Connect with us

Samospráva

Poslanci prerokujú rozpočet, prevádzku Evy aj zmeny územného plánu

Published

on

Reklama

Naši volení zástupcovia majú na programe hneď niekoľko závažných tém. Zvolia prísediacich na okresný súd, dostanú informáciu o financovaní správy potrebnej na uskutočnenie plánovaných zmien územného plánu v Malej vrbine a ďalších lokalitách. Opäť prerokujú nariadenie, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk. Dostanú aj informáciu o plnení mestského rozpočtu, ktorý budú možno meniť.

Materiály na rokovanie zastupiteľstva sú prístupné na tejto adrese.

Reklama

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 31. 5. 2012

Reklama

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Voľba prísediacich pre Okresný súd Piešťany

5. Informácia o plnení uznesenia MsZ č. 41/2012/D – financovanie Správy o hodnotení v rámci obstarávania Zmien a doplnkov ÚPN mesta žiadateľmi v lokalitách Heinola, Vážsky ostrov, Malá vrbina

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany

7. Vyhodnotenie rozpočtu SMP, p.o. Piešťany za rok 2011

8. Nákup úžitkového motorového vozidla z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p.o. Piešťany

9. Vyhodnotenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2011

10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2011

11. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2011 – záverečný účet

12. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2011

13. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti

14. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2012

15. Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy č. 3890705, uzavretej medzi Mestom Piešťany a Richard Mansfeld – FUTURECOM, v lokalite ul. D. Tatarku

16. Návrh na prevod vlastníctva pozemku, lokalita ul. Dopravná, pre Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru v Trnave

17. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6. zasadnutia MsZ r. 2012

18. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany a jeho útvaru za I. polrok 2012

19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany na II. polrok 2012

20. Rôzne

21. Interpelácie poslancov

22. Ukončenie

Populárne články