Úvod Blogy Blog Lucie Drábikovej: Tri otázky pre poslanca Cicutta

Blog Lucie Drábikovej: Tri otázky pre poslanca Cicutta

REKLAMA

Letisko Piešťany vstupuje do ďalšieho dejstva. 25. januára 2017 sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie, o ktoré Mesto Piešťany žiadalo v lete minulého roka, zástupcovia spoločnosti ho však zvolali až teraz. Zaoberať by sa malo možnosťami konsolidácie. Mesto Piešťany napriek tomu, že valné zhromaždenie na čele s majoritným akcionárom Trnavským samosprávnym krajom neschválilo jeho navrhovaných zástupcov do orgánov spoločnosti a je menšinovým akcionárom s obmedzenou možnosť presadiť svoje vízie, uskutočnilo viaceré kroky na záchranu letiska v Piešťanoch. Hoci mesto nemá v orgánoch spoločnosti ľudí navrhnutých primátorom a schválených zastupiteľstvom, predsa len je v nich jeden Piešťanec. Je ním bývalý primátor Piešťan Ing your retirement certificate. Remo Cicutto, ktorý je členom dozornej rady od roku 2007 a od roku 2012 je jej predsedom

letisko lietadlo§ 197 – § 201 Obchodného zákonníka vyplýva, že dozorná rada akciovej spoločnosti má ako kontrolný orgán moc a zodpovednosť v rozhodovaní o podnikateľskej činnosti, pôžičkách a bez jej súhlasu nemôže urobiť predstavenstvo významnejšie rozhodnutia. Tiež z toho vyplýva, že dozorná rada a jej členovia majú komplexné informácie o všetkých dokladoch a záznamoch spoločnosti. Tým pádom majú členovia dozornej rady možnosti, kompetencie aj povinnosť konať v záujme spoločnosti, ktorú zastupujú.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

Nakoľko je R. Cicutto súčasne poslancom Mesta Piešťany, aj poslancom TTSK, na viacerých fórach zaznela otázka, koho záujmy v dozornej rade zastupuje snaps fonts. Na decembrovom mestskom zastupiteľstve povedal: „V každom prípade som zástupcom svojich voličov.“ (tu, Bod 23 v zázname z MsZ, 45.-61.min.) Zastupuje R. Cicutto v dozornej rade letiska svojich 2274 voličov z komunálnych volieb 2014, alebo 2007 voličov z volieb do VUC v roku 2013?

1.otázka: Prečo sa človek, ktorý pôsobil 12 rokov ako primátor Piešťan a v komunálnych voľbách 2014 opäť kandidoval za primátora, nehlási k zastupovaniu záujmov mesta Piešťany, ale nejasne uvádza, že zastupuje svojich voličov?
Do decembra 2014 bol v dozornej rade ako primátor Piešťan a od komunálnych volieb podľa vlastného vyjadrenia zostal v dozornej rade „visieť“, pretože Valné zhromaždenie nenašlo za neho vhodnú náhradu a neakceptovalo kandidáta schváleného Mestským zastupiteľstvom (tu, bod 23, 45.-60.min.) 장난스런키스 2019 다운로드. Záujem voličov a záujem mesta resp. kraja by napriek tomu nemal byť v protiklade. Veď občania, ktorí mu dali svoj hlas, ho nepochybne dali vo viere, že bude dobre zastávať záujmy mesta a kraja, v ktorom žijú a urobí všetko v záujme spoločného dobra.

2.otázka: Ing. R. Cicutto je skúsený komunálny politik. Ako je možné, že orgány letiska urobili počas jeho pôsobenia v dozornej rade viacero zjavne nevýhodných rozhodnutí pre letisko?
Aspoň pár príkladov: Kým v roku 2006 tvorili podiely TTSK, Mesta Piešťany a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 33, 33 a 34 percent, tento pomer sa zmenil v roku 2008 na 56,37 – TTSK, 21,49 – Mesto Piešťany a 22,14 – Ministerstvo Word style download. Kraj ovládol Letisko Piešťany, a.s., vďaka infraštruktúrnemu majetku, ktorý získal od štátu bezodplatne, ale do spoločnosti ho 21.5.2008 vložil v účtovnej hodnote niekoľkých miliónov, a tak sa z 33 percent stalo 56. Na jeseň 2015 sa po kapitalizácii  pohľadávky TTSK (pôžička spoločnosti SMS TTSK) zmenili akcionárske podiely nasledovne – TTSK 59,31%, Mesto Piešťany 20,04 % akcií a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 20,65 % akcií. Zníženie podielu Mesta Piešťany v Letisku Piešťany sa následne pretavilo aj do zníženia vplyvu na rozhodovanie a možnosti participácie Mesta Piešťany a Ministerstva prostredníctvom volených zástupcov do predstavenstva a dozornej rady adobe acrobat x pro 한글. Menšie zastúpenie štátu v a.s. Letisko Piešťany zároveň znížilo dotácie z Ministerstva.

V prvej polovici roka  2015 P. Sopko, člen dozornej rady letiska, poskytol letisku pôžičky vo výške 150 000 EUR. Garanciou za ne sa stali 4 pozemky v areáli letiska, spolu 23 023 m2, k. u. Piešťany, LV 12714 v účtovnej hodnote 466 267 EUR!!! A teraz pozor! K tým pozemkom (na priloženej mapke označenými modrou farbou) patria prístupové cesty, stojánky pre lietadlá a časť príjazdovej dráhy!! 그들만의 월드컵 다운로드! Získanie týchto pozemkov na základe zabezpečovacieho prevodu práv k nehnuteľnostiam do vlastníctva, vytvára priestor na možnosť ovplyvnenia využitia okolitých pozemkov na podnikateľské účely, ktoré by mohli letisku priniesť tržby. Na letisku pritom jedna takáto firma poskytuje servis a opravy lietadiel. Údaje o pôžičke sú získané na základe tejto verejne dostupnej zmluvy. Situáciu vidno na priloženej mapke:

Kópia súboru letisko mapka 3000x2000

V máji 2016 P One-touch download. Sopko opäť požičal letisku 150 tis. EUR za 4,5 percenta ročne so splatnosťou do konca septembra 2016.

Advokátska kancelária JUDr. Sopko & JUDr. Floriš & JUDr. Spál má zmluvu na právne služby s letiskom – trvanie 1.8.2015 – 31.7.2017, mesačný paušál 1590 EUR s DPH + podielovú odmenu 8 percent, ak sa tak dohodnú. Pôžičky od P. Sopka sú spolu 340 000 EUR, pôžička od ŽOS Trnava založený hnuteľným majetkom v hodnote 50 000 EUR V steelheart 다운로드. Poórovi, ďalšiu pôžičku má letisko od Prima banky vo výške 200 000 EUR (s úrokom 7!!! percent ročne).

Paradoxne, letisko čerpalo pôžičky od súkromných osôb a neurobilo potrebné kroky k získaniu štátnej dotácie, ktorá bola nakoniec bez problémov uvoľnená a čerpaná vďaka mediálnemu a politickému tlaku pred mimoriadnym Valným zhromaždením 29. novembra 2016.

Myslím, že už dostatočne známou a medializovanou témou sú neúmerne vysoké odmeny členom predstavenstva a dozornej rade, ktoré síce neboli od roku 2010 vyplácané, ale stále sú nárokovateľné a systematicky zvyšujú dlh letiska, čo musel byť známy fakt pre človeka pôsobiaceho dlhodobo v riadiacej funkcii. Celková výška dlhu spôsobeného nevyplatenými odmenami od 1.8.2010 do 30.10.2016 je 608 388 EUR. Tu je prehľad odmien v porovnaní s inými malými letiskami:

image002
image003

R Download the cacao friends font. Cicutto na decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva tvrdil, že sa svojich odmien od času, kedy nie je primátorom (12/2014), vzdáva, resp. ich chce venovať na verejnoprospešné účely. Na druhej strane tvrdil, že nemá podpísaný žiadny kontrakt s letiskom, pričom predpokladá, že odmeny sú vyplácané na základe odmeňovacieho poriadku (tu, bod 23, 45.-60.min.). Vzdanie sa odmien v zmysle akceptovania toho, že ich nedostáva, alebo ich daruje, však nerieši situáciu neustále sa navyšovaného dlhu letiska, nakoľko nárok na ne ostáva download dism.exe. Niektorí členovia orgánov letiska už riešia svoje nevyplatené odmeny súdne, čo situáciu letiska ešte zhoršuje. Je zrejmé, že predstavitelia manažmentu letiska v tomto prípade neslúžili dobru letiska, pretože dlhodobo kritickú situáciu (minimálne od roku 2010) ohľadom odmien systematicky neriešili, bagatelizovali alebo popierali neúmernosť výšky svojich odmien.

3.otázka: Prečo nemá vedenie mesta dlhodobo dostatočné informácie o dianí na letisku, zápisy zo zasadnutí a podobne?
V čom spočíva tento komunikačný problém a ako môže R. Cicutto v tejto veci pomôcť?

R. Cicutto nie je zodpovedný za všetko, ale ako predseda dozornej rady letiska nesie svoj podiel zodpovednosti. Na decembrovom zastupiteľstve Mesta Piešťany bol vyzvaný v mene Seniorského parlamentu jeho podpredsedom Jiřím Raisom, aby sa vzdal miesta v Dozornej rade Letiska Piešťany, a.s., čo odmietol. Text príspevku s výzvou je tu: SP bod 3 – 1 (7). Vyzvanie na odstúpenie R. Cicuttu z funkcie predsedu DR a.s. Letisko Piešťany podľa J. Raisa „nebolo iniciatívou jednotlivca, ale bolo dané písomným rozhodnutím Seniorského parlamentu. Odstúpenie z funkcie by umožnilo menovať do dozornej rady člena MsZ, ktorý by zaručil výkon funkcie v súlade so zákonom.“

Položené otázky by nemali ostať rečníckymi. Mali by sme sa aj zamyslieť nad tým, ako reprezentujú záujmy mesta ľudia, ktorí dostali od nás dôveru. Mali by byť vykazateľní, a tiež by mali vedieť transparentne komunikovať a tlmočiť potrebné informácie kompetentným a verejnosti. V rámci svojich kompetencií by mali využiť všetky svoje schopnosti a možnosti, aby zabezpečili čo najefektívnejšie hospodárenie s verejnými financiami a zabránili rôznym netransperentným a zjavne nevýhodným rozhodnutiam.

-Lucia Drábiková/Foto: archív-

REKLAMA