Úvod Aktuality Voľby do NRSR už 5. marca – hlasovací preukaz potrebujete aj v...

Voľby do NRSR už 5. marca – hlasovací preukaz potrebujete aj v nemocnici

REKLAMA

Ak sa v čase volieb – v sobotu 5. marca nebudete zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska alebo nemôžete voliť vo svojom volebnom okrsku, mali by ste požiadať mestský úrad o vydanie hlasovacieho preukazu 사랑의 불시착 1화 다운로드. Ak sa kvôli chorobe nedostanete do volebnej miestnosti, môžete požiadať svoju okrskovú komisiu o doručenie prenosnej volebnej urny k vám. Všetko však treba dohodnúť najneskôr deň pred voľbami – v piatok 4 바이오쇼크 다운로드. marca, a to osobne a v úradných hodinách. Hlasovací preukaz potrebujete aj v prípade hospitalizácie, ak sa nemocnica nenachádza v obvode, kde ste zapísaní v zozname voličov 샵캐스트 다운로드.

Ak požiadate o hlasovací preukaz písomne, musíte svoju žiadosť doručiť na úrad najneskôr 15. februára: v listinnej forme – adresovanej Mesto Piešťany, evidencia obyvateľstva – ohlasovňa, Nám magic one 2.0. SNP č. 3, 921 45 Piešťany tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15.2.2016,  elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15.2.2016 na niektorú z nasledovných elektronických adries: eva.kralova@piestany.sk alebo maria.gasparikova@piestany.sk Free png download.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici
Knebl

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (mesto, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz Amazing Saturday download.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti memoit 다운로드. Hlasovací preukaz zašle na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu shoal. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Osobne  alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby si hlasovací preukaz môžete vyzdvihnúť na pracovisku evidencie obyvateľstva – ohlasovni Mesta Piešťany, Nám Gothic11. SNP č. 3, 921 45 Piešťany najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách.

Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať okrskovú volebnú komisiu,  aby mohol  hlasovať  (buď je zapísaný v zozname voličov alebo má hlasovací preukaz) mimo volebnej miestnosti  do prenosnej volebnej urny – avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená 카탈리스트 컨트롤 센터 다운로드.

Takúto žiadosť možno urobiť aj vopred telefonicky na č. 7765111, 7765311, 7765440 alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby, na informáciách MsÚ Piešťany (Klientske centrum).

V prípade, že volič s trvalým pobytom v meste Piešťany, bude v čase volieb hospitalizovaný v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, môže sám, resp. prostredníctvom inej osoby, či vedúceho príslušného zariadenia, požiadať o voľbu do prenosnej urny.

Pre tento prípad je však rovnako potrebné, aby mal vybavený hlasovací preukaz alebo aby bol zapísaný v zozname voličov v obvode, do ktorého patrí príslušné zariadenie.

Zdroj: www.piestany.sk, ilustr. foto: archív PNky

REKLAMA