Úvod Aktuality Radnica hľadá nového šéfa finančných služieb

Radnica hľadá nového šéfa finančných služieb

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Vedenie mesta zverejnilo koncom septembra Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta Vedúceho Oddelenia finančných služieb Mestského úradu v Piešťanoch 7 of players. Požiadavky na kandidátov sú všeobecné – ako napríklad vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a päť rokov praxe v riadení. Ďalšími kritériami výberu budú aj organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, práca s počítačom či ovládanie predpisov, súvisiacich s finančným riadením 포레스트검프 다운로드. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 16. októbra.

K žiadosti o zaradenie do výberového konania musí uchádzač o tento post priložiť viacero dokladov a čestných vyhlásení: štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a pracovného zaradenia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doklady, preukazujúce kvalifikačné, prípadne osobitné kvalifikačné predpoklady, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho zamestnanca vo výkone práce vo verejnom záujme a čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé Got downloaded. Obálku s dokladmi treba označiť textom „Výberové konanie – vedúci Oddelenia finančných služieb“ a poslať alebo doručiť na adresu Mestského úradu, Námestie SNP 3, Piešťany Versacek.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Všetci žiadatelia, ktorí splnia všetky požadované kritériá, budú pozvaní na výberové konanie. Viac na úradnej tabuli www.piestany.sk Windows Subscribers.

Po zavedení novej organizačnej štruktúry bola zatiaľ vedením Oddelenia finančných služieb poverená prednostka Dáša Reháková sentence. Ak sa rýchlo podarí vybrať nového šéfa tohto dôležitého oddelenia, čaká ho ťažké obdobie prípravy návrhov rozpočtov na nasledujúci rok, ako aj tvorba tohtoročnej účtovnej uzávierky 막돼먹은 영애씨 다운로드.

Výberové konania by mal vyhlásiť primátor aj na vedúcich ďalších piatich novozniknutých oddelení – stavebných služieb a rozvoja mesta, sociálnych a školských služieb, právnych a klientskych služieb, IT a majetkových služieb a personálnych služieb, a to do pol roka od zavedenia organizačných zmien Lee Kun-chul's Good Morning Pops.

Zdroj: www.piestany.sk/red, foto: A. Drahovská

REKLAMA