Connect with us

Aktuality

Centroom: Sanácia pokračovala napriek odvolaniam vlastníkov, už sa chystá kolaudácia

Published

on

Reklama
Reklama

Podľa informácií na stránke mesta Piešťany, budovu vedľa Auparku, ktorej hrozilo zrútenie, by mali skolaudovať už v prvej polovici júla. Vlastníci budovy najskôr s postupom mesta nesúhlasili. Na vypratanie a sanáciu stavebný úrad totiž vydal až tri rozhodnutia a voči dvom z nich sa vlastníci odvolali. Poukázali nielen na procesné chyby, ale argumentovali i tým, že stav budovy nie je taký vážny, ako ho mesto prezentovalo. Okresný úrad nakoniec jedno z rozhodnutí zrušil. Posledné – o nariadení sanačných prác, však zostalo v platnosti a práce by mali by byť v najbližšej dobe aj ukončené.

IMG_3672Problémy so statikou budovy Centroom v minulom roku sprevádzala veľká medializácia a tlak na urýchlené riešenie. Mesto Piešťany tak začiatkom októbra 2015 vydalo rozhodnutie o vyprataní objektu. Voči nemu sa odvolali vlastníci – IURIS INVEST a manželia Chudí z Piešťan. Okresný úrad toto odvolanie zamietol, hoci proces sa vyznačoval chybami – napríklad dokument mesto nedoručilo účastníkom „do vlastných rúk“ a rozhodnutie mal podpísať iba primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka a nie aj v tom čase poverený vedúci oddelenia služieb a rozvoja mesta Ivan Pauer. Odvolací orgán ale uviedol, že ak ide o ohrozenie života, môže štátny stavebný dozor nariadiť aj ústne vypratanie stavby.

Vlastníci k odvolaniu doložili aj vyjadrenie statika Jána Tomčániho, chýbal v ňom však odtlačok guľatej pečiatky, z ktorej by vyplývalo, že na vypracovanie uvedených posudkov je odborne spôsobilá osoba – statik. Konečný verdikt Okresného úradu teda znel, že napriek porušeniu procesnoprávnych ustanovení zákona o správnom konaní a hmotnoprávne ustanovenia stavebného zákona a s nimi súvisiace predpisy, „OU Trnava – OVBP2 napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu č. 04835/48/2015, zo dňa 08. 10. 2015, ponecháva v platnosti, nakoľko stavba je vyprataná a jeho zrušenie by bolo, za daného existujúceho stavu stavby, bezpredmetné.“

IMG_3673Stavebný úrad v októbri 2015 vydal aj ďalšie rozhodnutie, ktorým nariadil vlastníkom vykonanie zabezpečovacích prác. IURIS INVEST sa opäť odvolal a odvolací orgán im tentoraz vyhovel a rozhodnutie zrušil. Obsahovalo nielen procesné chyby, ale podľa zdôvodnenia bolo aj „duplicitné a nevykonateľné“, pretože o pár týždňov neskôr – v novembri 2015 vydal piešťanský stavebný úrad ďalšie skoro totožné rozhodnutie, akurát na iný subjekt.  Kým skoršie vydané a už zrušené, ukladalo povinnosť vlastníkom (v súlade so stavebným zákonom), tretie rozhodnutie, vydané v novembri, ich nariadilo už priamo vybranej firme. Všetky tri dokumenty boli pritom vydané pod rovnakým spisovým číslom. Zaujímalo nás, či je to bežný postup: „Zodpovedný pracovník vydal rozhodnutia s rovnakým spisovým číslom, ktoré boli rozlíšené dátumami vydania,“ znela odpoveď mesta Piešťany. Ivan Pauer, ktorý vtedy viedol oddelenie stavebných služieb, už dnes na radnici nepracuje.

Reklama

Centroom jún (1)Proti poslednému rozhodnutiu pod číslom 04835/48/2015, ktorým nariadil stavebný úrad vykonať neodkladné zabezpečovacie sanačné práce vybranej spoločnosti KLIMATI TEAM, s. r. o., sa už vlastníci neodvolali. „Vo vzťahu k prebiehajúcim, respektíve ukončovaným sanačným prácam na budove CENTROOM – spoločnosť IURIS INVEST ako jeden z vlastníkov priestorov, nebude trvať na zastavení prác – toto ani nebolo účelom nami podaného odvolania. Našim záujmom, je čo najskoršie dokončenie prác tak, aby sa obyvatelia mohli v čo najkratšom čase nasťahovať,“ uviedla Zuzana Kolembusová zo spoločnosti IURIS GROUP.

Keďže spoločnosť na sanačné práce vybralo mesto, hoci zodpovednosť mala byť na pleciach vlastníkov budovy, opýtali sme sa, či IURIS GROUP rokoval s mestom po vyhovení ich odvolaniu. „Naše kroky vo vzťahu ku stavebnému úradu v tejto fáze nebudeme komentovať. Vedenie mesta Piešťany sme v súvislosti s rozhodnutím OÚ Trnava – odbor výstavby a bytovej politiky zatiaľ nekontaktovali,“ uviedla .

Mesto Piešťany na našu otázku, ako je to v takomto prípade s financovaním nariadených sanačných prác, prostredníctvom hovorkyne Evy Bereczovej odpovedalo takto: „V rozhodnutí  (z 11.11.2015 pozn. red.) je uvedené: „Predmetná spoločnosť si bude finančné nároky za vykonané práce uplatňovať priamo u vlastníkov stavby.“

Centroom jún (2)Práce na budove Centroom v centre mesta medzitým pokračovali a v súčasnosti sa chystá kolaudácia.  „Firma už realizuje dokončovacie práce a na konci minulého týždňa bola podaná na miestny stavebný úrad žiadosť o kolaudáciu. Termín bol určený na prvú polovicu júla,“ uviedla Eva Bereczová.

-ad-, Zdroj: www.piestany,sk, www.minv.sk, foto: L. Turňa, A. Drahovská

 

 

 

 

Populárne články