Úvod Aktuality Oproti sídlisku A. Trajan plánujú nákupnú galériu, domov seniorov i bytovky

Oproti sídlisku A. Trajan plánujú nákupnú galériu, domov seniorov i bytovky

REKLAMA
Esesko

Oproti sídlisku A. Trajan a jestvujúcemu obchodnému domu by mala vyrásť nákupná galéria, dva objekty zariadení pre seniorov a dva bytové domy China Clas download. Vyplýva to z materiálu pripraveného na rokovanie piešťanskej mestskej rady, kde spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko žiada Mesto Piešťany o zámenu časti pozemkov a taktiež  o odkúpenie ďalších parciel Samurai Showdown 4. Väčšina stanovísk k tomuto zámeru je kladná, Komisia pre legislatívu a právo MsZ v diskusii však pri pláne predať pozemok odporučila obchodnú verejnú súťaž 영어 오디오북 다운로드.

Zástupca spoločnosti Tax-Audit Slovensko Viliam Kupec píše v žiadosti o zámenu a odkúpenie pozemkov, že obchodná galéria od Bratislavskej ulice má vytvoriť ochrannú bariéru pre výstavbu medzi ňou a záhradkárskou osadou Snowbros. Má ísť o prízemný halový objekt v tvare L s otvorenou pasážou smerom do parkoviska s výškou 6,5 m. 

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Zariadenie sociálnej starostlivosti má byť postavené v dvoch objektoch s kapacitou po 40 ľudí 천지인 자판 다운로드. Cieľom projektu má byť prevádzkovanie zariadenia neverejným poskytovateľom pre seniorov, vrátane poskytovania služieb klientom spojených s dlhodobým pobytom Download the day-to-day.

Plánované bytovky majú mať 5 nadzemných podlaží s jedným nadzemným podlažím. 

Zámena pozemkov o výmere 1900 m2 je navrhovaná žiadateľmi z dôvodu potenciálneho budovania cyklochodníka vedľa plánovanej prepojovacej komunikácie medzi A nateon 4 0 다운로드. Trajanom a Floreátom. Podľa zverejnenného náčrtu nejde len o pozemky pre cyklochodník, ale aj väčšiu plocha vedľa záhradkárskej osady. Tax-Audit by pri zámene získala pozemok susediaci s jeho pozemkami smerom do Bratislavskej ulice a doplatila rozdiel v cenách podľa znaleckého posudku vo výške necelých 24-tisíc eur Sony Vegas 12.

Zostávajúcu plochu smerom do Bratislavskej ulice  s výmerou cez 2000 m2 chce spoločnosť odkúpiť, pričom podľa žiadosti na nej plánuje vysadiť zeleň 사브리나 다운로드. Navrhovaná kúpna cena je 63,28 eur za meter štvorcový.

Oddelenia MsÚ podľa zverejneného materiálu s takouto zámenou a odpredajom súhlasia po doriešení majetkoprávnych pomerov na jednej do zámeny plánovaných parciel Vector image. Dve dve odborné komisie pri MsZ rovnako súhlasili. Komisia pre legislatívu a právo uvidela v diskusii, že neodporúča zámenu pozemkov väčších ako nevyhnutne nutných pre prípadnú cyklotrasu. Podľa zápisu z komisie je mestská parcela 10123/1 je jednou z posledných rozsiahlejších a hodnotnejších parciel vo vlastníctve Mesta Piešťany, na ktorej je možné realizovať investičnú činnosť. Mesto by sa teda podľa komisie malo zamyslieť, či je vhodné aby sa zbavilo tejto parcely navrhovaným spôsobom najmä preto, že žiadateľ má podľa nákresov dostatok možností realizovať investíciu na svojich pozemkoch. V prípade že by sa Mesto Piešťany  rozhodlo pre odpredaj pozemkov odporúča komisia postupovať obchodnou verejnou súťažou.

Spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko ako spoločníci vlastnia Viliam Kupec a Ružena Straková. Podľa obchodného registra sa spoločnosť zaoberá auditorským overovaním účtovných závierok a uzávierok, podnikateľským poradenstvom, faktoringom a forfaitingom, sprostredkovateľskou činnosťou, či lektorskou, vzdelávacou a školiteľskou činnosťou a viacerými ďalšími činnosťami ako aj upratovacími službami, prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností a daňovým poradenstvom.

-th- Grafika: TAX-AUDIT Slovensko Zdroj: www.piestany.sk

REKLAMA