Connect with us

Aktuality

Základné školy v regióne dostanú cez 500-tisíc eur

Published

on

Reklama

Na celom Slovensku dostanú stovky základných škôl nové vybavenie jazykových, odborných učební a knižníc za 33 miliónov eur v aktuálnom kole eurofondovej výzvy. Do Piešťan a širšieho okolia pritečie cez 500 – tisíc eur. V prvom kole výzvy uspelo Mesto Piešťany s dvomi projektami. Úspešné boli aj základné školy v obciach v okolí.

Podľa vyjadrenia ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej bude vďaka schváleným projektom podporené vybavenie 1060 odborných učební a 131 knižníc pre 133 267 žiakov na základných školách. „V histórii Slovenska ide o jednu z najväčších investícií do odborných učební základných škôl,“ uviedla Gabriela Matečná.

Reklama

Mesto Piešťany získalo 148-tisíc eur na budovanie technického vybavenia odborných učební Základnej školy Holubyho, pričom celková hodnota projektu aj so spoluúčasťou samosprávy je 174 886,41 eur. Rovnako tak sa bude budovať technické vybavenie odborných učební Základnej školy Mojmírova v celkovej sume 123 761 eur, kde z fondov má byť uhradených 105 – tisíc eur.

Z okolitých obcí napríklad v Čachticiach plánujú zrealizovať polytechnickú učebňu Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v hodnote 52 443 eur, z ktorej dotácia tvorí 44 577 eur. Na odborné učebne ZŠ v Podolí smeruje príspevok 62-tisíc eur. Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v Moravanoch nad Váhom podporili v aktuálnom kole výzvy sumou 138 675 eur, pričom celkové náklady sú napočítané na sumu 163 147 eur. Peniaza na technické vybavenie odborných učební základnej školy dostanú i v Chtelnici, konkrétne
54 142 eur.

Reklama

Mesto Piešťany žiadalo dotáciu 145-tisíc eur aj na budovanie technického vybavenia odborných učební Základnej školy M.R.Štefánika, avšak táto žiadosť nebola úspešná. Rovnako dopadli aj v Drahovciach, kde chceli zriadiť polytechnickú učebňu a žiadali na ňu takmer 64-tisíc eur.

V prvom kole eurofondovej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) určenej pre základné školy bolo predložených 645 projektov v hodnote 56,7 mil. eur, z toho schválených bolo 352 projektov v hodnote 33 mil. eur, ktoré preplatí Európska únia. Celkovo bude podporených 131 knižníc, 263 IKT učební, 199 jazykových učební, 241 polytechnických učební a 357 prírodovedných učební. Oprávnenými prijímateľmi financií sú organizácie štátnej správy, obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie, subjekty súkromného sektora. Financie sú určené na obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, školských knižníc, prírodovedných učební, polytechnických učební, IKT učební a stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. Celkovo na vybavenie základných škôl vyčlenil agrorezort 37 miliónov eur.

Školy môžu získať ďalšie peniaze

Do zvýšenia kvality základných škôl poputujú prostriedky aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR), ktoré začiatkom júna vyhlásilo výzvu pod názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť“ s alokáciou 15-miliónov eur. O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Výhľadovo MŠVVaŠ SR plánuje výzvu rozšíriť aj o SOŠ a gymnáziá.

„Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín či na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov. V rámci výzvy je možné sa uchádzať aj o príspevok na pomôcky previazané s predmetom výzvy. Vytvárame tak priestor na potrebné dovybavenie škôl. Aktivity tejto výzvy sú zamerané tak na žiakov základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov,“ spresnila Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo školstva uzavrelo prvé hodnotiace kolo 9. 7. 2018 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja a 10. 7. 2018 pre školy z ďalších samosprávnych krajov. Doteraz sa zapojilo 37 škôl. Výzva je stále otvorená.

-th- Zdroj: TS MPRV Ilustr. foto: Mesto Piešťany

Populárne články