúdie, ktorá presne povie, kadiaľ má ísť trasa obchvatu a investor následne vyrieši vybudovanie parkoviska s trvalým statusom. Mesto Piešťany však takúto štúdiu nevie zabezpečiť, keďže realizácia obchvatu nie je v jeho kompetencii a zatiaľ nie je nič presnejšie stanovené.

Reklama

Počas uplynulých troch rokov nasledoval kolotoč, keď sa rozhodnutie dostalo na nadriadený orgán, ale zo strany investora bola podaná aj správna žaloba. Okresný úrad Trnava napokon predošlé územné rozhodnutie Mesta Piešťany zrušil a vrátil mu ho na nové prejednanie.

Piešťanský stavebný úrad v aktuálnom rozhodnutí hovorí, že pri rozhodovaní postupoval v súčinnosti s rozhodnutím odvolacieho orgánu, ktorého právnym názorom je viazaný. Podľa úradu je časť umiestňovanej stavby SO 05 Parkovisko, vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy a chodníky, SO 11 – Prípojky dažďovej kanalizácie a vonkajšej kanalizácie, SO 17 – VO vnútroareálové v rozpore s územným plánom mesta Piešťany, pre plánovaný obchvat. „Stavba sa na základe podkladov dostupných tunajšiemu stavebnému úradu ku dňu vydania tohto rozhodnutie umiestňuje ako nedeliteľný celok, stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia na predmetné stavbu v súlade s § 37 ods. 4 stavebného zákon zamietol,“ píše sa v závere rozhodnutia.

Voči rozhodnutiu podpísanému primátorom Petrom Jančovičom sa investor môže v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, na okresný úrad v sídle kraja odvolať.

Text aktuálneho rozhodnutia zamietajúceho návrh územného rozhodnutia o umiestnení stavby akvaparku:


-th- Vizualizácie: Z-Group

Populárne články