Úvod Aktuality Mestské zastupiteľstvo bude rokovať o nájmoch majetku, participatívnom rozpočte i hrobových miestach

Mestské zastupiteľstvo bude rokovať o nájmoch majetku, participatívnom rozpočte i hrobových miestach

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Na štvrtok 21. februára zvolal primátor Peter Jančovič druhé tohtoročné rokovanie piešťanského mestského zastupiteľstva Download code without integrity check. Uskutoční sa o 14:00 h v zasadačke Mestskej knižnice Mesta Piešťany. Poslanci na ňom budú rokovať o nájmoch majetku mesta, o participatívnom rozpočte, o hrobových miestach a neplánovane zrejme aj o možnom predsedovi predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu voice recording.

 

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Plánovaný program rokovania MsZ, tak ako ho zverejnilo na svojej webovej stránke Mesto Piešťany

1.   Otvorenie        

  • schválenie programu zasadnutia
  • určenie overovateľov
  • určenie zapisovateľov zápisnice
  • voľba návrhovej komisie

2.    Plnenie uznesení a interpelácii z Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 31.01.2019

3.    Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

5.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

6.    Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do Mestskej školskej rady mesta Piešťany a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany 

7.    Návrh na nájom nebytových priestorov na Staničnej ulici č. 34 pre Telovýchovnú jednotu Bezovec Piešťany

8.    Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka v k 엔드노트 무료 다운로드. ú. Piešťany pre Pavla Kužiaka

9.    Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka v k Download 1q84. ú. Piešťany pre spoločnosť EFFECTIVE, s. r. o.

10.    Návrh Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany

11.    Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany

12.    Analýza voľných hrobových miest na cintorínoch a ich rozšírenie

13.    Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a Godfather 2. s.

14.    Návrh na uzavretie Dodatku č. 4 k nájomnej zmluve č. 4670905 v znení dodatku č. 1,  uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a STASIN, s 아이패드 오픈로드 다운로드. r. o. ako nájomcom

15.    Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany, Lukášom Komadelom a Michaelou Vavrovou, lokalita Jazerná Piešťany

16.    Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Vierou Trnkusovou, lokalita Nábr video on how to use fire extinguishers. I. Krasku, Piešťany

17.    Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a 너의 이름은 더빙 다운로드. s., lokalita Pod Párovcami Piešťany

18.   Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Janu Ščepkovú, lokalita Mojmírova Piešťany

19.   Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č.215005 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Regionálnym centrom Sloboda zvierat, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany

20.   Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2.zasadnutia MsZ r 정령왕 엘퀴네스 다운로드. 2019

21.  Rôzne

22.  Interpelácie poslancov

23.  Záver

Zdroj: www.piestany.sk

REKLAMA