Connect with us

Samospráva

Prenájom futbalového štadióna hlavnou témou štvrtkového zastupiteľstva

Published

on

Reklama

Ôsme tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra o 14.00 h v Mestskej knižnici. Podľa programu zverejneného na webe mesta sa budú poslanci zaoberať najmä prevodmi vlastníctva pozemkov a návrhmi nájmov. Jeden z nich sa týka prenájmu futbalového štadiónu. Na poslednom zasadnutí ho poslanci pripomienkovali a tak sa dostal na program rokovania opäť.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

Reklama

– určenie overovateľov

– určenie zapisovateľov zápisnice

Reklama

– voľba návrhovej komisie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného

dňa 22. 09. 2011

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Radlinského, pre MVDr. Tomáš Schuster

5. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Bodona pre CHIRANA-DENTAL,

s.r.o. a návrh na uzavretie Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy č. 2880805 medzi Mestom

Piešťany a EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r. o.

6. Návrh na nájom pozemku pre Dušana Pacalaja, v lokalite nábrežie Ivana Krasku

7. Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy č. 0711105, uzavretej medzi Mestom

Piešťany a BD Vajan s.r.o., v lokalite Vajanského ul.

8. Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy č. 4640705, uzavretej medzi Mestom

Piešťany a Mgr. Zuzanou Višňovskou, v lokalite Nábrežie Ivana Krasku

9. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Lodenica pre Júliusa Kinčeka

a manž. Dagmar Kinčekovú

10. Návrh Dodatku č. 4 k Zmluve o výkone správy majetku č. 0260605 uzatvorenej medzi

Mestom Piešťany a Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o.

11. Návrh nájmu – Futbalový štadión Kuzmányho ul. v Piešťanoch a riešenie súvisiacich

právnych vzťahov

12. Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Piešťany a ZSE Distribúcia, a.s., lokalita

Ružová ul. a Slnečná ul., Piešťany

13. Návrh na zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí v prospech

oprávneného ZSE Distribúciu, a.s., Bratislava lokalita ul. Ružová – ul. Veterná14. Návrh na zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí v prospech

oprávneného ZSE Distribúciu, a.s., Bratislava lokalita ul. Sadová – ul. Vodárenská, ul.

Kláštorská

15. Návrh na nájom nebytových priestorov, lokalita Zavretý kút Piešťany pre FLOS –

Slovakia, n.o.

16. Návrh na odkúpenie nehnuteľností Mestom Piešťany, lokalita Sad A. Kmeťa

17. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve pre Ing. Ivana Poláčka, lokalita Nábr. I.

Krasku

18. Návrh na nájom nehnuteľnosti pre Františka Vavruša a manž., lokalita Nábr. I. Krasku

19. Návrh na nájom nehnuteľnosti pre Martu Fencíkovú a manž., lokalita Nábr. I. Krasku

20. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností lokalita Kocurice

21. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností v lokalite Bratislavská cesta v Piešťanoch pre

Mesto Piešťany od vlastníka Slovenská republika, v správe ústavu informácií a prognóz

školstva

22. Správa o výsledkoch ukončených kontrol ÚHK ku dňu 8. zasadnutia MsZ r. 2011

23. Rôzne

24. Interpelácie poslancov

25. Ukončenie

Populárne články