Connect with us

Blogy

Blog Kamila Moravčíka: Reakcia na stanovisko Mesta Piešťany na môj otvorený list – 2

Vážený pán primátor Mgr. Peter Jančovič PhD., vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci MsZ v Piešťanoch, milí kolegovia, vážení rodičia a zákonní zástupcovia, vážení obyvatelia Piešťan a širokého okolia. Ako som sľúbil, pokračujem vo svojom vyjadrení k STANOVISKU Mesta Piešťany z 15.3.2023 na môj otvorený list.

Published

on

Reklama
Reklama

Mesto Piešťany vo svojom STANOVISKU z 15.3.2023 uvádza:

Citácia z listu riaditeľa z 3.3.2023:
„Každoročne Vám základné školy v Piešťanoch predkladajú požiadavky ohľadom investícií, ktoré si školy nedokážu z hľadiska finančnej náročnosti urobiť zo svojho rozpočtu. Naša škola by potrebovala postaviť školskú jedáleň spolu s kuchyňou, pristaviť 3 učebne zo strany školského dvora, vybudovať nové multifunkčné ihrisko na školskom dvore namiesto existujúceho asfaltového, vymeniť nový povrch na existujúcom multifunkčnom ihrisku, kompletne opraviť nebezpečnú, opadávajúcu omietku na budove školy, zatepliť budovu, vybudovať odborné učebne, revitalizovať školskú záhradu podľa už vypracovaného projektu, vymeniť elektroinštaláciu podľa už vypracovaného projektu v celej budove školy…myslím, že vízií a projektov na zlepšenie je viac ako dosť… a taktiež opraviť mestský chodník pred budovou školy, ktorý je v havarijnom stave a počas funkčného obdobia pána primátora Ing. Cicutta bol v minulosti na Vajanského ulici opravený, ale na úsek, ktorý vedie popred našou školou už vtedy akosi financie nezostali a dodnes sa nenašli. Takisto Mesto Piešťany pravidelne upozorňujem na potrebu obnovy stromov, ktoré vedú popred školu a sú na mestskom pozemku, nakoľko tieto stromy nebezpečne narušili mestský chodník a sú zdraviu nebezpečné pre žiakov, zamestnancov i okoloidúcich chodcov. V minulosti náhle poryvy vetra už v tomto stromoradí niekoľko stromov vyvrátili a len zázrakom sa nikomu nič nestalo.“

Odpoveď Mesta Piešťany:
Mestský úrad Piešťany, Odbor životného prostredia, na základe podnetu vedenia ZŠ M.R. Štefánika zabezpečil v roku 2022 hodnotenie 7 ks drevín – líp malolistých (Tilia cordata) na zníženú prevádzkovú bezpečnosť, ktoré rastú v blízkosti Základnej školy M. R. Štefánika ako súčasť uličného stromoradia na Vajanského ulici. Hodnotenie uvedených drevín bolo realizované prostredníctvom zvukového tomografu Fakopp 3D, ktoré zabezpečila Slovenská akadémia vied, Ústav ekológie lesa, Oddelenie fytopatológie a mykológie Nitra, Akademická 2, 949 01 Nitra. Expertízny posudok zabezpečil vizuálnu ohliadku drevín a meranie vnútorných štruktúr kmeňov stromov s cieľom vyhodnotiť prevádzkovú bezpečnosť drevín. Na základe záverov expertízneho posudku správca zelene Služby mesta Piešťany p. o. v roku 2022 vykonali asanáciu 2 ks líp malolistých (Tilia cordata), ktoré mali najnižšiu prevádzkovú bezpečnosť bez možnosti vykonania ďalšej stabilizácie a ošetrenia. Zostávajúce dreviny – lipy malolisté (Tilia cordata) budú správcom zelene na jar 2023 arboristicky ošetrené orezom a aplikáciou dynamickej väzby kostrových konárov.
Mesto Piešťany je zriaďovateľom materských škôl, základných škôl, centier voľného času, základnej umeleckej školy, ktorých súčasťou sú i školské kluby a školské jedálne. Rekonštrukcia budov, údržba a vybavenie pre účely zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a vecí s ním súvisiacich vyžaduje od mesta každoročne vysoké investície. Z vyčlenených finančných prostriedkov pre oblasť školstva však Mesto Piešťany dokáže sanovať iba nepatrnú časť z požiadaviek, ktoré školy a školské zariadenia Mestu ako zriaďovateľovi zasielajú. Pre názornosť v prílohe listu je aktuálny zoznam požiadaviek, ktoré školy na rok 2023 Mestu doručili.

Moja súčasná reakcia:
Mesto Piešťany v odpovedi ignorovalo všetky moje požiadavky. Ani len zmienkou sme sa nedozvedeli, čo plánuje Mesto v našej škole v tomto kalendárnom roku zrekonštruovať. Nedozvedeli sme sa, do čoho plánuje investovať. Takže predpokladáme, že do ničoho. Mesto Piešťany iba všeobecne píše, že každoročne poskytuje vysoké investície všetkým školám a školským zariadeniam. Konkrétne som vymenoval všetky investície, ktoré by bolo nutné v našej ZŠ M. R. Štefánika uskutočniť. V odpovedi Mesta Piešťany nie je zmienka ani o jednej jedinej potrebnej investícii, ktorú by Mesto Piešťany plánovalo v našej škole zrealizovať v tomto roku, ani v nasledujúcich rokoch. Okrajovo spomeniem, že Mesto Piešťany zaplatilo za projekt rekonštrukcie elektroinštalácie v našej škole cca 5 200 eur. Predpokladám, že projekt vytvorený v priebehu funkčného obdobia súčasného primátora Mgr. Petra Jančoviča PhD. leží už pár rokov niekde zapadnutý prachom…

Reklama

Prosím Mesto Piešťany, aby sa zaoberalo všetkými mojimi požiadavkami ohľadom potrebných investícií v našej škole. Letné prázdniny, počas ktorých sa v školách realizujú potrebné opravy a investície sa nezadržateľne blížia. Preto žiadam, aby ma Mesto Piešťany v čo najkratšom čase informovalo, čo plánuje zrealizovať zo svojich prostriedkov, z výziev a z eurofondov v roku 2023 v našej škole. Plán obnovy, z ktorého Slovensko dostane z Európskej únie 6,55 miliardy eur som už spomínal. www.planobnovy.sk Do niektorých jeho výziev a europrojektov je potrebné prihlásiť sa do 30. júna 2023.

Mesto Piešťany vo svojej odpovedi konštatuje, že nedisponuje dostatkom financií na sanáciu škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Preto opätovne vyzývam Mesto Piešťany, aby sa zapojilo do projektov v rámci Plánu obnovy za 6,575 miliardy eur.

Neskutočne vysoká suma 6 575 000 000 eur, čiže 6,575 miliardy eur, ktorú Slovensko získa z Európskej únie v rámci Plánu obnovy, predstavuje pre porovnanie v bývalých slovenských korunách takmer 200 000 000 000 Sk, čiže 200 mld. Sk. Pre zaujímavosť je to približne toľko, ako bol celoročný štátny rozpočet Slovenskej republiky v roku 2000.

Pre ilustráciu prikladám niektoré webové linky, kde sa Mesto Piešťany môže dozvedieť o výzvach a europrojektoch, do ktorých sa Mesto Piešťany môže zapojiť, ktoré je možné využiť a realizovať..
Výzva na zvýšenie kapacít základných škôl, kde sú oprávnení žiadatelia ZRIAĎOVATELIA v zmysle § 19 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
https://www.minedu.sk/vyzva-na-zvysenie-kapacit-zakladnych-skol/
V rámci tohto projektu by bolo možné dobudovať ďalšie učebne na prízemí budovy školy na strane od školského dvora. Učebne je potrebné vybudovať pre zvýšenie kapacity školy i kvôli vytvoreniu odborných učební.
Obnova historických a pamiatkových budov – výzva č.1:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280
Obnova historických a pamiatkových budov – výzva č.2:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy-a-odolnosti-sr/indikativny-harmonogram-vyhlasovania-vyziev-a-priamych-vyzvani

Historickou budovou je budova, ktorá nie je pamiatkovo chránenou budovou, ale vzhľadom na obdobie vzniku, historickú, architektonickú, krajinnú, urbanistickú alebo konštrukčnú kvalitu si vyžaduje vyšší stupeň a náročnosť renovačných prác.
Historickými budovami sa v tomto kontexte rozumejú:
a) budovy, ktoré sú registrované v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí,
b) budovy, ktoré sú uvedené v Registri modernej architektúry Slovenska, alebo
c) budovy, ktoré mali platné kolaudačné rozhodnutie, alebo bola stavba preukázateľné užívaná, alebo zapísaná do katastra nehnuteľností pred 1. 1. 1980 – naša škola bola daná do užívania 15.9.1938.

V rámci týchto projektov je možné zveľadiť budovu školy. Napr. nebezpečne opadávajúcu omietku, ktorú je potrebné opraviť alebo ju vymeniť na celej budove školy. Prípadne by bolo možné zatepliť budovu školy, taktiež opraviť múr na plote školy i celé oplotenie. V interiéri by bolo možné z týchto projektov vybudovať bezbariérový prístup, prípadne výťah, vymaľovať interiér školy a pod.

A podobných výziev a europrojektov je v Pláne obnovy oveľa viac. www.planobnovy.sk.

Autori Stanoviska Mesta Piešťany sa vo svojej odpovedi na môj Otvorený list podrobnejšie zamerali iba na jednu moju pripomienku, resp. iba na jednu jej časť. Zamerali sa na dreviny, ktoré sú vysadené chodníku pred budovou našej školy na Vajanského ulici. Na chodníku, ktorý je vo vlastníctve Mesta Piešťany.

Som veľmi rád, že Mesto Piešťany zabezpečilo expertízny posudok ohľadom drevín vysadených na Vajanského ulici pred budovou školy. Rád by som podotkol, že expertíznemu posudku vysadených drevín predchádzalo niekoľko mojich listov v priebehu niekoľkých rokov, kde som Mesto Piešťany upozorňoval na nebezpečie, ktoré môžu dané stromy a stav chodníka spôsobiť. Moje listy boli zamerané na prevenciu a mojím zámerom bolo predísť nešťastiu a v dobrom upozorniť Mesto Piešťany na daný stav. Žiaľ, na žiadny z mojich listov Mesto Piešťany dodnes nereagovalo a na žiadny z týchto listov som nedostal odpoveď.

Takmer 300 detí, všetci zamestnanci školy a množstvo rodičov chodia po tomto chodníku minimálne 2-krát denne. Mamičky s detskými  kočíkmi musia kľučkovať medzi zaparkované autá a prechádzať na cestu, pretože po určitej časti chodníka, vzhľadom na veľké nerovnosti, nie je možné s detským  kočíkom prejsť.

Pripomínam, že v minulosti, počas funkčného obdobia Ing. Rema Cicutta, bol mestský chodník na Vajanského ulici opravený. Na úsek, ktorý však vedie popred našu školu pravdepodobne už vtedy financie nezostali a dodnes sa nenašli.

A pripomínam, že náhle poryvy vetra v nedávnej minulosti v priebehu sekundy vyvrátili už niekoľko na pohľad zdravo vyzerajúcich stromov (líp) v danom stromoradí. Vyvrátené stromy vždy spadli na školský plot, čiže ponad chodník. Našťastie, vždy sa spomenuté nešťastie udialo v čase mimo vyučovania a našťastie nikto v daný moment neprechádzal okolo.

Môj apel je myslený v dobrom. Snažím sa predvídať namiesto Mesta Piešťany. Ak sa tu stane nešťastie (viď nešťastia v Nitre, Bratislave i Zlíne, kde padajúce stromy usmrtili deti), bude na osobné upozorňovanie a posielanie listov neskoro…

Prikladám webové linky, kde padajúce stromy zbytočne zmarili životy detí:
https://nitra.dnes24.sk/silny-vietor-sposobil-obrovske-nestastie-v-nitre-spadnuty-strom-zabil-dievca-14-342428
https://www.cas.sk/clanok/324930/smrt-skolaka-matuska-6-ako-pokrocilo-policajne-vysetrovanie/
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-padajici-strom-ve-zline-zabil-dva-chlapce-podle-soudu-za-to-nikdo-nemuze-122155

Vážený pán primátor, Mgr. Peter Jančovič PhD, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, myslím si, že je nevyhnutné, kompletne zrekonštruovať chodník pred budovou školy na Vajanského ulici. Ak mám byť úprimný, už včera bolo neskoro. Je nevyhnutné vysadiť do nového chodníka  namiesto pôvodných drevín nové stromy, ktoré sú vhodné do mestských ulíc. Lipa malolistá je síce dlhoveký strom, ale určite nie zaasfaltovaný v mestskom chodníku a v mestskej aleji, alebo v jej zvyšku…

V rámci zachovania bezpečnosti, by bolo potrebné, aby Mesto Piešťany zabezpečilo detekciu všetkých stromov v školských areáloch. Verím, že i na túto činnosť bude možné využiť nejakú výzvu v rámci Plánu obnovy, či iných euro projektov.

Ako som už v predchádzajúcom príspevku uviedol, Mesto Piešťany vo svojom STANOVISKU na môj otvorený list z 3.3.2023 uviedlo 5 grafov ohľadom rastu počtu detí v Piešťanoch. Neuviedlo však informácie o vývoji počtu detí v jednotlivých školách v Piešťanoch za dané obdobie. Preto som požiadal Mesto Piešťany, aby mi dané informácie poskytlo.

Na základe mojej žiadosti, podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, mi Mesto Piešťany zaslalo nasledujúce informácie o počte žiakov v jednotlivých školách medzi rokmi 2012 až 2023. Prosil som zaslať absolútne čísla i pohyb v percentách. Mesto Piešťany mi zaslalo iba absolútne čísla, percentá som vypočítal a dopísal vedľa tabuľky:

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že naša škola je tou školou v meste Piešťany, v ktorej sa počet žiakov za uvedené roky zvýšil najviac. V roku 2012/2013 bol počet žiakov v škole 177 a v septembri 2023 našu školu navštevovalo 290 detí, čo je nárast o 69,49 %. Z daných informácií vyplýva, že nie je pravda, čo sa Mesto Piešťany snaží povedať vo svojom STANOVISKU na môj otvorený list zo dňa 3.3.2023. Povedať, že počet žiakov v našej škole sa zvyšoval v týchto rokoch pravdepodobne preto, že celkovo stúpal počet narodených detí za dané obdobie v Piešťanoch. Som presvedčený o tom, že zvyšujúci sa počet žiakov v našej škole je výsledkom poctivej a kvalitnej práce všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy.

Minimálny počet žiakov v našej škole v školskom roku 2012/2013 bol 169 a momentálny počet detí v našej škole vzrástol na 298, čo znamená nárast až o 76,33 %.

V jednom z príspevkov zo dňa 15.3.2023 Mesto Piešťany na svojom webovom sídle www.piestany.sk uviedlo, koľko finančných prostriedkov investovalo do našej školy od roku 2017. Na základe uvedených informácií som prosil Mesto Piešťany, aby zverejnilo taktiež investície za dané obdobie do ostatných piešťanských škôl. Písal som, že dúfam, že nebudem musieť opätovne prosiť o tieto informácie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Mesto Piešťany na moju prosbu dodnes nereagovalo. Preto týmto žiadam Mesto Piešťany, aby mi na základe zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám poskytlo informácie o sumách finančných prostriedkov, ktoré investovalo Mesto Piešťany jednotlivo do každej piešťanskej školy za obdobie rokov 2017 až 2023. Za zaslanie uvedených informácií Mestu Piešťany týmto vopred úprimne ďakujem.

Na záver tejto časti môjho vyjadrenia na STANOVISKO Mesta Piešťany na môj otvorený list musím s poľutovaním skonštatovať, že napriek niekoľkým otvoreným listom pánovi primátorovi Mgr. Petrovi Jančovičovi PhD., ma pán primátor do dnešného dňa nijakým spôsobom nekontaktoval.

Mgr. Kamil Moravčík
riaditeľ ZŠ M. R. Štefánika
Vajanského 35
Piešťany

Prílohy:
Fotografie chodníka pred budovou Základnej školy Milana Rastislava Štefánika na Vajanského ulici

Nebezpečne naklonený strom smerom ponad chodník prechádzajúci pred ZŠ M. R. Štefánika na Vajanského ulici:

Populárne články