Úvod Aktuality Poslancov čaká už zajtra voľba hlavného kontrolóra

Poslancov čaká už zajtra voľba hlavného kontrolóra

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mestských poslancov čaká v zasadačke Mestskej knižnice už zajtra, v utorok 28. februára o 14.00 hodine, 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2017 윈도우 사파리 다운로드. Na programe je rokovanie o viacerých bodoch pričom mimoriadnu dôležitosť má voľba hlavného kontrolóra spomedzi ôsmych kandidátov. Zastupiteľstvo sa zrejme bude venovať i naliehavej téme Bytového podniku Piešťany, ale preberať bude i diskusia o zriadení športových tried na Základnej škole Holubyho a návrhu Štatútu participatívneho rozpočtu, ktorý i tento rok poslúži obyvateľom. 

Program:
1 태양은 없다 다운로드. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia
– určenie overovateľov
– určenie zapisovateľov zápisnice
– voľba návrhovej komisie
2 Emmanuelle. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
konaného dňa 15.12.2016 a 12.01.2017
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
4 3d 커스텀 소녀. Voľba hlavného kontrolóra
5. Zriadenie športových tried v Základnej škole, Holubyho 15, Piešťany
6. Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017
7 multi-translation bible. Návrh Štatútu udeľovania Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti
sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej
8 Generation Kill Download. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Luciu Palušovú a Jána Pribiša, lokalita
Vrbovská cesta, Piešťany
9. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Evu Gordanovú, lokalita pod Párovcami
10 윈도우 10 iso 파일 다운로드. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Katarínu Keherovú, Ružová ul., Piešťany
11. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Mgr 굿윌 헌팅 다운로드.
Petra Ďuríška, lokalita Valová, Piešťany
12. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Martina Turzáka, ul. I.Stodolu, Piešťany
13 Kim Tae-woo Love Ratio. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre spol. Thorr s. r. o. , lokalita Javorová
14. Návrh na prevod vlastníctva majetku Mesta Piešťany, k 호텔델루나 4화 다운로드. ú. Piešťany obchodnou verejnou
súťažou, lokalita Hviezdoslavova a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže
15. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. lokalita Bratislavská, Piešťany
16. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2016
17. Rôzne
18. Interpelácie poslancov
19. Záver

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

-red-

REKLAMA