Úvod Aktuality Drahovce chystajú výstavbu kanalizácie v hodnote 10 829 575 eur

Drahovce chystajú výstavbu kanalizácie v hodnote 10 829 575 eur

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Obec Drahovce súťaž o vybudovanie kanalizácie. Celková predpokladaná hodnota prác je  závratnej výške 10 829 575,98 eur a vybudovaná by mala byť do 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo chrome 구버전 다운로드. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena a obec si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ponuky budú na vyššiu sumu ako je predpoklad Hot body download. Posledný termín na predloženie súťažných podkladov je 10.00 hodina dňa 6. februára 2018.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Predmetom zákazky je vybudovanie stokovej siete v obci Drahovce, ktorej súčasťou budú kvôli rovinatému územiu viac prečerpávačiek centos iso 다운로드. Stoky majú byť podľa súťažných podkladov zaústené do čerpacích staníc, ktoré splaškové vody prečerpajú do ďalšieho gravitačného úseku stoky 제인 도 다운로드. Na konci obce v smere na Piešťany bude vybudovaná posledná čerpacia stanica ČSA1, ktorá dopraví vodu tlakovým potrubím do existujúcej šachty na prírodnej stoke pred Čističke odpadových vôd Piešťany 교육 동영상 다운로드.

Ako sa píše v Zmluve o dielo zhotoviteľ bude povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady 내가 살인범이다 다운로드. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo english for proficiency. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb 더보이 다운로드.

-red/Zdroj a foto: Úrad pre verejné obstarávanie–

REKLAMA