Connect with us

Samospráva

Poslanci rozhodnú o škrtoch v rozpočte aj zvýšení daní a poplatkov

Published

on

Reklama
Reklama

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13. decembra o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe prerokovanie rozpočtu Mesta Piešťany a mestských organizácií na budúci rok. Okrem toho poslanci rozhodnú o zmenách vo výbere niektorých daní a poplatkov, prenájmoch a predajoch nehnuteľností a novelách všeobecne záväzných nariadení.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 15. 11. 2012

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

Reklama

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany č. 7/2008 zo dňa 13.11.2008

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani z nehnuteľností

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestnych daniach

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o podmienkach držania psov

REKLAMA

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 10/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch

13. Návrh rozpočtu SMP, p. o. Piešťany na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

14. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

15. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

16. Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015

17. Návrh na nájom časti pozemku pre Pavol Maráček – EMPIRIA, v lokalite Priemyselná ul. v Piešťanoch

18. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Lodenica pre DUANT INVEST, s. r. o.

19. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kukučínovej ul. pre FCM (Forum for Communication in Mediation), o. z.

20. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve pre Milana Švarca a Jelu Švarcovú

21. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Vladimíra Kušniráka, lokalita Mojmírova

22. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Veroniku Ruskovú, lokalita Kocurice

23. Skončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra a Návrh na vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra

24. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 10. zasadnutia MsZ r. 2012

25. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2013

26. Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2013

27. Rôzne

28. Interpelácie poslancov

29. Ukončenie

Materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva sú zverejnené tu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

Populárne články