Connect with us

Aktuality

Poslanci schválili dotáciu na Evu a dozvedeli sa, že kúpalisko nemá prírodnú liečivú vodu

Published

on

Reklama
Reklama

Vo štvrtok 28. júna popoludní sa uskutočnilo  v Mestskej knižnici šieste tohtoročné rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Poslanci sa stretli posledný raz pred prázdninami a ďalšie ich zasadnutie je naplánované až na september. Prerokovávalo sa viacero vážnych tém a zazneli aj veľmi zaujímavé informácie. Napríklad, že na kúpalisku Eva, slovo termálna znamená teplá a kúpalisko nemá prírodnú liečivú vodu.
[singlepic id=31992 w=320 h=240 float=right]Prvou závažnejšou témou rokovania bola informácia o plnení uznesenia o financovaní správy o hodnotení v rámci obstarávania Zmien a doplnkov ÚPN mesta žiadateľmi v lokalitách Heinola, Vážsky ostrov a Malá vrbina. Ing. Jana Vitková z MsÚ informovala, že po opakovaných rokovaniach s vlastníkmi a žiadateľmi sa podarilo dohodnúť, že akceptujú rozhodnutie zastupiteľstva a správu si budú hradiť z vlastných peňazí. V lokalitách Heinola a Vážsky ostrov zaplatia vypracovanie žiadatelia zmien územného plánu a v lokalite Malá Vrbina vlastníci. Poslanci preto zrušili pôvodné uznesenie, ktoré hovorilo, že správu majú hradiť iba žiadatelia a nahradili ho novým.

VZN o cintorínoch prešlo až po niekoľkých pokusoch

Diskutovanou témou bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany. Hoci zazneli výhrady voči neprehľadnosti a nedostatkom VZN, ako aj návrhy na vypracovanie analýzy, či by nebolo pre Mesto Piešťany výhodnejšie zveriť správu cintorínov súkromnej spoločnosti, prevažná väčšina z poslancov ich neakceptovala a osemnástimi hlasmi schválili navrhované VZN.

Poslanci chcú podrobnejšie správy o hospodárení

Reklama

V ďalšom bode poslanci schválili vyhodnotenie rozpočtu SMP, p.o. Piešťany za rok 2011, i keď predtým vyčítali riaditeľovi Ing. Ernestovi Jančinovi jeho nedostatočnú podrobnosť. Prijali preto uznesenie, podľa ktorého majú Služby mesta Piešťany vypracovať podrobnú správu o svojej činnosti za rok 2011. Tá má slúžiž slúžiť ako podklad pre rozhodovanie v budúcnosti. Služby mesta Piešťany vlani hospodárili s kladným hospodárskym výsledkom 9868 eur, pri rozpočte 2,1 milióna eur.
Pri vyhodnotení rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2011 informovala jeho riaditeľka Mgr. Marta Jurčová, že organizácia hospodárila so stratou 53820 eur, čo bolo podľa nej spôsobené predovšetkým investíciou do digitalizácie kina. Tá sa však podľa M. Jurčovej odrazila vo zvýšení návštevnosti kina o 30 percent.
V rámci vyhodnotenia plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2011 informovala riaditeľka Ing. Margita Galová, že knižnica hospodárila so stratou necelých 200 eur.
Po týchto bodoch poslanci osdúhlasili aj záverečný účet Mesta Piešťany za rok 2011. Hospodárenie mesta kontrolov tiež nezávislý audítor, ktorý skonštatoval, že bolo v poriadku. Meste hospodárilo k 31.12. 2011 reálne s prebytkom 38 126 eur, keď príjmy boli 20 083 501 eur a výdavky 20 045 375 eur.

Eva dotáciu dostala. Ak ste si mysleli, že sa na nej kúpete v liečivej vode, boli ste na omyle

[singlepic id=31991 w=320 h=240 float=left]Ďalším bodom bol návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti, kde sa prihlásil so žiadosťou o dotáciu iba Klub vodného póla Kúpele Piešťany, ktorý ju chce využiť na prevádzku kúpaliska Eva počas letných mesiacov. Mestská rada tento bod neodporučila schváliť. Ako vysvetlila počas zastupiteľstva poslankyňa Mária Beňová, dôvodom bolo, že primátor mal zistiť, či sú piešťanské kúpele ochotné finančne participovať na prevádzke kúpaliska, keďže mesto tento rok nedostane z kúpeľov žiadne dividendy. Podľa jeho vyjadrenia zástupcovia kúpeľov považujú za dostatočný vklad vo forme poskytnutia ich majetku do bezplatného prenájmu a vody. Poslankyňa Beňová sa ďalej pýtala primátora, či bazény na Eve obsahujú termálnu vodu, alebo nie. „ Táto voda je termálna, ale musíme si povedať čo je to termálna voda. Slovo termálna znamená, že je teplá. Táto voda, ktorá sa nachádza v bazénoch kúpaliska Eva, bola vždy voda z výmeničky, ktorá ochladzuje prírodnú liečivú vodu z termálneho prameňa Adam Trajan. Nie je to priamo zdrojová voda z prameňa Adam Trajan ani žiadneho iného. Takéto informácie som dostal,“ povedal primátor Remo Cicutto. V rozprave k tomuto bodu vystúpil aj poslanec MUDr. Jozef Beňačka, ktorý predniesol siahlodlhé vystúpenie s vysvetlením, prečo po mestskej rade odpovedal na otázky portálu PNky.sk tak ako odpovedal. Podľa neho ak sa chcú Piešťany posunúť ďalej potrebujú nové kúpalisko a do tej doby kým nebude vybudované, je potrebné dotovať prevádzku Evy. MsZ napokon schválilo dotáciu pre vodnopólistov vo výške 35 tisíc eur.

Piešťany by mohli dostať dotáciu na tréningovú hokejovú halu

Do rokovania zastupiteľstva bol vložený aj bod o predbežnom súhlase k podaniu žiadosti Mesta Piešťany o dotáciu Slovenského zväzu ľadového hokeja na výstavbu novej tréningovej haly. Tú bolo treba podať do piatku 29. júna a mesto by sa tak dostalo do hry o milión eur na výstavbu tréningovej haly pri zimnom štadióne s tým, že všetky detaily budú ešte predmetom rokovaní. Poslanci tento súhlas schválili jednomyseľne.
Diskusiu vyvolala aj správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany a jeho útvaru, kde sa poslanci bavili hlavne o výsledkoch kontroly v Mestskej knižnici Piešťany. Podľa hlavného kontrolóra Petra Konečného došlo k viacerým pochybeniam. Viacerí poslanci naopak oponovali kontolórovi a spochybňovali jeho závery.
Kompletný záznam z rokovania si môžete pozrieť na TV Karpaty. 
Jednotlivým témam rokovania sa budeme obšírnejšie venovať v samostatných materiáloch.

Text a foto:  T. Hudcovič

Populárne články