Connect with us

Samospráva

Pripravuje sa zákaz požívania alkoholu na verejne prístupných miestach, momentálne je možné ho pripomienkovať

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany pripravuje všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a o podmienkach dodržiavania nočného kľudu. Podľa vyjadrenia náčelníka mestskej polície Marcela Mihálika od dnes (4. mája) začína plynúť lehota 11 dní, počas ktorej fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskej polícii v Piešťanoch.

Na základe navrhovaného nariadenia má byť zakázané požívanie alkoholických nápojov v čase od 6:00 h do 5:00 h nasledujúceho dňa na verejne prístupných miestach ako sú sídliská, parky (mestský, Pažický, Teplický), na Kúpeľnom ostrove, v centre mesta, na železničnej a autobusovej stanici a v areáloch škôl a školských zariadení. Hranice [singlepic id=13138 w=320 h=240 float=left]týchto miest sú vymedzené na mape, ktorá je prílohou pripravovaného VZN. Podľa nej sa vzťahuje zákaz aj na lokalitu Lida až po úroveň budovy Povodia Váhu. Náčelník mestskej polície Marcel Mihálik sa vyjadril, že navrhne v rámci rokovaní v komisiách, aby sa Lida zákaz netýkal. Zákaz sa nemá vzťahovať na exteriérové sedenia (terasy), ktoré sú súčasťou stálej prevádzkarne, na podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Piešťany a na podujatia, kde  Mesto Piešťany povolí predaj alkoholických nápojov v zmysle zákona.

Reklama

Podľa pripravovaného VZN je zakázané rušiť nočný kľud (22:00 h až 06:00 nasledujúceho dňa) na území celého mesta. Za porušenie budú považované činnosti ako vyspevovanie, vykrikovanie, hlasné zhováranie alebo vytváranie iných zvukov a zvukových efektov, streľba zo zbraní, hlasné púšťanie rozhlasových a televíznych prijímačov, štekot a zavýjanie psov. Za porušenie nočného kľudu sa podľa navrhovaného VZN považuje pri výrobných, zábavných a iných zariadeniach, šírenie hlasného zvuku, hluku a hudby mimo prevádzky v čase nočného kľudu. Výnimkou má byť silvestrovská noc od 22:00 h 31. decembra do 6:00 h 1. januára, činnosť spojená s odstraňovaním havárií, živelných pohrôm, činnosť spojená s poriadaním podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Mestom Piešťany a činnosť spojená s verejno-prospešnými prácami, ak ich nemožno preukázateľne vykonať v inom čase.

Na dodržiavanie VZN bude dohliadať mestská polícia, ktorej príslušníci môžu pri porušení uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 33 eur. Podnikateľom, ktorí porušia toto VZN môže uložiť pokutu Mesto Piešťany do výšky 6638 eur.

Reklama

Momentálne sa o tomto všeobecne záväznom nariadení rokuje vrámci komisií MsZ a na rokovanie mestského zastupiteľstva by sa malo dostať 26. mája.

Autor: T. Hudcovič

Populárne články