Úvod Blogy Blog Juraja Brnu: Plavecké centrum Piešťany

Blog Juraja Brnu: Plavecké centrum Piešťany

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V piatok 26.9.2014 sa konalo posledné zasadnutie piešťanského Mestského zastupiteľstva, kde sme sa ako poslanci vyjadrovali k 44 bodom programu Download The Crown Prince of Prison.Nedá mi, aby som sa obšírnejšie nevyjadril k bodu č.20:“ Informácia o stave príprav realizácie Plaveckého centra  (PCP) a možnostiach financovania.“

Za týmto „nevinným“ názvom sa však „skrývali“ štyri návrhy na uznesenie, ktoré môžu mať veľký, až strategický význam na fungovanie mesta v budúcnosti 찜하기 다운로드. Myslím si, že občania, ktorí nemajú možnosť prezrieť si priebeh rokovania a hlasovanie priamo, alebo zo záznamu z archívu TV KARPATY a INFONETu,  by mali mať prehľad, ako sa vyvíja situácia okolo PCP a ako pristupujú poslanci k riešeniu tohto projektu 윈도우10 1803 업데이트 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

kupalisko-03

REKLAMA

Na podnet poslanca Jozefa Malíka bola v lete vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti (ŠU) výstavby a prevádzky PCP.  V jej závere autori konštatujú : „Na základe analýz, ktoré boli vykonané v rámci tejto ŠU možno konštatovať, že investičný projekt, navrhnutý podľa projektovej dokumentácie pre výstavbu I Sudden Attack. etapy PCP, je z finančného hľadiska nerealizovateľný“. O nevýhodnosti tohto projektu som hovoril i ja na zastupiteľstve č. 3 v roku 2011 v bode Rôzne 영화 완벽한타인 다운로드.

Medzi nevýhody aj dnes pokladám :

– Veľkú finančnú náročnosť investície 7 119 168,10 € s DPH viď strana č.50 ŠU (celý rozpočet mesta Piešťany na rok 2013 bol cca 21 mil €)

– Veľkú prevádzkovú stratu cca 876 000 €, viď strana č.41 ŠU, z dôvodu energetickej náročnosti

– Núdzový výber lokality v oblúku futbalového štadióna (FŠ), kde konfigurácia plochy je nevhodná a nezanedbateľný bude aj výrub stromov

– Neexistencia zdroja termálnej vody

Využitie len na 3 mesiace v roku

– Funkčné využitie navrhovaného PCP je nižšej úrovne ako existujúceho objektu na území mesta, ktorým je kúpalisko Eva

– Spôsob financovania predajom cenných papierov (akcie Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany), rezerv a úveru, ktorý poslanci schválili viď hlasovanie : ZA Babičová, Bartošová, Beňačka, Beňová, Cifra, Gocká, Kollárikova, Miština, Nicák, Šmída, Štefka, Valo, ZDRŽAL SA Dubovský, Malík, Máček, Strečanský, PROTI Brna, Urbánek. Hoci 10% akcií je minorita, ale predaj týchto akcií, ktoré mesto v SLK a.s Shader download. vlastní, je zo strategického hľadiska veľmi nevýhodný

– Okrem ŠU existuje aj názor renomovanej firmy Berndorf Badebau, ktorá ustúpila od spolupráce na tomto projekte 익스플로러 11 다운로드. Prečo asi ?

ŠU hovorí aj o redukovanej alternatíve za cca polovicu nákladov s redukciou objektov. Ani to by však neodstránilo vysoké finančné náklady Weisin download. Avšak ani túto alternatívu neakceptovalo MsZ, keď hlasovalo za pokračovanie podľa pôvodného zadania projektu: ZA boli Babičová, Bartošová, Beňačka, Beňová, Cifra, Dubovský, Gocká, Kollárikova, Miština, Nicák, Šmída, Štefka, Urbánek, Valo, Wernerová, ZDRŽAL SA Malík, Strečanský, PROTI Brna, Máček 이상한사람 다운로드.

Okrem kritiky by som sa ale pokúsil predložiť aj riešenie. Na území mesta existuje funkčné kúpalisko Eva, ktoré je vďaka iniciatíve Klubu vodných pólistov (KVP) v prevádzke (aj s podporou mesta) gx works2 32bit. Ich snahou je oprava krytého bazéna, a tak je reálna možnosť jeho celoročnej prevádzky. Zdá sa, že tento objekt prežije vďaka KVP,  kde by však mesto mohlo pomôcť, minimálne tak, ako pomáhalo doteraz. Jedná sa o zlomok financií, ktoré nám hrozia v prípade výstavby a prevádzky PCP pri štadióne. Mesto by mohlo svojou váhou – aj 10% akcií – pomôcť pri vyjednávaní lepších zmluvných podmienok pre KVP voči SLK a.s.  Argument o hľadaní investora je pekný, ale neistý a nereálny a v roku 2018 budeme s veľkou pravdepodobnosťou konštatovať, že stále hľadáme ….

EVA

Treba si uvedomiť, že výstavbu aquaparku typu Tatralandia nemôže zaistiť mesto. Je to veľká investícia rádovo v desiatkach miliónov eur. Mesto má zabezpečovať podmienky podľa zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v § 4 ods. 3písm. h) : “utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport…”. A to všetko sa dá realizovať  na Eve.

Hypoteticky, ak by sa postavilo PCP a vytvoril sa tak podobný objekt ako na Eve, je veľmi pravdepodobné, že jeden z nich neprežije. Ak skončí PCP, budú to vyhodené mestské peniaze. Ak neprežije Eva, pribudne ďalší” Slovan” so zeleným kovovým oplotením zrúcaniny, kde budeme opäť kritizovať, aké je to škaredé ….. Na dovetok, prežije ten, ktorý bude mať nižšie prevádzkové náklady a to je … odpovedzte si sami.

Nakoniec by som chcel dodať, že v meste by sa dali take veľké peniaze použiť napríklad na zriadenie domova sociálnych služieb, výstavbu nájomnych bytov, opravu budov vo vlastníctve mesta, kamery pre MP, opravu verejného osvetlenia, budovanie cyklodopravy, kompletnú rekonštrukciu ciest, chodníkov, nové cesty…

Aj ja by som chcel nový bazén, nerezový, presklený, s novou dlažbou. Ale máme na to ? Budeme ďalej vyrábať projekty bez realizácie ? A vytvárať dojem, že robíme pre to všetko?

Juraj Brna, ilustr. foto: archív PNky.

REKLAMA