Úvod Blogy Blog Martina Vala: SAMOSPRÁVA si zaslúži ISTOTU

Blog Martina Vala: SAMOSPRÁVA si zaslúži ISTOTU

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Občan sa len prizerá na zasadnutie svojich zakonodárnych poslancov v meste. Osobne, či neskôr na obrazovke TV Karpaty. Niekedy aj odvážni občania vystúpia na rokovaní zastupiteľstva v bode č. 3, ktorý je určený na Pripomienky a dopyty občanov. Avšak, ak zastupiteľstvo začína o 14 Photoshop patterns. hodine a tento bod je krátko po začatí – bolo by účelnejšie, keby tento bod bol okolo 17. hodiny – nemuseli by si občania brať pre tento účel dovolenku…

[singlepic id=27813 w=400 h=280 float=right]Alebo sa dá takéto vystúpenie napísať a dať ho svojmu poslancovi na prečítanie. Aj toto je forma.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Aj samospráva potrebuje svoje ISTOTY a hlavne nástroje na efektívnosť svojho samosprávneho chodu, nie samospádu Seoul National University Lifelong Education Institute.

Jedným z príkladov je aj zasadnutie poslancov (29. marca 2012), na ktorom hlavný kontrolór Ing. Peter Konečný (člen okresnej rady SMER-SD Piešťany) v bode č. 23 voľne prerozprával priebeh šestrenia a kontroly v stredisku skleníkového hospodárstva v činnosti Služieb mesta Piešťany Papago voice download. www.sluzbymesta.sk), ktoré mu uložilo MsZ uznesením č. 21/2012 (od predkladateľky poslankyne Mgr. Evy Wernerovej, nezávislá – 2. mestský obvod) vypracovať Správu finančnej kontroly efektívnosti skleníkového hospodárstva 유튜브 거울모드 다운로드.

Ku kontrole a šetreniu sa vyjadrovali poslanci a rokovanie s komentármi viedol primátor. Táto správa má až 10 strán. Je podrobne spracovaná a sú v nej aj finančné a ostatné dopady na chod strediska uvedené. http://www.piestany.sk/fileadmin/media/documents/obcan/oznamy/bod23_0312.pdf

V správe sa okrem iného kontrolór vyjadruje k 6-tim bodom, v ktorých presne analyzuje, porovnáva a vyjadruje sa 팡파레 다운로드.

Vyberám. ”Od 1. 1. 2012 toto stredisko zabezpečuje svoje povinnosti v rámci hlavnej činnosti, ako aj podnikateľskej činnosti, celkovo s desiatimi zamestnancami v zložení:
1 manažér strediska,
1 referent strediska,
4 pracovníčky (pestovanie rastlín a ostatných činností),
1 pracovník kompostárne,
3 pracovníci strážnej služby
.” Celkom 10 zamestnancov v tomto stredisko.

Ďalej sa píše: kontrolou bolo zistené, že mesto Piešťany v roku 2011 vyprodukovalo VIAC ako 95 000 ks záhonových a črepníkových rastlín…pričom náklady predstavovali 75 907,75 € (kvalifikovaný odhad) 몰디뷰 앱 다운로드. VIAC ako 8 000 ks v cene 4 129,34 € bola predaná. Okrem toho stredisko vyprodukovalo aj 1 990 ks drevín, z čoho bola viac ako polovica predaná.

Celková produkcia v roku 2011 – 135 404 kusov, predaj cez pokladnu 8 185 ks a cez kvetinové predajne 1 072 ks 갓오브 곡괭이 다운로드. Teda predaj z vlastnej produkcie predstavuje veľmi malý zlomok z dopestovaného objemu. Ostatná produkcia bola určená na výsadbu v meste.

Vychádzajúc z porovnania jednotlivých cien, ako aj porovnaním celkových hodnôt produkcie jednotlivých druhov rastlín, okrem produkcie drevín je zrejmé, že pestovanie záhonových rastlín v skleníkoch na stredisku skleníkového hospodárstva v porovnaní s veľkopestovateľskou firmou je n á k l a d n e j š i e o v i a c a k o p o l o v i c u. “

V prípade dopestovania 92 293 ks by stredisko potrebovalo 76 823 € 사랑해 파리 다운로드. Nákup tohoto množstva od externého dodávateľa by bol v cene 30 191 €. Pri pestovaní drevín je vyššia miera efektívnosti v prospech mesta v sume takmer 8 000 €.

Kontrolou bolo zistené a konštatované v bode 6 nasledovne:

Bolo zistené, že kontrolovaný subject dosiaľ neviedol príslušnú evidenciu o pestovaných rastlinách v stredisku skleníkového hospodárstva tak, ako to vyplýva z príslušných ustanovení zákona č 역도요정 김복주 1화 다운로드. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako aj príslušných ustanovení zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Uvedená evidencia o pestovaní rastlín by malo byť následne aj podkladom k inventarizácii majetku v súlade s pp 29 a 30, zákona o účtovníctve.”

Do 30 Kernel. 4. 2012 uložil kontrolor odstrániť nedostatky a ich príčiny. Zodpovední pracovníci a riaditeľ Služieb mesta Piešťany Ing. Ernest Jančina musia konať. Otázka na záver znie. Ako ďalej v tomto nerentabilnom stredisku to pôjde v nasledujúcom roku? Rozpočet prijímajú poslanci v závere roka.

O tom, aká je rentabilnosť v ostatných strediskách sa dozvieme neskôr?

Mgr. Eva Wernerová (nezávislá) predložila správne uznesenie hlavnému kontrolórovi v zmysle Zákona o samospráve ohľadom efektívnosti. Žiaľ, nedospela k záveru, na ktorý upriamila pozornosť ohľadom efektívnosti.
V zastupitestve máme jedinú ISTOTU, ako odsúhlasiť míňanie peňazí v rozpočte. Ale toto je grécka cesta, pričom
hodnota práce je u nás žalostne nízka a napriek tomu sa aj takto hospodári v samospráve. Toto na rokovaní odo mňa neodznelo, preto sa vyjadrujem písomne o tomto neskôr. Materiál na rokovanie mal tentoraz asi 230 strán.

Autor: Martin Valo, nezávislý poslanec, predseda Kultúrnej a názvoslovnej komisie pri MsZ 

REKLAMA