Connect with us

Aktuality

Mesto rozdelí na dotácie cez 50-tisíc eur

Published

on

Reklama

Piešťanský mestský úrad zverejnil začiatkom marca informácie o spôsobe prijímania žiadostí a poskytnutia dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. V súlade s Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podporí samospráva sumou cez 50000 eur sedem oblastí. O žiadostiach o dotácie bude rozhodovať primátor, alebo pri vyšších sumách komisie MsZ a následne poslanci. Termín ich podania je 5. apríla 2019.

Reklama

Aktivity v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovne – športových podujatí,
realizácia netradičných telovýchovne – športových aktivít,
reprezentácia mesta v oblasti športu a telovýchovy.
Pre oblasť telovýchovy, športu a rekreácie bola v rozpočte na rok 2019 schválená suma 15 000,- Eur. Finančné prostriedky budú rozdelené tak, aby 80 % bolo použitých pre mládežnícky šport a 20 % na všetky ostatné športové aktivity.

Informácie: Mgr. Mĺkva – tel.: 033/77 65 430.

Reklama

Aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity

podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na tradičné formy kultúrnych aktivít,
podpora činnosti záujmovo umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na netradičné a nové formy kultúrnych aktivít,
reprezentácia mesta doma i v zahraničí,
edičná činnosť, vydávanie publikácií s tematikou mesta Piešťany,
podpora cirkevných a náboženských aktivít,
podpora významných kultúrnych podujatí v meste,
podpora vlastnej umeleckej tvorby.
Pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti bola v rozpočte na rok 2019 schválená suma 6 500,- Eur.

Informácie: Mgr. Hudcovičová – tel.: 033/77 65 430.

Zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia

podpora aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcich k integrácii do normálneho života,
podpora aktivít so zameraním na protidrogovú prevenciu, prevenciu závislostí vôbec a prevenciu v oblasti ochrany zdravia,
podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít a podujatí v zdravotníctve v meste Piešťany,
konferencie, kongresy a semináre so zameraním na oblasť zdravotníctva.
Pre oblasť zdravotníctvo, podporu a ochranu zdravia bola v rozpočte mesta na rok 2019 schválená suma 6 640,- Eur.

Informácie: PhDr. Briganová – tel.: 033/77 65 413

Charita, humanitárna a sociálna oblasť

podpora nových, resp. rozvíjajúcich sa aktivít orientovaných na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre obyvateľov mesta,
podpora aktivít organizovaných pre deti a rodiny nezamestnaných, zo sociálne slabých rodín, detí v detských domovoch, občanov mesta Piešťany v zariadeniach sociálnych služieb, resp. občanov v sociálnej a hmotnej núdzi,
podpora novovznikajúcich subjektov v sociálnej oblasti na území mesta Piešťany,
podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov,
podpora aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov,
konferencie, kongresy a semináre so zameraním na charitatívnu, humanitárnu a sociálnu oblasť.
Pre oblasť charita, humanitárna a sociálna oblasť bola v rozpočte mesta na rok 2019 schválená suma 10 000,- Eur.

Informácie: PhDr. Briganová – tel.: 033/77 65 413.

Rozvoj školstva a vzdelávania

realizácia netradičných aktivít,
podujatia zamerané na tradície,
projekty zamerané na skvalitnenie výučby a vzdelávania,
rozvoj informatizácie a informačných služieb,
konferencie, kongresy a semináre v oblasti školstva.
Pre oblasť rozvoj školstva a vzdelávania bola v rozpočte na rok 2019 schválená suma 6 640, – Eur.

Informácie: Mgr. Zámečníková – tel.: 033/77 65 499.

Aktivity v oblasti ekológie a environmentalistiky

podpora aktivít na zlepšovanie životného prostredia na území mesta Piešťany,
ochrana prírody a prírodných hodnôt na území mesta Piešťany,
podpora aktivít združení v oblasti skrášľovania životného prostredia,
podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia,
podpora spracovania projektov na ochranu životného prostredia na území mesta Piešťany,
podpora humanizácie sídlisk a mestských častí – podpora udržateľného rozvoja,
ekologická architektúra (solárna energia, zelené strechy, zelené fasády a pod.),
zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom a aktivity na podporu triedeného zberu odpadu.
Pre oblasť ekológie a environmentalistiky bola v rozpočte na rok 2019 schválená suma 2 000,- Eur.

Informácie: Ing. Marián Ondrišík – tel.: 033/77 65 421.

Aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja

služby na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti,
organizácia odborných podujatí (konferencií, seminárov) v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja,
zlepšenie informovanosti občanov o problematike regionálneho a miestneho rozvoja,
vzdelávanie, výskum, vedecko-technické služby a informačné služby v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja,
tvorba koncepčných a strategických materiálov, dokumentov a podkladov pre strategické rozhodovanie.
Pre oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja bola v rozpočte na rok 2019 schválená suma 6 000,- Eur.

Informácie: Mgr. Marta Ladická – tel.: 033/77 65 474

Formulár žiadostí o dotáciu je prílohou VZN č. 13/2016 a nachádza sa na: www.piestany.sk – samospráva – mestská legislatíva – VZN – financovanie – VZN č. 13/2016 – spolu s požadovanými náležitosťami, ktoré možno doručiť na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany alebo do podateľne MsÚ v termíne do 5. apríla 2019. Nekompletné a načas nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi.

-inf- Zdroj: www.piestany.sk Ilustr. foto

Populárne články