Connect with us

Aktuality

Dubovú po búrke opäť zaplavili splašky. Úhyn rýb sa opakuje. TAVOS poukazuje aj na ľudí, ktorí majú vypúšťať do potoka žumpy

Published

on

Reklama

Po nočnej búrke potok dubová vo štvrtok 8. augusta opäť zaplavili splašky. Došlo taktiež k úhynu rýb v úseku od ulice Dominika Tatarku nižšie. Informovali o tom zástupcovia Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Piešťany. Škody by tento raz nemali byť vysoké, kedže od posledného úhynu v júni sa násada v tejto časti potoka nerobila. Ide teda len o ryby, ktoré prežili predošlú otravu, alebo sa do súseku dostali z vyšších miest potoka. Voda však páchne, vidieť zbytky toaletných papierov a potok vyzerá podľa rybárov skôr ako stoka.

Zbytky toaletného papiera v Dubovej – 20.6.2019

Po poslednom veľkom úhyne rýb koncom júna tohto roka sa  Inšpekcia životného prostredia vyjadrila, že odpadové vody z odľahčovacích objektov do povrchového toku Dubová vypúšťala spoločnosť TAVOS, a.s., Piešťany počas trvania prívalových dažďov dňa 20.06.2019 bez právoplatného povolenia orgánu štátnej vodnej správy (príslušný okresný úrad), čím došlo k porušeniu vodného zákona. Práve toto vypúšťanie malo podľa pracovníkov inšpekcie za následok nepredvídané zhoršenie kvality vody v toku, ktoré sa prejavilo najmä výskytom tuhých látok, zhlukmi splaškov v toku a úhynom rýb.

Reklama

Vo vyjadrení, ktoré spoločnosť TAVOS zaslala našej redakcii v polovici júla, sa firma ohradzuje voči týmto tvrdeniam. Podľa generálneho riaditeľa Radovana Foltinského je tak vzbudzovaný dojem, že výlučným pôvodcom mimoriadneho zhoršenia vôd recipientu Dubová je TAVOS, a.s. „Pri úvahách o zodpovednosti za mimoriadne zhoršenú kvalitu vôd v recipiente Dubová je nutné zvážiť viaceré skutočnosti, ktorých podiel na celkovom škodlivom výsledku je nateraz neznámy, keďže správne konanie v danej veci stále prebieha a nebolo teda ukončené právoplatným rozhodnutím. Do tej doby nutne byť zdržanlivý pri poukazovaní na vinu konkrétnych subjektov, nakoľko aj na konanie o správnom delikte sa vzťahuje princíp prezumpcie neviny,“ uviedol R. Foltinský. 

Podľa jeho slov Trnavská vodárenská spoločnosť v tejto súvislosti disponuje podnetmi občanov, ktoré upozorňujú na neoprávnené vypúšťanie odpadových (najmä žumpových) vôd do recipientu Dubová. „Uvedené podnety boli postúpené na príslušné orgány verejnej moci, ktorým TAVOS, a.s. poskytuje v tejto súvislosti súčinnosť (vrátane sprístupňovania vlastných zistení získaných vlastnou operatívnou činnosťou na úseku recipientu Dubová). Konanie týchto osôb je závažným porušením platnej legislatívy, osobitne na úseku ochrany životného prostredia, a preto zodpovednosť týchto osôb za zhoršenú kvalitu recipientu Dubová nemožno opomínať,“ hovorí generálny riaditeľ.

Reklama

TAVOS vlani investoval do zariadení, úhyny sa aj tak opakujú

Rybári sú už bezradní. Niekoľko rokov opakujúca sa situácia stále nemá definitívne riešenie. Podľa slov hospodára Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Piešťany Martina Rajčana, v úseku od kanalizačného prepadu pri ulici D. Tatarku nižšie, splašky z kanalizácie pravidelne zabíjajú všetko živé. Rybári tam preto už nové násady ani nerobia. Potok zarybňujú vo vyšších úsekoch. Život má však napriek tomu tendenciu vrátiť sa. Ide o ryby, ktoré prežijú zamorenie, alebo o ryby, ktoré sa dostávajú cez stavidlá z vyšších častí. Opakovane to však končí ďalším úhynom. 

Vyústenie kanalizačného prepadu do potoka Dubová pri ulici D. Tatarku

Podľa TAVOS pri mimoriadne výdatných búrkach dochádza k odľahčeniu náporovej prívalovej dažďovej vlny do recipientu Dubová v zmysle prevádzkovo-technologického princípu vyplývajúceho z projekcie jednotnej komunálnej kanalizácie. „Spoločnosť TAVOS, a.s. si zodpovedne plní svoje povinnosti na úseku ochrany životného prostredia a zabezpečuje prevádzku sietí tak, aby sa aj v prípade prírodných a mimoriadnych živelných udalostí v maximálne možnej miere predišlo význačným epidemickým, ekologickým ako aj materiálnym škodám. V roku 2018 TAVOS, a.s. preinvestoval finančné prostriedky vo výške 128 tis. Eur do rekonštrukcie všetkých odľahčovacích komôr ústiacich do recipientu Dubová. Účelom investičnej obnovy bol zámer zmaximalizovať environmentálnu ochranu recipientu Dubová, a to pri plnom rešpektovaní vyššej primárnej ekologickej, ako aj ekonomickej principiality ochrany životného prostredia, majetku občanov, majetku územnej samosprávy, ale aj regionálnych podnikateľských subjektov, vrátane majetku spoločnosti TAVOS, a.s. Cieľom predmetnej investície bolo tiež zosúladenie technického stavu a parametrov odľahčovacích komôr so súčasne platnou legislatívou,“ uviedol generálny riaditeľ R. Foltinský.

Podľa našich informácií zrealizované úpravy zachytia hrubé nečistoty, avšak to, že cez prepad sa do potoku dostávajú splašky zostáva nateraz stále rovnaké. 

TAVOS sa v zmysle ďalšieho vyjadrenia generálneho riaditeľa aktuálne v spolupráci s odbornou projekčnou a znaleckou spoločnosťou zameriava na spracovanie a návrh ďalších technických opatrení na odľahčovacích komorách OK2 a OK4. „Ide sa o komory, ktoré v prívalovom období technologicky odľahčovali líniovú jednotnú kanalizačnú sieť do recipientu Dubová tak, aby sa predišlo väčším nebezpečenstvám. V prípade, ak bude na základe vypracovanej štúdie existovať možnosť technického riešenia súčasného stavu, TAVOS, a.s. ich bez zbytočného odkladu zrealizuje,“ tvrdí Radovan Foltinský.

-th- Ilustr. foto: -th-

Populárne články