Úvod Aktuality Uhraďte nedoplatky, výzýva radnica občanov i firmy

Uhraďte nedoplatky, výzýva radnica občanov i firmy

REKLAMA

Mesto Piešťany vyzýva dlžníkov, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti voči samospráve. Ľudia aj firmy dlhujú piešťanskej radnici tisíce eur Vegas 13.

„Mesto Piešťany týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov Mesta Piešťany, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Mestu Piešťany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky v zmysle zákona č raw material. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad),“ uvádza radnica na svojej web stránke Download the deleted video from YouTube.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Knebl

Piešťany pravidelne zverejňujú aj mená osôb a názvy firiem, ktoré sú dlžníkmi samosrávy 심슨 더무비 다운로드.

„V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené v termíne do 31.12.2020 upozorňujeme, že Mesto Piešťany pristúpi k ich vymáhaniu v exekučnom konaní, čo pre dlžníka bude predstavovať ďalšie náklady spojené s trovami exekúcie a súdnym poplatkom,“ oznámila radnica fusion 360.

O výške svojho dlhu sa môže každý nformovať na týchto telefónnych číslach:
– daň z nehnuteľností, daň za psa: 033/7765485, 7765486, 7765488
– miestny poplatok za komunálne odpady a DSO: 033/7765487
– daň za užívanie verejného priestranstva: 033/7765485.

Zdroj: piestany.sk

REKLAMA