Úvod Kultúra Balneologické múzeum vydalo knihu mapujúcu náš región v období praveku

Balneologické múzeum vydalo knihu mapujúcu náš región v období praveku

REKLAMA

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch vydalo publikáciu Archeologická topografia Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy v období praveku 콜 오브 듀티 4 다운로드. Pôvodne ide o diplomovú prácu Miroslava Sedláka.

Vďaka finančnej podpore získanej z verejných zdrojov z dotácie z Fondu na podporu
umenia pridelenej v roku 2020, sa podarilo tlačou vydať diplomovú prácu autora Mgr 지오디 다운로드.
Miroslava Sedláka, absolventa vysokoškolského štúdia archeológie. Odborným garantom
diplomovej práce, školiteľom je prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc oz report. z Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského, Katedry archeológie. Podrobná evidencia všetkých lokalít a nálezov a ich následné vyhodnotenie, resp body has returned. vyhodnotenie ich vzájomných vzťahov je jedinou možnou cestou ako získať obraz pravekého vývoja oblasti Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy, na ktorý nadväzujú mladšie civilizácie, ako aj tá súčasná Eclipse sts.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Knebl
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Prácu môžu pri štúdiu a práci využívať vysokoškolskí študenti archeológie a histórie, pracovníci pamiatkových úradov, múzeí i občianskych združení a bude mať využitie aj pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v predmetnom regióne a pre všetkých  záujemcov o archeológiu a históriu.

Do projektu vydania publikácie bol zapojený Mgr. Miroslav Sedlák (autor práce), Dr.
Jozef Bátora (Univerzita Komenského Bratislava) – odborný garant práce, ktorá vznikla ako diplomová práca autora; Marián Klčo (regionálny historik a archeológ), PhDr. Vladimír
Krupa (archeológ, odborný garant projektu). Do projektu bola zapojená tiež pani Margita
Kanpová (jazyková a štylistická korektúra textu) a externý grafik (tlačiareň PN print, s. r. o., Piešťany, realizátor grafickej úpravy knihy a následne aj tlače knihy).

Rozsah knihy je 248 strán vrátane mapovej a obrazovej prílohy. Po úvodnej časti nasleduje kapitola charakterizujúca záujmovú oblasť „Geografická a geomorfologická charakteristika územia“ a po nej je kapitolka Ciele a metodika práce. So stavom archeologických výskumov a poznania danej oblasti sa čitatelia oboznámia v kapitole Dejiny bádania na Trnavskej pahorkatine a Dolnovážskej nive. Za ňou nasledujú
kapitoly predstavujúce jednotlivé obdobia praveku na základe súčasného poznania, výsledkov a zistení archeologických výskumov. Obdobia praveku sú delené na jednotlivé časové obdobia a od obdobia neolitu sú členené na jednotlivé praveké kultúry skupiny či horizonty (napr. Paleolit a mezolit, Neolit (kultúra so staršou lineárnou keramikou, kultúra s mladšou lineárnou keramikou, želiezovská skupina, lužianska skupina, lengyelská kultúra), eneolit, doba bronzová, doba halštatská). V záverečnom bloku tejto časti práce nasleduje záverečné zhrnutie, poďakovanie a zoznam použitej literatúry.

Druhú časť práce tvorí prehľadný katalóg všetkých pravekých lokalít z Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy. Ide o rozsiahlu oblasť, ktorá zasahuje do Bratislavského,
Trnavského a Trenčianskeho kraja. Do práce sú zaradené aj niektoré katastre obcí okresov Galanta, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany a Trnava. Vymedzená oblasť je presne geomorfologicky daná, avšak hranice sú prispôsobené potrebám práce. Dôvodom je snaha dodržať celistvý krajinný obraz. Túto časť tvoria tabuľky zmien názvov obcí alebo polôh, katalóg lokalít a na záver sú zaradené mapy a obrazová príloha.

Kniha bude bezplatne distribuovaná do knižníc členských múzeí Zväzu múzeí na
Slovensku.

TS BM Imricha Wintera

REKLAMA