Connect with us

Aktuality

O zimnom štadióne navrhuje vedenie mesta rokovať bez verejnosti

Na stredu 27. júla zvoláva primátor Mesta Piešťany mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva, kde má byť predložená informácia o situácii so zimným štadiónom v Piešťanoch. Podľa zverejnených materiálov je pripravený návrh uznesenia, aby sa o tomto bode programu rokovalo neverejne.

Published

on

Reklama
Reklama

Prenajímateľ zimného štadiónu, spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany, vypovedal nájomnú zmluvu k 1. júlu s trojmesačnou výpovednou lehotou s odôvodnením, že predmet nájmu nie je v prevádzkyschopnom stave, čo pripisuje na vrub Mestu Piešťany. V zmysle zmluvy požaduje, aby samospráva vyplatila neodpísané investície. Má ísť o sumu prevyšujúcu milión eur. Vec sa mala riešiť na mestskom zastupiteľstve už koncom júna, avšak bod bol stiahnutý a poslanci sa vyjadrili, že k tejto téme požadujú mimoriadne rokovanie. Výsledkom jednotlivých krokov je, že kým v iných mestách už chystajú ľad na nasledujúcu sezónu v Piešťanoch k tomu v období najbližších týždňov nedôjde. Navyše nájomca pri aktuálnych cenách energií vyčerpal celú podporu Mesta Piešťany v sume 150-tisíc eur za prvé štyri mesiace roka.

Samospráva spolu s pozvánkou zverejnila aj úvodnú stranu materiálu, kde sa píše čo všetko obsahuje a navrhuje sa uznesenie, aby rokovanie bolo neverejné. Samotné podklady pre rokovanie však zverejnené nie sú. Poslanci by tak na rozdiel od verejnosti mali dostať dôvodovú správu, zmluvu o nájme a znenie jej desiatich dodatkov, správu z kontroly ustanovení zmluvy č.3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o, výpoveď z nájmu priestorov zimného štadióna, cenové ponuky na opravu strechy, cenovú ponuku na rekonštrukciu technológie chladenia a závery právnej analýzy.

Materiál spracovali RNDr. Denisa Bartošová – prednostka MsÚ, Ing. Eva Pobjecká – vedúca Odboru investícií a majetku mesta a Mgr. Monika Mackovjaková – poverená vedením Odboru právneho a KC. Predkladať ho bude primátor Peter Jančovič.
-red-

Reklama

Populárne články