Connect with us

Samospráva

Poslanci rozhodnú o prenájme Futbalového štadióna a predaji 8. Základnej školy

Published

on

Reklama

Siedme tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra o 14.00 h v Mestskej knižnici. Podľa zverejneného programu sa budú poslanci zaoberať napríklad návrhom nájmu Futbalového štadióna, predajom budovy bývalej 8. Základnej školy na sídlisku Adam Trajan, správou o činnosti mestskej polície i návrhom podmienok na prenájom amfiteátra.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

Reklama

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 30. 06. 2011 a za obdobie január – jún 2011.

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

Reklama

4. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZUŠ, ŠK, ŠSZČ, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v znení VZN č. 25/2008, VZN č. 12/2009 a VZN č. 4/2011

5. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany

6. Návrh Dohody o urovnaní medzi Mestom Piešťany, Mgr. art. Mariánom Balážikom a Jánom Mišurom

7. Návrh Dodatku č. 7 k Metodike pre určovanie ceny pri prevode vlastníctva pozemkov vo vlastníctve mesta Piešťany a návrh na úpravu výšky nájomného

8. Návrh nájmu – Futbalový štadión, Kuzmányho ulica v Piešťanoch a riešenie súvisiacich právnych vzťahov

9. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Heinola (Jazerná – Helsinská ul.) pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s.

10. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom „Prírodný amfiteáter Piešťany“

11. Návrh Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 04. 01. 1994, Vila Dr. Liska, pre Balneologické múzeum v Piešťanoch

12. Návrh na nájom pozemku, lokalita Dopravná Piešťany pre FIGHTER, s. r. o.

13. Návrh na prevod vlastníctva pozemku, lokalita Vodárenská, Piešťany pre Ing. Kamila Šišku

14. Návrh na nájom pozemku, lokalita Nálepkova, Piešťany

15. A/ Návrh na prevod vlastníctva majetku Mesta Piešťany obchodnou verejnou súťažou k. ú. Kocurice B/ Návrh na nájom majetku Mesta Piešťany obchodnou verejnou súťažou k. ú. Kocurice

16. Návrh na prevod vlastníctva pozemku, lokalita Vodárenská, Piešťany pre Ing. Patrika Štefku a manž. MUDr. Alenu Štefkovú a Návrh na zrušenie uznesenia17. A/ Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností A. Trajan B/ Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita A. Trajan

18. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov na ul. Vodárenská pre Rudolfa Didiho a manželku Violu

19. Návrh na nájom nebytových priestorov, lokalita Zavretý kút Piešťany pre FLOS – Slovakia, n. o.

20. Návrh na uzavretie dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľností lokalita Teplická ulica

21. Správa o činnosti Mestskej polície Piešťany za prvý polrok 2011

22. Správa o výsledkoch ukončených kontrol ÚHK ku dňu 7. zasadnutia MsZ r. 2011

23. Rôzne, informácia o úprave tarify v Mestskej autobusovej doprave na území mesta Piešťany

24. Interpelácie poslancov

25. Ukončenie

 


Populárne články