Connect with us

Blogy

Blog Jozefa Drahovského: Rozpočet TTSK je pripravený

Published

on

Reklama
Reklama

V stredu 25. novembra sa uskutoční záverečné riadne rokovanie TTSK v tomto roku, kde sa rozhodne aj o budúcoročnom rozpočte. Ako každoročne by mali byť prijaté aj nariadenia na prideľovanie dotácií v jednotlivých výzvach a dostaneme aj informácie o daňových príjmoch, čerpaní rozpočtu a úverovom zaťažení kraja, ako aj o zámeroch a realizovaných projektoch za posledných 7 rokov.

Investičnou prioritou v rozpočte na nasledujúci rok pre náš okres je naplánovaná rekonštrukcia spodnej časti Krajinského mosta v sume 960 tis. EUR, ďalej oprava 900 metrov cesty na Banke v sume 158 400 EUR a rekonštrukcia cesty smerom na Havran v dĺžke 3,1 km v cene 204 600 EUR. Ďalšími aktivitami sú rekonštrukcia Hotelovej akadémie, strechy na internáte SOŠ záhradníckej a rekonštrukcia fasády a okien na Vile Dr. Liska. Celkovo sa vyrovnaný rozpočet kraja pohybuje pre budúci rok na úrovni cca. 125,5 mil. EUR. V rozpočtoch organizácií v správe kraja (Balneologické múzeum) sa plánuje s prekladom publikácie o piešťanských kúpeľoch do nemčiny a zriadenie expozície múzea aj v Kúpeľnej dvorane.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 13. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a z 2. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Návrh výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN  č. 7/2006 v znení Dodatku č. 1:
a) Výzva TTSK č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2016“;
b) Výzva TTSK č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora činnosti mládežníckych aktivít v roku 2016“;
c) Výzva TTSK č. 3/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“;
d) Výzva TTSK č. 4/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK“;
e) Výzva TTSK č. 5/2016 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2016“
3. Návrh rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
4. Návrh na  predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. 2391 o výmere 215 m2 v k. ú. Trnava, vlastníkom bytov v bytovom dome – 5 b. j. na Komenského ul. v Trnave
5. Návrh na predaj bytového domu na pozemku parc. č. 232/20 v k. ú. Veľké Dvorníky, kupujúcemu ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK, spol. s r.o., Veľké Dvorníky
6. Návrh na predaj rodinného domu s. č. 219 s pozemkami o výmere 290 m2 v k. ú. Veľké Dvorníky, kupujúcemu Milanovi Prevužnákovi
7. Predaj pozemku parc. č. 963/2 zast.pl. o výmere 208 m2 v k.ú. Jelka do vlastníctva T-Zone, s.r.o.
8. Návrh na zmenu uznesenia č. 183/2015/10 zo dňa 22.4.2015 v bode 1 písm. b) – zmena názvu spoločnosti, ktorá vypracovala znalecký posudok
9. Mimoriadny vklad Trnavského samosprávneho kraja Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh pre potreby Strešného projektu – Fond malých projektov v rámci Programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020
10. Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na 1. polrok 2016
11. Informácie
a) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – október 2015
b) Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.09.2015
c) Informácia o celkovej sume dlhu a sumách splátok k 30.09.2015
d) Informácia o Rade partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020
e) Informácia o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EÚ
f) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK (ku dňu 31.10.2015)
g) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od septembra 2015 do decembra 2015
12. Rôzne
13. Interpelácie

Reklama

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský, Foto: TTSK

Populárne články