Úvod Bleskovky Za komunálny odpad občania zaplatia viac

Za komunálny odpad občania zaplatia viac

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany pripravilo návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa má zvýšiť sadzba poplatku pre fyzické osoby iphone sdk. Občania si zrejme priplatia od budúceho roka až 8 eur na osobu.

VZN zverejnené v úradných tabuliach hovorí o ročnej sume poplatku na osobu vo výške 30,66 eur, čo je zhruba nárast o 4 eurá oproti súčastnosti 멘탈리스트 시즌 1 다운로드. S touto číslovkou sa stotožnili poslanci mestského zastupiteľstva na pracovných rokovaniach k rozpočtu Mesta Piešťany. Vedenie mesta navrhovalo vyššiu sumu, avšak tá sa poslancom už nepozdávala Princess Maker 2 Ripin download.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Prednostka mestského úradu Denisa Bartošová však vraví, že zvýšenie na 30,66 eur je protizákonné. Samospráva podľa nej musí premietnuť do poplatku za komunálne odpady celú sumu výdavkov, ktoré s likvidáciou odpadu má movie Bat. Podľa jej slov, ktoré odzneli na rokovaní komisií mestského zastupiteľstva k rozpočtu by mala byť sadzba až 34,77 eura. S tým to názorom sa dnes napokon stotožnila aj mestská rada, ktorá odporučila zvýšenie poplatku na sumu navrhovanú vedením mesta Kamidori.

Samospráva podľa údajov prezentovaných na rokovaní komisií zastupiteľstva vlani za likvidáciu zmesového komunálneho odpadu od fyzických osôb zaplatila zberovej spoločnosti 572 354 eur maple story client. Za povinné zbery nebezpečného odpadu a objemného odpadu takmer 12 000 eur, za biologicky rozložiteľný odpad z verejnej zelene 61-tisíc eur, za odpad z čiernych skládok 8000 eur, likvidácia odpadu z uličných košov stála 16720 eur, vývoz odpadu z čistenie miestnych komunikácií 36000 eur a odpad z cintorínov 17388 eur 손the guest 다운로드. Pripočítať treba ešte náklady na zberné stredisko vo výške 234-tisíc eur. Obyvatelia by sa mali celkovo poskladať na likvidáciu odpadu takmer 980-tisíc eur 세계명곡 다운로드. Pri počte obyvateľov 28 003 a prepočte na počet kalendárnych dní, tak radnica stanovila výšku poplatku na 34,77 eur, čo je zhruba o 8 eur viac než doteraz 나눔고딕 코딩 폰트 다운로드. Radnica v materiáli k VZN hovorí o tom, že dôvodom nárastu ceny je okrem iného zvyšovanie poplatkov za uloženie na skládku tzv. úložného. Finálnu sadzbu musia schváliť poslanci mestského zastupiteľstva 안드로이드 스카이프 다운로드.

Ceny zdvíhajú obce i mestá v okolí

Ceny poplatku za komunálny odpad zdvíhajú aj okolité obce a mestá. Obec Banka v zverejnenom návrhu VZN predkladá poslancom na schválenie poplatok vo výške 28 eur za osobu na rok. 

Nové Mesto nad Váhom plánuje na budúc rok výšku poplatku v hodnote 30 eur za osobu a rok. V neďalekom meste vo svojom VZN myslia na viacčlenné rodiny, keď vo VZN samospráva definuje výšku poplatku 30 eur za rok na prvé štyri osoby a 15 € za osobu a rok na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti.

-th-

REKLAMA