Connect with us

Samospráva

Zastupiteľstvo bude o rozpočte, plate primátora aj TAVOS-e

Published

on

Reklama

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 25. júna o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe napríklad vyhodnotenie rozpočtu mesta Piešťany a jeho rozpočtových organizácií za rok 2013, vyhodnotenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoj, návrh platu primátora. Hovoriť sa bude tiež o založení dcérskej spoločnosti TAVOS-u.

REKLAMA

Reklama

heaven rest

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

Reklama

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 22. 05. 2014

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh na presun finančných prostriedkov vo výške 13 500 EUR za účelom nákupu nákladného výťahu do školskej jedálne pri ZŠ, Brezová 19

5. Návrh Dodatku č. 1/2014 k Nájomnej zmluve č. 1/2013 medzi ZŠ F. E. Scherera a Materskou školou 8. mája v Piešťanoch

6. Program odpadového hospodárstva mesta Piešťany do roku 2015

7. Návrh Štatútu kroniky mesta Piešťany

8. Vyhodnotenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2013

9. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2013

10. Vyhodnotenie rozpočtu SMP, p. o. Piešťany za rok 2013

11. Návrh na nájom časti pozemku v lokalite Nálepkova, v k. ú. Piešťany

12. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2013 – Záverečný účet

13. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2013

14. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2014

15. Návrh Dodatku č. 8 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s. r. o. (zimný štadión)

16. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 – 2013 k 1. 1. 2014

17. Návrh zmluvy o stavebných úpravách spoločného priestoru bývalej kotolne na príslušenstvo bytu, na Brigádnickej ul.

18. Návrh na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kúpu náhradných nájomných bytov

19. Návrh na zriadenie vecného bremena v k. ú. Piešťany v lokalite Zavretý kút pre HALEX s. r. o.

20. Návrh na zriadenie vecného bremena v k. ú. Piešťany v lokalite Nábrežie I. Krasku pre CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s r. o. a Tatra banka, akciová spoločnosť

21. Návrh na nájom pozemku pre Ing. Máriu Kováčovú a Ing. Imricha Kováča, lokalita Valová

22. Návrh na nájom pozemku pre Jozefa Nedelku a Janku Nedelkovú, lokalita Kláštorská

23. Návrh na prevod vlastníctva pozemku v prospech Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s.

24. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s.

25. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Žilinská cesta. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Žilinská cesta

26. Návrh na nájom pozemkov pre HOTELY SK, Nitra, lokalita Krajinská cesta, Piešťany

27. Informácia o založení dcérskej spoločnosti Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

28. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Piešťany

29. Návrh platu primátora mesta Piešťany

30. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2014

31. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za I. polrok 2014

32. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta

Piešťany na II. polrok 2014

33. Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na druhý polrok 2014

34. Rôzne

35. Interpelácie poslancov

36. Záver

(red)

Populárne články