Úvod Aktuality Pripravujú zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany

Pripravujú zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany

REKLAMA

Zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany vyplývajú z preskúmania aktuálnosti tejto územno-plánovacej dokumentácie a z podnetov fyzických a právnických osôb eavesdropping rights dubbed.

Verejné prerokovanie pre právnické a fyzické osoby – verejnosť, s odborným výkladom spracovateľa, sa uskutoční v stredu 14 캐피탈리즘 랩 다운로드. októbra 2020 (streda) o 15.00 h v zasadacej miestnosti na druhom poschodí Mestskej knižnice mesta Piešťany (Školská ul. č. 19, Piešťany) 베라크립트 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

Kompletný návrh zmien a doplnkov je pre verejnosť k nahliadnutiu na Mestskom úrade Piešťany – Odbor stratégie a rozvoja mesta aj na web stránke mesta someboyd.

Verejnosť môže podávať písomné pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie najneskôr do 21. októbra.

Medzi plánované zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany okrem iného patria zapracovanie nezastaviteľných plôch, zrušenie viacerých vnútroblokových komunikácií aj prehodnotenie výškového regulatívu zástavby 영화 극한직업 무료 다운로드. V pláne je tiež zriadenie novej obslužnej komunikácie a úprava hraníc kúpeľného územia.

Zdroj: piestany.sk

REKLAMA