Connect with us

Aktuality

Bývalý nájomca zimného štadióna jeho časť stále užíva – za „1 euro“ mesačne

Spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany dala vlani v lete Mestu Piešťany výpoveď nájomnej zmluvy na priestory zimného štadiónu. Samospráva ju neakceptovala, naopak sama vypovedala nájomnú zmluvu. Týkalo sa to všetkých priestorov štadióna, okrem bývalého JAGR´S BARu, ktorý „sročka“ Športový hokejový klub 37 Piešťany užíva podľa inej zmluvy uzatvorenej ešte v roku 2001. Nájomné určené v roku 2015 bolo 1 euro mesačne za celú plochu „baru“. Pri pohľade na piaty dodatok zmluvy  je veľmi otázne, či nájomca užíva predmet nájmu v súlade so zmluvou a tiež či Mesto Piešťany  nakladá hospodárne so svojim majetkom.

Published

on

Reklama

Obyvatelia Mesta Piešťany si všimli, že hoci je zimný štadión zatvorený, bývalý JAGR´S Bar niekto využíva. Ešte začiatkom decembra minulého roka sme sa preto pýtali hovorcu radnice, kto priestory užíva a na základe čoho?  „Pán Lušňák užíva priestory Jágr´s baru na základe platnej nájomnej zmluvy,“ odpovedal Martin Ričány, hovorca Mesta Piešťany.

Odvtedy sme niekoľko ráz žiadali o zaslanie predmetnej zmluvy, keďže nie je zverejnená jej digitálna verzia v rámci povinného zverejňovania, ktoré v čase uzavretia ešte neplatilo. Za viac ako dva mesiace sme ju k dispozícii nedostali. Mesto Piešťany má zverejnený v rámci povinného zverejňovania piaty dodatok k predmetnej zmluve z roku 2015. Z neho vyplýva, že pôvodná zmluva bola uzavretá ešte v roku 2001 medzi Službami mesta Piešťany a Sedlákovou Xéniou – Karin, následne bol v roku 2005 zmluvný vzťah prenesený na Mesto Piešťany a spoločnosť CS Group s.r.o. Od roku 2011 boli pri tomto prenájme partnermi Mesto Piešťany a spoločnosť ŠHK 37 Piešťany, s.r.o., ktorá je dnes premenovaná na Deauro a je v likvidácii. Jej časť ešte pred uvedením do likvidácie odkúpil sám od seba Jaroslav Lušňák prostredníctvom spoločnosti Športový hokejový klub 37 Piešťany.

Reklama

Zmluvu sme sa snažili teda získať zo Služieb mesta Piešťany. Tam ju však podľa odpovede z organizácie dnes už nemajú. „Službám  mesta Piešťany bol s účinnosťou od 1.1.2005 Protokolom odňatý Zimný štadión zo správy a to v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta a  na základe uznesenia MsZ č. 176/2004 a č. 214/2004/B/2. K uvedenému dňu bolo ukončené všetky nájomné zmluvy s inými subjektmi v objekte ZŠ. Následne mesto Piešťany uzatvorilo nájomnú s zmluvu s ŠHK 37, Piešťany – občianske združenie. V zmysle Registratúrneho poriadku pre správu registratúry a registratúrneho plánu SMP bol spis týkajúci sa nájmu pani Sedlákovej vyradený (lehota uloženia 10 rokov od ukončenia nájomného vzťahu) a určený na trvalú likvidáciu,“ uviedla JUDr. Erika Studená, právnička Služieb mesta Piešťany.

Nájomné jedno euro a možnosť využívať priestory len na nekomerčne účely

V piatom dodatku zmluvy bolo upravený bod Predmet a účel nájmu textom, ktorý hovorí, že: „Prenajaté priestory budú využívané len na nekomerčné účely.“

Reklama

Cena nájmu bola  stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 1,00 EUR mesačne, pričom výška nájmu mala byť  každoročne upravovaná na základe uplatnenia priemerného ročného
inflačného indexu za predchádzajúci kalendárny rok. Mesto a nájomca sa dohodli, že firma bude prenajímateľovi uhrádzať nájomné za podmienok dohodnutých v   zmluve
bez vystavovania faktúr prenajímateľom.

Samosprávy sme sa pýtali, na aký účel spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany používa predmet nájmu. Odpoveď sme nedostali. Podľa našich informácií by mal mať nájomca v priestore bývalého JÁGR´S Baru zriadený sklad. Ak je to skutočne tak, bolo by to vysoko pravdepodobne v rozpore s uzatvoreným dodatkom zmluvy. Samospráva by tak viac ako pol roka poskytovala svoje priestory v rozpore so zmluvou za vyslovene symbolické nájomné.

Veci sa možno pohnú po najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva 16. februára. V zverejnenom programe, ktorý pripravilo vedenie mesta je zaradený bod „Informácia vo veci Zimného štadióna v Piešťanoch – priestory tzv. JÁGRS BAR PIEŠŤANY“. Komisiám MsZ tento materiál predložený nebol. Vedenie mesta navrhuje v pozvánke, aby rokovanie o tomto bode bolo v časti podania informácie a diskusie k nej neverejné.

„Bar“ je podľa radnice odpojený od energií

Podľa našich informácií má celý objekt zimného štadióna len jeden elektromer.  Pýtali sme sa preto na Meste Piešťany, kto platí za energie spotrebované na zimnom štadióne.

„Energie elektro, plyn, voda, platí mesto. Jágr´s bar je odpojený od energií (plyn, voda, kúrenie….),“ uviedol hovorca Martin Ričány a dodal: „Pán Lušňák mal mať samostatné meranie s dodávateľom energií, preto bol odpojený.“

Tomáš Hudcovič

Populárne články