Úvod Aktuality Národný ústav reumatických chorôb skúma možnosti tkanivového inžinierstva

Národný ústav reumatických chorôb skúma možnosti tkanivového inžinierstva

REKLAMA

Do realizácie Centra pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT ZOPA), jedného z aktuálne prebiehajúcich výskumných projektov Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa partnersky zapojili i tri ďalšie vedecké tímy. Konkrétne z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied, Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti REGENMED z Bratislavy. Ako sa vyjadrili ich zástupcovia, motiváciou bola vo veľkej miere možnosť koordinácie biomedicínskeho výskumu so skúsenosťami z klinickej praxe 똑같은 말 다운로드. CPT ZOPA sa svojimi aktivitami orientuje na nezávislý a experimentálny výskum a vývoj. Ide najmä o využitie potenciálu kmeňových buniek či metód tkanivového inžinierstva.

Ku kľúčovým vedecko-výskumným pracovníkom v rámci partnerov projektu patrí aj vedúci Laboratória biočipov a microarrays Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (CHÚ SAV) Jaroslav Katrlík 마이링크 펌웨어 24.5 다운로드. „Projekt nás oslovil svojou významnosťou pre medicínsky výskum a využitie. Dostali sme v ňom možnosť pracovať na štúdiu glykozylačného stavu, čiže zastúpenia cukrovej zložky v bielkovinových biomarkeroch a na povrchu buniek. Je to oblasť, ktorá môže zlepšiť diagnostiku aj liečbu chronických zápalových ochorení. V rámci tohto projektu je veľmi dôležitá a u nás sme v nej expertmi,“ hovorí o dôvodoch, prečo sa rozhodli zapojiť do partnerskej spolupráce 베트남사전 다운로드.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Ďalší kľúčový vedec Martin Boháč zo spoločnosti REGENMED sa vyjadruje v podobnom duchu: „Naša spoločnosť sa už niekoľko rokov venuje výskumu na poli tkanivového inžinierstva a regeneratívnej medicíny. Hlavným motívom byť členom širšieho konzorcia bola možnosť akcelerácie prenosu výstupov základného výskumu do klinickej praxe.“

Ako uvádza zástupca vedúceho pre vedu a výskum Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania, Strojníckej fakulty a partnera Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Marek Schnitzer, nosná téma projektu korešponduje so zameraním katedry: „Už dlhodobo sa zaoberáme medicínskou aditívnou výrobou, 3D biotlačou a vývojom biomateriálov pre bioaditívnu výrobu Google Photos. Máme vyše 10-ročné skúsenosti s výrobou titánových implantátov v sériovej výrobe aj s výrobou implantátov na mieru“. Projektové konzorcium a jeho aktivity podľa neho poskytujú šancu významnému posunu vpred v oblasti vývoja a výroby náhrad tkanív a orgánov na mieru.

Projekt sa začal v roku 2020 a skončí v júni 2023, pričom podmienkou pre získanie nenávratného finančného príspevku bola aj jeho viacročná udržateľnosť Kakao Music. Hoci súčasná pandemická situácia s ochorením covid-19 skomplikovala niektoré plánované aktivity ako napríklad rekonštrukciu a sfunkčnenie laboratórií v Národnom ústave reumatických chorôb, výskumné práce u partnerov zatiaľ pokračujú podľa plánu.

„Momentálne sa venujeme najmä vývoju inovatívnych analytických postupov a metód pre meranie expresie a glykozylačného stavu proteínov, čiže obsahu a typu cukrov naviazaných na bielkoviny vo vzťahu ku chorobám pohybového aparátu. Využívame k tomu prevažne techniky založené na biosenzoroch a biočipoch, ale aj sofistikované postupy analýzy hmotnostnou spektrometriou. Taktiež vylepšujeme podmienky odberu vzoriek, ich spracovania a dlhodobého i krátkodobého uchovávania, za účelom dosiahnutia najvyššej stability získaného materiálu,“ popisuje činnosť vedcov z CHÚ SAV Jaroslav Katrlík.

V TUKE v súčasnosti pokračujú vo výskume a výrobe potenciálnych materiálov vhodných pre 3D biotlač, v ktorej vidia budúcnosť. „Sústreďujeme sa na tzv. resorbovateľné materiály s potenciálom rozložiť sa v organizme a bioatramenty, ktoré nahrádzajú organické látky tela ako napríklad kolagén, kyselina hyaluorónová a podobne. Po optimalizácii parametrov 3D biotlače pre vyvinuté materiály budeme schopní pripravovať v spolupráci s partnermi bunkami kolonizované bioimplantáty, ktoré sú podľa nás budúcnosťou implantológie,“ vysvetľuje Marek Schnitzer. V Regenmede sa podľa M. Boháča zasa pracuje na príprave nových rastových médií, ktoré umožnia „širokoškálovú expanziu somatických kmeňových buniek z viacerých tkanivových zdrojov“.

V rámci implementácie projektu a jeho výsledkov partneri opäť ocenili kooperáciu s klinickým pracoviskom v NÚRCH-u. J. Katrlík zo SAV-ky vyzdvihuje najmä možnosť spätnej väzby a práce so vzorkami. Martin Boháč zo spoločnosti Regenmed víta zvýšenie výskumných kapacít, ako aj možnosť zapojenia sa do ďalších vyvolaných národných a medzinárodných výskumných projektov. „Ďalším významným prínosom je možnosť zdieľania výsledkov získaných jednotlivými partnermi, čo pozitívne ovplyvní ďalší rozvoj v oblasti regeneratívnej medicíny,“ tvrdí.

Odborníci na košickej univerzite okrem výskumných aktivít plánujú tiež modernejšie vybavenie laboratórií a vybudovanie tzv. Living lab (laboratória otvorené pre verejnosť, študentov základných a stredných škôl ale aj pre laickú verejnosť). „Výskum na katedre je vo fáze zavádzania poznatkov do praxe zameraný aj na tvorbu Startup-ov a SpinOff, začínajúce spoločnosti, resp. spoločnosti prepájajúce výskumný a súkromný sektor,“ dopĺňa M. Schnitzer.

Zdroj: Tlačová správa – NÚRCH

REKLAMA