Connect with us

Aktuality

Thermal Park stále nemá územné rozhodnutie. Mesto aktuálne prerušilo konanie

Published

on

Reklama

V novembri minulého roka predstavitelia spoločnosti Z-Group a Mesta Piešťany slávnostne spúšťali výstavbu inžinierskych sietí nového Thermal Parku v Piešťanoch. V realite sa od vtedy veľa nepostavilo. Thermal Park nemá stále ani územné rozhodnutie. Mesto Piešťany navyše územné konanie prerušilo a žiada o dodanie podkladov.

Samotné rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení stavby „Výstavba termálneho parku a hotela Piešťany” bolo pracovníčkou stavebného úradu napísane v polovici marca. Na elektronickej úradnej tabuli bolo zverejnené v stredu 27. marca. Podľa neho sa konanie prerušuje na 60 dní. Ak investor nedoplní požadované podklady, bude konanie zastavené. Navrhovateľ môže ešte požiadať o predĺženie lehoty na dodanie podkladov.

Reklama

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo a súčasne nariadil termín ústneho pojednávania spojeného z miestnym zisťovaním na 18. 10. 2018. V oznámení úrad určil, aké doklady je navrhovateľ povinný predložiť pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym
zisťovaním. Podľa rozhodnutia navrhovateľ požadované doklady postupne doplnil, okrem právoplatného rozhodnutia o výrube drevín, ktoré sú v kolízii s predmetnou stavbou. Na výrub predmetných drevín na pozemkoch registra „E“ KN parc.č. 5882/1, 5882/2, 5893/3, 5892/2, vo vlastníctve Mesta Piešťany a Slovenského pozemkového fondu, vydalo Mesto Piešťany rozhodnutie – súhlas 19. novembra 2018.

Stavebný úrad požaduje viacero rozhodnutí a stanovísk

Vydané rozhodnutie bolo v rámci odvolacieho konania postúpené na rozhodnutie na Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Podľa vyjadrenia stavebného úradu v priebehu konania vyplynula tiež požiadavka predloženia rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým bolo určené
prieskumné územie a povolený geotermálny vrt, ďalej rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o schválení záverečnej správy „Geotermálny zdroj Piešťany – vrt GTP-1“, teda povolenie k odberu podzemnej vody. Úrad taktiež požaduje stanovisko Trnavského samosprávneho kraja k projektovej dokumentácii.

Reklama

Stavebný úrad v rozhodnutí napísal, že v územnom konaní bude pokračovať po doručení právoplatného rozhodnutia na výrub drevín.

Ministerstvo životného prostredia sme pred niekoľkými dňami žiadali o vyjadrenie, či bolo vydané povolenie k odberu podzemnej vody, zatiaľ sme však odpoveď nedostali. V novembri minulého roka hovoril Vlastimil Semela zo spoločnosti Z-Group, že všetko je k tomuto povoleniu pripravené a splnené, čaká sa len na podpis ministra.

Spoločnosť plánovala podľa novembrového vyjadrenia začať výstavbu na jar tohto roka. Tento termín je však nereálny, keďže stále nemá územné rozhodnutie a rovnako bude musieť absolvovať ešte proces získania stavebného povolenia.

-th- Zdroj:www.piestany.sk

Populárne články