Connect with us

Aktuality

Voľby do NRSR už 5. marca – hlasovací preukaz potrebujete aj v nemocnici

Published

on

Reklama
Reklama

Ak sa v čase volieb – v sobotu 5. marca nebudete zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska alebo nemôžete voliť vo svojom volebnom okrsku, mali by ste požiadať mestský úrad o vydanie hlasovacieho preukazu. Ak sa kvôli chorobe nedostanete do volebnej miestnosti, môžete požiadať svoju okrskovú komisiu o doručenie prenosnej volebnej urny k vám. Všetko však treba dohodnúť najneskôr deň pred voľbami – v piatok 4. marca, a to osobne a v úradných hodinách. Hlasovací preukaz potrebujete aj v prípade hospitalizácie, ak sa nemocnica nenachádza v obvode, kde ste zapísaní v zozname voličov.

Ak požiadate o hlasovací preukaz písomne, musíte svoju žiadosť doručiť na úrad najneskôr 15. februára: v listinnej forme – adresovanej Mesto Piešťany, evidencia obyvateľstva – ohlasovňa, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15.2.2016,  elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15.2.2016 na niektorú z nasledovných elektronických adries: eva.kralova@piestany.sk alebo maria.gasparikova@piestany.sk.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (mesto, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz zašle na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Reklama

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Osobne  alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby si hlasovací preukaz môžete vyzdvihnúť na pracovisku evidencie obyvateľstva – ohlasovni Mesta Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách.

Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať okrskovú volebnú komisiu,  aby mohol  hlasovať  (buď je zapísaný v zozname voličov alebo má hlasovací preukaz) mimo volebnej miestnosti  do prenosnej volebnej urny – avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Takúto žiadosť možno urobiť aj vopred telefonicky na č. 7765111, 7765311, 7765440 alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby, na informáciách MsÚ Piešťany (Klientske centrum).

V prípade, že volič s trvalým pobytom v meste Piešťany, bude v čase volieb hospitalizovaný v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, môže sám, resp. prostredníctvom inej osoby, či vedúceho príslušného zariadenia, požiadať o voľbu do prenosnej urny.

Pre tento prípad je však rovnako potrebné, aby mal vybavený hlasovací preukaz alebo aby bol zapísaný v zozname voličov v obvode, do ktorého patrí príslušné zariadenie.

Zdroj: www.piestany.sk, ilustr. foto: archív PNky

Populárne články