Úvod Aktuality Plynové potrubia v centre mesta čaká rekonštrukcia

Plynové potrubia v centre mesta čaká rekonštrukcia

REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Centrum mesta Piešťany čaká na budúci rok rekonštrukcia plynovodov, dotknúť by sa mala Nálepkovej ulice od Kiosku Perla po Winterovu ulicu, pokračovať bude od Nemocnice Alexandra Wintera po hotel Slovan a tiež v lokalite od hotela Lipa po Pribinovu ulicu 2018 최신가요 다운로드. Obyvatelia sa kvôli prácam budú musieť pripraviť na obmedzenia dodávok plynu i rozkopávky. Práce by mali byť rozdelené na viaceré etapy a ukončené budú mimo letných mesiacov júl a august, kvôli letnej kúpeľnej sezóne Download the Adidas logo. Akciová spoločnosť SPP – distribúcia k obnove potrubí pristúpila z dôvodov zvýšenia ich bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok plynu.

IMG_6761_resize

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé Download arcgis. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu vykonávame pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje naša spoločnosť aj k rekonštrukciám plynovodov v Piešťanoch,“ informoval nás o dôvodoch rekonštrukcie manažér externej komunikácie spoločnosti SPP – distribúcia, a ghost64 exe 다운로드. s. Milan VANGA.

Rekonštrukcia plynovodov bude zrejme rozdelená na dve etapy pretože úsek ulice Winterova od Pribinovej po Kukučínovu ulicu a úsek spájajúci ulice Nálepkova – Winterova so sadom Andreja Kmeťa sú samostatné a je možné realizovať ich nezávisle 댄스 곡 다운로드. Časová postupnosť realizácie bude akciovou spoločnosťou SPP – distribúcia stanovená po výbere zhotoviteľa pred začiatkom realizácie picassa web album. Viaceré časti by pritom mali byť riešené technológiou vťahovania, pri ktorej nedochádza k výrazným zásahom do cestných komunikácií a mestskej zelene Kakao Talk Emoji.IMG_4197_nemocnica-640x427

K stavebnému povoleniu sa vyjadrovali aj viaceré orgány a spoločnosti, ktorých by sa práce mohli dotknúť, medzi inými i Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ministerstvo zdravotníctva SR, inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trnava, Trnavská vodárenská spoločnosť, Okresný úrad Piešťany a Západoslovenská distribučná a.s 교토 지도 다운로드. Bratislava.

„Všetky rozvodné skrine, ktoré budú nahradené novými je žiadúce osadiť tak, aby nedošlo k nadmernému poškodeniu omietkových vrstiev a murív, skrinky boli zapustené tak, aby lícovali s fasádou a spolu s rozvodmi boli opatrené vhodnou farebnou úpravou zhodnou s fasádou Download 3D Driving Class. Akékoľvek narušenie fasád ( omietka, náter ) bude vrátené do pôvodného stavu. Je nutné prehodnotiť pôvodné trasy plynovodov, ktoré sú umiestnené v blízkosti vzrastlých stromov tak, aby rozkopaním trás neboli narušené korene týchto stromov 나의 소녀시대 ost 다운로드. Požadujeme pri trasovaní túto skutočnosť zohľadniť a zabezpečiť, aby neboli dreviny stavebnými prácami dotknuté. Upozorňujeme investora, že nebudeme súhlasiť s výrubom stromov v žiadnom z úsekov,“ píše okrem iného v stanovisku Krajský pamiatkový úrad Trnava.IMG_5325_resize

Pri technickom riešení vťahovania novobudovaného plynovodu do jestvujúceho potrubia a pri prepájaní na nový plynovod bude potrebné prerušiť odberateľom distribúciu plynu, informovaní o odstávke budú minimálne 15 dní vopred. Akciová spoločnosť SPP – distribúcia realizuje práce mimo vykurovacieho obdobia a v našom meste sa musí prispôsobiť aj jeho kúpeľnému charakteru. Jednotlivé etapy rekonštrukcie budú teda podľa stavebného povolenia realizované mimo mesiacov júl a august, práve vzhľadom na kúpeľnú sezónu.

„Našu spoločnosť mrzí, že musí zasahovať do terénneho vzhľadu ulíc a komfortu odberateľov, uvedená rekonštrukcia plynovodov je však nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, ochrany ich životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností. Situáciu vnímame veľmi citlivo, preto robíme všetko pre to, aby sme rekonštrukčné práce, ako aj realizáciu spätných povrchových úprav, čo najviac urýchlili a povrchy odovzdali v požadovanej kvalite. Prosíme obyvateľov dotknutých lokalít o trpezlivosť a zhovievavosť počas doby rekonštrukčných prác, doplnil Milan Vanga.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, SPP – distribúcia, a. s./Foto: archív-

REKLAMA