Connect with us

Samospráva

Poslanci prerokujú výsledky kontrol v knižnici a MsKS neverejne

Published

on

Reklama
Reklama

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 23. októbra o 14.00 h v Mestskej knižnici má na programe prerokovanie dvoch protestov prokurátora, návrh na zmenu rozpočtu za účelom výmeny okien v materskej škôlke a nákupu termovozidla. Poslanci ďalej rozhodnú o prenájme mestských priestorov pre Trnavskú arcidiecéznu charitu. Neverejne prerokujú aj komplexnú správu o výsledkoch kontrol v knižnici a v Mestskom kultúrnom stredisku.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 27. 9. 2012

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

Reklama

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany O určení názvu ulíc na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch

5. Prerokovanie Protestu prokurátora proti VZN č. 4/2009 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely v Piešťanoch

6. Prerokovanie Protestu prokurátora proti VZN č. 19/2007 o podmienkach držania psov v znení novely č. 26/2008 a VZN č. 14/2011

7. Návrh na rozšírenie použitia úverových zdrojov

8. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2012 – modernizácia okien v MŠ na ulici A. Dubčeka

9. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2012 – nákup termovozidla

10. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

11. Zmluva o nájme č. 2-20-350/2012 medzi SMP, p. o. a Piešťanský spolok nepočujúcich, o. z.

12. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kukučínovej ul. pre Otvorenú náruč, n. o.

13. Návrh na nájom nebytového priestoru na Kukučínovej ul. pre Trnavskú arcidiecéznu charitu

14. Návrh na nájom časti pozemku pre Ivana Čápa, lokalita Kukorelliho

15. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve pre Ing. Jána Grmana, lokalita Nábr. I. Krasku

16. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Pavla Moravčíka, lokalita Vodárenská

17. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pod garážou pre Vieru Osvaldovú, lokalita A. Hlinku

18. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu – Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností obchodnou verejnou súťažou lokalita Teplická Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Teplická

19. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2012

20. Komplexný materiál o výsledkoch kontrol v MsKS a MsK (neverejné prerokovanie)

21. Rôzne

22. Interpelácie poslancov

23. Ukončenie

Populárne články