Úvod Aktuality Inšpekcia: Za mimoriadne zhoršenie vôd v Dubovej môže TAVOS. Porušil vodný zákon

Inšpekcia: Za mimoriadne zhoršenie vôd v Dubovej môže TAVOS. Porušil vodný zákon

REKLAMA
Esesko

V noci zo štvrtka 20. na piatok 21. júna po silnej búrke zostala časť potoka Dubová v Piešťanoch opakovane bez života 삼국지 11 무료 다운로드. Dostali sa doň splašky z kanalizácie, ktoré spôsobili úhyn rýb a všetkého živého závislého na kyslíku z vody. Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia Trnavská vodárenská spoločnosť, ktorá kanalizáciu prevádzkuje, porušila vodný zákona a hrozí jej pokuta 윈도우 10 서비스 팩 다운로드. Zástupcovia TAVOS sa ku konkrétnym otázkam za dva týždne nevyjadrili, kompetentní vraj čerpajú dovolenku a stanovisko poskytnú na budúci týždeň Ano 1800ed.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Situácia s úhynom rýb na potoku Dubová sa opakuje takmer pri každej väčšej búrke New West Organic7 7. Do vody sa v tom čase dostáva nielen voda z komunikácií, ale aj splašky a fekálie z domácností. Situáciu rieši aj Slovenská inšpekcia životného prostredia gta5 컴퓨터 다운로드.

„Inšpekcii bol dňa 21.6. 2019 nahlásený úhyn rýb vo vodnom toku Dubová. Nahlasovateľ uviedol, že túto udalosť oznámil aj Policajnému zboru SR, Okresnému úradu Piešťany a SVP, š.p Dream of precious days. OZ Piešťany. Inšpekcia po prijatí hlásenia o mimoriadnom zhoršení vôd ihneď kontaktovala aj pracovníkov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy so sídlom v Trnave 김동률 mp3 다운로드. Po príchode na miesto bola vykonaná ohliadka vodného toku Dubová, pri ktorej bolo zistené, že vodný tok je zakalený, trávnaté porasty vyskytujúce sa na priľahlých brehoch boli uľahnuté vplyvom vysokej hladiny vody v toku 게리모드 게임 다운로드. Popri brehoch ako aj v toku boli spozorované uhynuté ryby. Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou so sídlom v Trnave boli odobrané vzorky rýb na zistenie príčiny úhynu rýb,“ popisuje situáciu a postup inšpekcie Brigita Pokorná, vedúca oddelenia kontroly 갤럭시 s8 펌웨어 다운로드.

TAVOS podľa inšpekcie porušil vodný zákon

„Pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd bolo zistené, že dňa 20.6.2019 o cca 20.00 h bola v meste Piešťany silná búrka sap hana studio. Prívalový dážď bol takej intenzity, že splaškové odpadové vody museli byť odľahčované. Na verejnej kanalizácii mesta Piešťany je vybudovaných 9 odľahčovacích objektov, z toho dva odľahčovacie objekty boli takmer zatopené. Pri odľahčovaní odpadových vôd z uvedených dvoch odľahčovacích objektov vytekala do vodného toku Dubová splašková odpadová voda s prímesou hrubých nečistôt (nečistoty, ktoré mali byť zachytené na ČOV – na hrubých a jemných hrabliciach, resp. česlách). Na základe vykonaného šetrenie mimoriadneho zhoršenia vôd inšpekcia zistila, že odpadové vody z odľahčovacích objektov do povrchového toku Dubová vypúšťala spoločnosť TAVOS, a.s., Piešťany počas trvania prívalových dažďov dňa 20.06.2019 bez právoplatného povolenia orgánu štátnej vodnej správy (príslušný okresný úrad), čím došlo k porušeniu vodného zákona,“ informovala B. Pokorná.

Podľa jej slov nedovoleným vypúšťaním odpadových vôd bez právoplatného povolenia došlo k náhlemu, nepredvídanému zhoršeniu kvality vody v toku, ktoré sa prejavilo najmä výskytom tuhých látok, zhlukmi splaškov v toku a úhynom rýb.

„Odpadové vody z odľahčovacích objektov možno vypúšťať do povrchových vôd v rámci povoleného vypúšťania odpadových vôd z verejnej kanalizácie počas trvania prívalových dažďov. Pri výstavbe a prevádzke stokovej siete však treba vykonať, s prihliadnutím na miestne pomery, opatrenia na zmiernenie nepriaznivého vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient. Uvedenú povinnosť vyplývajúcu z vodného zákona pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd tiež porušil. Na základe uvedeného bude inšpekcia pokračovať v konaní o uložení pokuty,“ dodala Brigita Pokorná.

-th-

REKLAMA