Úvod Aktuality Diskusia o Bytovom podniku Piešťany vrela na zastupiteľstve dve hodiny

Diskusia o Bytovom podniku Piešťany vrela na zastupiteľstve dve hodiny

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v  roku 2017 zvolal do priestorov Mestského úradu primátor Miloš Tamajka na štvrtok 12. januára, pričom hlavným bodom mala byť voľba hlavného kontrolóra. Rozsiahla diskusia poslancov s vedením mesta sa však rozvinula až v bode s názvom „Rôzne“, kde poslanci otvorili tému situácie na Bytovom podniku Piešťany (BPP). Poslanci v závere emotívneho rokovania schválili  návrh uznesenia, podľa ktorého má o niektorých veciach v BPP rozhodnúť najskôr mestské zastupiteľstvo a až potom ich môže schváliť valné zhromaždenie 베이비드라이버 자막 다운로드. Rovnako odporúčajú vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa spoločnosti do jedného mesiaca. Primátor sa už s predstihom vyjadril, že uznesenie o vstupe zastupiteľstva do kompetencií valného zhromaždenia nepodpíše, nakoľko ho považuje za protizákonné. 

Adam Trajan

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Čo sa týka stanov, je zákon a potom je zákon vyššej právnej sily a to je Obchodný zákonník. Dokonca materiál, ktorý vydalo Transparency International, o ktorý ty si sa už niekoľkokrát opierala, jasne konštatuje a hovorí o mestských podnikoch a eseročkách a citujem: „Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak Download chrome photo batches. V prípade 100 percentných mestských firiem je valným zhromaždením štatutár mesta, čiže primátor.“ Odpoveď jednoznačná, presne to, čo povedalo NKÚ. Držia sa zákona. Ideš dávať návrhy na uznesenia, a to sú ďalšie protizákonné veci, upozorňujem ťa. Ja ich nepodpíšem,“ povedal vo svojom príhovore na návrh uznesenia Ivety Babičovej primátor Miloš Tamajka.zastupiteľstvo MSZ 7 <a class=안드로이드 웹뷰 이미지 다운로드. apríla (15)" width="1200" height="800" srcset="https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-15.jpg 1200w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-15-320x213.jpg 320w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-15-768x512.jpg 768w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-15-560x373.jpg 560w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-15-640x427.jpg 640w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-15-681x454.jpg 681w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />

Približne dvojhodinová diskusia, ktorá vznikla na základe návrhu uznesenia predloženého poslankyňou Ivetou Babičovou, sa niesla nielen v rovine faktov, ale vo vyjadreniach zaznievali aj emócie a upozornenia na možné porušenia zákona. Viacerí poslanci, medzi nimi aj Eliška Gocká, Adriana Drahovská a Martin Cifra, upozornili primátora, že nevidia ako problém, že odvolal konateľku Bytového podniku Piešťany, ale spôsob, akým to urobil.

„Zákony sú navzájom v takzvanej subsidiarite (rešpektujú sa pozn. redakcia) a ja tento právny názor akceptujem spolu s tými, ktorí mi pomáhali 참좋은말 다운로드. Určite vidíš, že toto celé nemám zo svojej hlavy, takže jednoducho s týmito právnymi kapacitami sme iného právneho názoru a keď je viac právnych názorov, tak samozrejme o tom bude rozhodovať aj súd. Chceme zamedziť tomu, aby teba ako jedno-osobové valné zhromaždenie nejak náhodou nenapadlo (krátené)… nakladať s majetkom spoločnosti, ktorá patrí všetkým občanom tohto mesta. A to sú zrekonštruované kotolne a rozvody tepla v meste Piešťany,“ povedala Iveta Babičová.zastupiteľstvo MSZ 7 <a class=artyboard 다운로드. apríla (20)" width="1200" height="800" srcset="https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-20.jpg 1200w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-20-320x213.jpg 320w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-20-768x512.jpg 768w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-20-560x373.jpg 560w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-20-640x427.jpg 640w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-20-681x454.jpg 681w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />

Valné zhromaždenie, ktoré podľa stanov spoločnosti tvorili v prípade Bytového podniku Piešťany mestskí poslanci zobralo na vedomie výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného orgánu na svojom zasadnutí 28. mája 2015. Návrh na odsúhlasenie zmeny stanov tak podľa nálezu NKÚ, aby valným zhromaždením nebolo MsZ, ale štatutár mesta, však neschválilo. Podľa vyjadrenia Ivety Babičovej a ďalších poslancov odvolaná konateľka Eva Kolláriková nemohla porušiť uznesenie valného zhromaždenia a jej odvolanie na základe jej nečinnosti v súvislosti s kontrolou NKÚ považujú za pochybné 산하련 다운로드.

Podľa bývalého primátora a poslanca mestského zastupiteľstva Rema Cicutta už dávnejšie vedeli, že valným zhromaždeným by mal byť štatutár, avšak po skúsenostiach so spoločnosťou Dospra koncom 90. rokov, sa tento stav toleroval, dokým ho niekto nenapadne. BPP spravuje majetok, ktorý je vo vlastníctve mesta, ale disponuje aj vlastným majetkom približne v hodnote 2 300 000 eur. Rozhoduje o ňom konateľ spoločnosti a valné zhromaždenie, pričom v tomto majetku sú napríklad kotolne. Na záver svojho príhovoru požiadal o väčšiu transparentnosť a otvorenosť 입고증 다운로드.

Na zastupiteľstve odznelo z úst poslancov E. Gockej, I. Babičovej, či M. Urbánka, že Bytový podnik je jedným z najlepšie fungujúcich, a že s ním vládne spokojnosť občanov. Oponoval im T. Hudcovič, podľa ktorého ak poslanci dobre čítali výročnú správu, iste si všimli, že BPP zaznamenáva pokles bytov, ktoré má v správe a toto sa nedeje bezdôvodne.

Zastupiteľstvo 26 (3)

„Mohol si si ušanovať jeden taký menší nepríjemný bod, aspoň u mňa movie Tuhon. Ak by som sa to bol včas dozvedel v rámci nejakej slušnej komunikácie, tak ti môžem garantovať, že by som bol odstúpil, pretože už som nechcel participovať na týchto metódach, o ktorých hovorila Eliška Gocká. Tu vieme akceptovať mnoho vecí, teda aké sú statusy valného zhromaždenia, postavenie primátora a nech sú akékoľvek právne názory, ale neviem akceptovať to, aké metódy boli použité. To ma mrzí, že doteraz sme si vedeli vždy nájsť k sebe akú takú reč a teraz bolo informačné ticho. Toto mňa osobne mrzí vo vzťahu nás dvoch. Čo sa týka Bytového podniku a rôznych podozrení, respektíve toho aké sú pohnútky, motivácie, prečo tak narýchlo – čas ukáže,“ povedal poslanec Martin Cifra o svojom odvolaní z dozornej rady Bytového podniku Piešťany, o ktorom sa dozvedel z médií Download Alice movie from Wonderland.

Poslanci v závere takmer dvojhodinovej diskusie odhlasovali návrh uznesenia, ktoré dáva primátorovi mandát rozhodovať v otázkach riadenia Bytového podniku Piešťany až na základe uznesení Metského zastupiteľstva. Tie sa týkajú napríklad prípadov schvaľovania zakladacej listiny a stanov spoločnosti, ako aj ich zmien, schvaľovania účtovnej závierky a rozdelenia zisku i úhrady strát, rozhodovania o zvýšení a znížení základného imania, rozhodovania o peňažných a nepeňažných vkladoch i vymenovávania členov dozornej rady a ich odmien a niekoľkých ďalších bodov. Návrh podporilo 15 poslancov. Už počas rokovania viceprimátor Michal Hynek citoval dve rozhodnutia krajských súdov v Nitre a Prešove, podľa ktorých je takýto postup protizákonný, je teda zrejmé, že primátor takéto uznesenia ako avizoval aj na rokovaní MsZ nepodpíše 가상 디스크 다운로드. Preto bude musieť zasadnúť do desiatich dní mestská rada, aby túto vec prerokovala. Primátorove veto môžu poslanci prelomiť ak uznesenia znovu odhlasujú na rokovaní MsZ.

-lt- Foto: -archív-

REKLAMA