Úvod Aktuality Podľa Transparency International postup pri zvyšovaní miestnych daní v Piešťanoch budí dojem...

Podľa Transparency International postup pri zvyšovaní miestnych daní v Piešťanoch budí dojem obchádzania zákona

REKLAMA

Mesto Piešťany už mesiac vyberá vyššie miestne dane, ktoré schválili v decembri minulého roka poslanci mestského zastupiteľstva, tesne po tom ako sa ujali svojich mandátov. Ide o daň za psa, daň z ubytovania a daň z predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov. Zmena sadzieb nebola v pôvodnom návrhu zmeny VZN, ktorú predkladalo vedenie mesta a neobjavila sa ani v procese pripomienkovania busybox. Na rokovaní zvýšenie daní navrhol poslanec Marián Urbánek (KDH) a takmer všetci poslanci hlasovali za. Pri zásadnej zmene ako je výška sadzieb dane, tak bola verejnosti možnosť pripomienkovania návrhu zmenšená na minimum. Podľa Transparency International Slovensko tento postup nebol transparentný a budí dojem obchádzania zákona.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Dompek Pizza 2021

Návrh zmeny VZN o miestnych daniach zo strany mestského úradu, ktorý bol riadne zverejnený a prerokovaný v komisiách a mestskej rade, riešil iba otázku identifikácie platieb formou variabilného symbolu, ktorým má byť po novom 10 miestne číslo pridelené správcom dane Japanese app. V rozprave sa prihlásil poslanec Marián Urbánek, ktorý povedal, že má iba drobné zmeny a navýšenia niektorých sadzieb o infláciu. Jednotlivé sadzby boli jeho návrhom zvýšené o 40 centov až 18 eur. Na otázku, či takého zásadné zmeny vo všeobecnom záväznom nariadení nemali byť zverejnené a prerokované aj s odbornou verejnosťou M. Urbánek reagoval slovami: „Zásadné zmeny v tomto určite nie sú 한국 신문 다운로드. Je to len navýšenie o výšku, ktorou sa znehodnotila mena.“ Sadzba dane z ubytovania však bola navýšená z 1,1 eur na 1,5 eura, čo je výrazne viac ako inflácia. „Áno je to viac ako inflácia, ale myslím si, že mesto Piešťany si zaslúži, aby malo skutočne poplatky také, ktoré sa približujú Bratislave a nie mestám, ktoré nemajú takú návštevnosť ako Piešťany,“ povedal poslanec Urbánek free font in Hangul. V roku 2012 pri pokuse zdvihnúť daň z ubytovania, o výrazne menej ako 40 centov, sa stretol návrh so silným odporom ubytovateľov. Tento raz sa pre postup akým bola zmena VZN realizovaná, nemali žiadnu možnosť vyjadriť sa k návrhu.

Primátor Peter Jančovič po rokovaní o zmene VZN reagoval, že nové zastupiteľstvo funguje len chvíľu a priestor na prerokovávanie a diskusie zatiaľ veľmi nebol full version of Internet Explorer 8. „Je to návrh poslanca, s ktorým sa ostatní stotožnili. Návrh vyšiel v diskusii a nebolo veľa priestoru na prerokovanie, neviem ako veľmi si ho medzi sebou prerokovali poslanci, ja viem o tomto návrhu od včerajška,“ povedal primátor Peter Jančovič.

Transparency International vidí v postupe obchádzanie zákona

„Náležitosti prijímania a zmien VZN v obci upravuje zákon číslo 369/1990 Zb Download computer music. o obecnom zriadení v platnom znení, ktorý v podrobnostiach odkazuje na rokovací poriadok obce. Ani jeden z týchto predpisov v podrobnostiach neustanovuje, čoho sa môžu týkať pozmeňujúce návrhy poslancov mestského zastupiteľstva v priebehu rozpravy. Rokovací poriadok mesta Piešťany, zverejnený na stránke mesta v tejto súvislosti uvádza iba, že poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Free in Spanish. Návrhy musia byť vyhotovené písomne, riadne sformulované a odovzdané návrhovej komisii, ktorá po ukončení rokovania mestského zastupiteľstva tieto odovzdá zapisovateľovi. Ďalej hovorí v §10 o tom, že sa hlasuje verejne–pomocou hlasovacieho zariadenia alebo v prípade, ak nie je k dispozícii hlasovacie zariadenie zdvihnutím ruky, pričom najprv sa hlasuje o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Download the cleaner. Postup prijatia zmien vo VZN mesta Piešťany nie je v priamom rozpore s citovaným zákonom, ani rokovacím poriadkom mesta Piešťany (pokiaľ boli dodržané ich ostatné ustanovenia), domnievame sa, že zmena VZN nebola prijatá v rozpore s právnymi predpismi,“ reagoval na naše otázky ohľadom zákonnosti postupu Ján Ivančík z Transparency International Slovensko.

„Postup prijatia VZN však rozhodne nepovažujeme za transparentný, pričom takto prijímané zásadné zmeny v daňovej a poplatkovej politike mesta budia dojem obchádzania zákona a rokovacieho poriadku mesta 나는 꼽사리다 다운로드. Oba predpisy totiž obsahujú ustanovenia o tom, akým spôsobom majú byť zverejňované plánované zmeny vo všeobecne záväzných nariadeniach mesta tak, aby bola v čo najväčšej miere zabezpečená participácia širokej verejnosti. Opísaným spôsobom z nášho pohľadu dochádza k obchádzaniu zákona, nakoľko bola verejnosti možnosť pripomienkovania návrhu zmenšená na minimum (s ohľadom na to, že zasadania mestského zastupiteľstva sú verejné),“ hovorí J smaart 다운로드. Ivančík. V prípade takto zásadného poslaneckého návrhu by Transparency Interantional odporúčalo odročiť prijatie zmien VZN tak, aby sa k nim mohla vyjadriť aj verejnosť, a to po zverejnení pozmeňovacieho návrhu štandardným spôsobom.

Podľa hlavného kontrolóra bol postup zákonný, i keď neboli naplnené požiadavky rokovacieho poriadku

Hlavný kontrolór počas rokovania na žiadny problém s postupom prijatia VZN neupozornil. Podľa jeho vyjadrenia bol návrh zmeny VZN riadne zverejnený v dostatočnom časovom predstihu ešte v októbri. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany hovorí: „Ak je na programe rokovania prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia mesta alebo vnútornej normy mesta, musí písomný materiál obsahovať dôvodovú správu, ktorá musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä z ekonomickej a právnej stránky, ale tiež zo spoločenskej stránky, spôsob jej vykonávania, hospodársky a finančný dopad na rozpočet v primeranom časovom členení výdavkov a príjmov vyplývajúcich z návrhu, prípadné nároky na pracovné miesta…“

„Dôvodová správa k predloženému návrhu VZN je stručná a spracovateľ materiálu v nej neuviedol všetky požadované náležitosti v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, predovšetkým zhodnotenie súčasného stavu najmä z ekonomickej a právnej stránky, ale tiež zo spoločenskej stránky, spôsob jej vykonávania, hospodársky a finančný dopad na rozpočet,“ vyjadril sa neskôr Martin Svorad, hlavný kontrolór Mesta Piešťany. Spracovateľ, ktorým bol Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb MsÚ, v pôvodnom návrhu riešil iba zavedenie identifikácie platby dane pomocou variabilného symbolu. So zásadnými zmenami prišli na rokovaní až poslanci a žiadnu s požiadaviek vlastného rokovacieho poriadku nesplnili.

„Poslanec je oprávnený predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy. Právo predkladať návrhy, ku ktorému poslanca mestského zastupiteľstva oprávňuje zákon o obecnom zriadení, nemožno poslancovi uprieť. Zákon nerieši situáciu, kedy k zákonne zverejnenému návrhu nariadenia, ktorý prešiel procesom pripomienkovania a vyhodnotenia pripomienok, dá poslanec zastupiteľstva pozmeňujúci návrh priamo na zasadnutí zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení nestanovuje, že takýto pozmeňujúci návrh poslanca zastupiteľstva k nariadeniu je potrebné opakovane zverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle, že takýto návrh opakovane musí prejsť procesom pripomienkovania a vyhodnotenia pripomienok. Ak by takýto postup zákon o obecnom zriadení pripúšťal, opakovanými návrhmi poslancov by dochádzalo k obštrukciám, ktorými by sa opakovane marilo prijatie nariadenia obce,“ myslí si Martin Svorad a dodáva: „Podľa môjho názoru v zmysle vyššie uvedených skutočností bol proces pri rokovaní o zmene predmetného VZN zákonný. Bol dodržaný zákon o obecnom zriadení aj Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Poslanec mestského zastupiteľstva na rokovaní predložil návrh, ktorý bol v zmysle rokovacieho poriadku schválený.“

-th-

REKLAMA