Úvod Aktuality Služby povedie ich ekonómka, poslanci chcú zrušiť predaj akcií kúpeľov a pozrieť...

Služby povedie ich ekonómka, poslanci chcú zrušiť predaj akcií kúpeľov a pozrieť si aj projekty v „šuplíku“

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mestské zastupiteľstvo Mesta Piešťany v utorok 23. decembra popoludní dodržalo literu zákona, odvolalo bývalého štatutára Služieb mesta Piešťany (SMP) Ernesta Jančinu a jednohlasne schválilo dočasné vymenovanie Anny Klimekovej, manažérky ekonomicko-obchodného strediska tejto príspevkovej organizácie do funkcie riaditeľa. Organizáciu povedie do nástupu nového šéfa, ktorý vzíde z výberového konania.  Poslanci hovorili aj o zrušení uznesenia o predaji akcií kúpeľov na financovanie projektu bazénu a žiadali napríklad aj predložiť zoznam nerealizovaných projektov Download colorpop.

IMG_3783

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Ešte pred zastupiteľstvom zasadala aj Mestská rada, ktorá navrhla zmenu v návrhu uznesenia, kde bol termín vymenovania nového riaditeľa Služieb mesta Piešťany 19. marec 2015. Na návrh Mestskej rady bol uznesenie zmenené na „obdobie do nástupu nového riaditeľa…“, pretože môžu nastať okolnosti, keď by nový riaditeľ nemusel byť ešte k dispozícii 공사계약서 양식 다운로드.  Dočasná šéfka bola na zasadnutí prítomná, s navrhovanou zmenou súhlasila a poslanci následne podľa hlavného bodu programu zasadania jej menovanie jednomyseľne schválili.

REKLAMA

10437730_857054850982531_5808655373408099410_n

Poslanci klubu Spoločne pre Piešťany predložili v bode Rôzne niekoľko návrhov unesení your retirement certificate. Jozef Malík požadoval otvorenie Mestskej rady pre verejnosť a prípravu zmeny rokovacieho poriadku na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Rovnako na najbližšie rokovanie MsZ požiadal Tomáš Hudcovič pripraviť materiály na zrušenie uznesenia prijatého predchádzajúcim zastupiteľstvom o pokračovaní prác na realizácii projektu Plaveckého centra Piešťany v pôvodnom zadaní, kde projektová dokumentácia má stáť viac ako 27-tisíc eur, avšak podľa štúdie uskutočniteľnosti je takto zadefinovaný projekt nerealizovateľný snaps fonts. Súčasťou je aj zrušenie zámeru predať cenné papiere vo vlastníctve Mesta Piešťany, čo sú reálne akcie Slovenských liečebných kúpeľov. Predseda klubu Spoločne pre Piešťany Tomáš Hudcovič požiadal taktiež o prípravu podkladov na ponukové konanie na prevzatie projektu Plavecké centrum Piešťany pre prípadného investora 장난스런키스 2019 다운로드. Ten by mohol v parku realizovať vlastnú finančne rentabilnú ideu. Poslanec Peter Tremboš navrhol vznik redakčnej rady periodika Radnica informuje a jej štatútu. Tento krok by mal skvalitniť obsah tohto mestského média. Po pripomienkach ďalších poslancov a primátora a na návrh Jozefa Beňačku poslanci napokon schválili požiadavku na prípravu štatútu redakčnej rady, bez zmienky o jej vzniku, keďže podľa niektorých už jestvuje, ale nie je nijako exaktne zadefinovaná Word style download. Tento materiál by mal byť predložený na marcové rokovanie MsZ. Všetky návrhy boli prijaté väčšinou poslancov.

Poslanec Peter Jančovič pri svojom vystúpení požiadal primátora o posunutie obvyklého začiatku konania zasadania Mestského zastupiteľstva, zo 14-tej na pätnástu hodinu, aby sa ho mohla zúčastniť pracujúca verejnosť. Poslanci v diskusii súhlasili, s väčším sprístupnením rokovaní verejnosti a s tým aby viac ľudí malo možnosť zúčastniť sa a vyjadriť k prerokovávaným témam adobe acrobat x pro 한글. Poslankyňa Iveta Babičová navrhla posunúť Pripomienky a dopyty občanov z tradične tretieho bodu programu do záveru. Jozef Malík a Juraj Brna na margo tohto návrhu vysvetľovali, že ak sa ľudia budú chcieť vyjadriť k témam prekovávaným na začiatku a dostanú sa k slovu až v závere, bude to už bezpredmetné. Martin Cifra pripomenul, že verejnosť má možnosť podľa rokovacieho poriadku prostredníctvom poslanca vystúpiť aj v diskusii k jednotlivým bodom 그들만의 월드컵 다운로드. Martin Valo spomenul, že vystúpenie občanov musí byť podľa zákona na začiatku rokovania. Na záver sa poslanci dohodli, že prípadnú zmenu budú s primátorom riešiť podľa toho, ako sa zasadania časovo vyvinú a či je zákonne možné presunúť vystúpenia občanov na záver.

V interpeláciach potom Iveta Babičová, poprosila primátora o rokovanie s krajom ohľadom Vily Löger a jej využitia v prospech verejnoprospešných aktivít mesta, lebo podľa jej informácií si už bývalý internát deň po zasadnutí krajského parlamentu boli obzerať traja kupci One-touch download. Primátor Miloš Tamajka odpovedal, že bude rokovať so županom a má v pláne aj neformálne stretnutie s poslancami, aby spoločne pripravili možné návrhy využitia budovy.

IMG_3782

Noví poslanci predložili viacero ďalších návrhov steelheart 다운로드. Juraj Brna požiadal, aby mestský úrad do budúceho zasadania pripravil zoznam spracovaných a nerealizovaných projektov a štúdií, ich ceny, autora a potrebu aktualizácie. Ďalej požiadal o spracovanie prehľadu investičných zámerov a mapy nehnuteľného majetku – mestského alebo v užívaní mesta.  Jozef Malík poprosil primátora, aby sa zaujímal o prípadné členstvo v správnej rade nemocnice, ďalej aby rokoval so zástupcami železníc a RegioJetu, o zastávke vlakov vyššej kvality v Piešťanoch. Peter Tremboš požadoval odprezentovanie novej webovej stránky mesta, Tomáša Hudcoviča zasa zaujímal stav ohľadom výstavby novej hokejovej haly, na ktorú mesto dostalo štátnu dotáciu. (viac informácií prinesieme v samostatnom materiáli). Ďalej chcel vedieť, aké priestory si mesto alebo mestské organizácie prenajíma od súkromného sektoru a požiadal aj o vypracovanie materiálu o členstve v správnych a dozorných radách, kde figurujú zástupcovia mesta a informáciu, či sú viazané na funkciu štatutára mesta.

(ad/th)

REKLAMA