Úvod Aktuality Základné školy v regióne dostanú cez 500-tisíc eur

Základné školy v regióne dostanú cez 500-tisíc eur

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Na celom Slovensku dostanú stovky základných škôl nové vybavenie jazykových, odborných učební a knižníc za 33 miliónov eur v aktuálnom kole eurofondovej výzvy 오토캐드 2019 한글 다운로드. Do Piešťan a širšieho okolia pritečie cez 500 – tisíc eur. V prvom kole výzvy uspelo Mesto Piešťany s dvomi projektami. Úspešné boli aj základné školy v obciach v okolí 유심칩 다운로드.

Podľa vyjadrenia ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej bude vďaka schváleným projektom podporené vybavenie 1060 odborných učební a 131 knižníc pre 133 267 žiakov na základných školách Murhowt. „V histórii Slovenska ide o jednu z najväčších investícií do odborných učební základných škôl,“ uviedla Gabriela Matečná.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Mesto Piešťany získalo 148-tisíc eur na budovanie technického vybavenia odborných učební Základnej školy Holubyho, pričom celková hodnota projektu aj so spoluúčasťou samosprávy je 174 886,41 eur 안드로이드 아이스크림 샌드위치 다운로드. Rovnako tak sa bude budovať technické vybavenie odborných učební Základnej školy Mojmírova v celkovej sume 123 761 eur, kde z fondov má byť uhradených 105 – tisíc eur Web Square Excel.

Z okolitých obcí napríklad v Čachticiach plánujú zrealizovať polytechnickú učebňu Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v hodnote 52 443 eur, z ktorej dotácia tvorí 44 577 eur ecological nature. Na odborné učebne ZŠ v Podolí smeruje príspevok 62-tisíc eur. Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v Moravanoch nad Váhom podporili v aktuálnom kole výzvy sumou 138 675 eur, pričom celkové náklady sú napočítané na sumu 163 147 eur or go together. Peniaza na technické vybavenie odborných učební základnej školy dostanú i v Chtelnici, konkrétne
54 142 eur.

Mesto Piešťany žiadalo dotáciu 145-tisíc eur aj na budovanie technického vybavenia odborných učební Základnej školy M.R.Štefánika, avšak táto žiadosť nebola úspešná 천하무적 영화 다운로드. Rovnako dopadli aj v Drahovciach, kde chceli zriadiť polytechnickú učebňu a žiadali na ňu takmer 64-tisíc eur.

V prvom kole eurofondovej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) určenej pre základné školy bolo predložených 645 projektov v hodnote 56,7 mil 노래 mr 다운로드. eur, z toho schválených bolo 352 projektov v hodnote 33 mil. eur, ktoré preplatí Európska únia. Celkovo bude podporených 131 knižníc, 263 IKT učební, 199 jazykových učební, 241 polytechnických učební a 357 prírodovedných učební 소아온 오디널 스케일 다운로드. Oprávnenými prijímateľmi financií sú organizácie štátnej správy, obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie, subjekty súkromného sektora. Financie sú určené na obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, školských knižníc, prírodovedných učební, polytechnických učební, IKT učební a stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. Celkovo na vybavenie základných škôl vyčlenil agrorezort 37 miliónov eur.

Školy môžu získať ďalšie peniaze

Do zvýšenia kvality základných škôl poputujú prostriedky aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR), ktoré začiatkom júna vyhlásilo výzvu pod názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť“ s alokáciou 15-miliónov eur. O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Výhľadovo MŠVVaŠ SR plánuje výzvu rozšíriť aj o SOŠ a gymnáziá.

„Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín či na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov. V rámci výzvy je možné sa uchádzať aj o príspevok na pomôcky previazané s predmetom výzvy. Vytvárame tak priestor na potrebné dovybavenie škôl. Aktivity tejto výzvy sú zamerané tak na žiakov základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov,“ spresnila Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo školstva uzavrelo prvé hodnotiace kolo 9. 7. 2018 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja a 10. 7. 2018 pre školy z ďalších samosprávnych krajov. Doteraz sa zapojilo 37 škôl. Výzva je stále otvorená.

-th- Zdroj: TS MPRV Ilustr. foto: Mesto Piešťany

REKLAMA