Connect with us

Komunálne voľby 2010

PhDr., Mgr. Marián Dubovský

Published

on

Reklama

PhDr., Mgr. Marián Dubovský, 61 rokov

riaditeľ regionálnej rozvojovej agentúry, nezávislý kandidát

Reklama

volebný obvod 3, kandidát číslo 5

[singlepic id=7024 w=320 h=240 float=right]V meste Piešťany žijem vyše 58 rokov a i keď nie som rodený „piešťanec“, rokmi života prežitými v meste som si vytvoril cez množstvo sociálnych väzieb založených na priateľstve a úcte k jeho obyvateľom i vzťah k mestu samotnému. Cítim sa byť lokálpatriotom Mesta Piešťany a chcem pre jeho rozvoj a lepší život v ňom pomôcť i svojim pôsobením ako poslanec MsZ.

Reklama

Od detstva som venoval športu. Spočiatku, snáď ako väčšina mladých ľudí „piešťancov“, som trénoval plávanie na kúpalisku Eva. Neskôr ma zaujala rýchlostná kanoistika, kde som s mojim priateľom a športovým partnerom Mgr. Jánom Čížom získal titul majstra Československej republiky a viacnásobné tituly Majstrov Slovenskej republiky.

Po štúdiu Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave som 12 rokov trénoval mladých športovcov – kanoistov v TJ Sĺňava Piešťany. Dosiahnuté športové i spoločenské výsledky v celoštátnom rozmere dovoľujú hovoriť o úspešnom pôsobení a reprezentácii Mesta Piešťany doma i v zahraničí.

Záujem o zákonitosti tvorby, rozvoja a dynamiky sociálnych vzťahov ma priviedol k štúdiu sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Štúdium som ukončil rigoróznou skúškou v roku 1985. Od ukončenia štúdia som pracoval v pracovných pozíciách, ktoré mi umožnili využiť získané vedomosti a nadobudnuté zručnosti v prospech ľudí , s ktorými som počas práce prichádzal do kontaktu či už formálne – pracovne, alebo neformálne v rámci sociálnych kontaktov.

Počas tejto práce som si osvojil i svoje životné krédo: „Ublížiť človeku je veľmi ľahké, ale ozaj úprimne a nezištne pomôcť je jednou z veľmi ťažkých úloh.“

Môj cieľ v prípade zvolenia :

– podporovať vznik domova dôchodcov v Meste Piešťany pre pomoc a zabezpečenie skvalitnenia života jeho obyvateľov vo vyššom veku

– zabezpečiť vznik denného stacionára pre dôchodcov, ako formu pomoci starostlivosti rodinám s rodinným príslušníkom – dôchodcom pri dennej starostlivosti o zabezpečenie jeho denných životných potrieb v požadovanej kvalite

– skončiť neplodné rokovania okolo kúpaliska v  Piešťanoch a podporiť ukončenie jeho riešenia a sprevádzkovanie kúpaliska do konca 4-ročného volebného obdobia

– intenzívne a sústavne participovať na príprave a realizácii nového premostenia rieky Váh, pri dodržaní životného štandardu obyvateľov Piešťan v dotknutom území

– podporovať podnikateľské aktivity pre zatraktívnenie a skvalitnenie poskytovania služieb orientovaných na cestovný ruch a tak pomôcť zvýšeniu atraktivity Mesta Piešťany pre jeho návštevníkov.

Z dôvodu, že kandidujem za poslanca MSZ vo volebnom obvode č.3, budem sa zasadzovať a chcem :

– participovať pri riešení skvalitnenia a zvýšenia úrovne oddychových zón ( pri ZŠ Brezová, nám. Janka Krála a  novovybudovaných obytných lokalitách lodenica, Heinola, Waltariho…) vybudovaním nových detských ihrísk a oddychových zón

– podporovať rozširovanie a  skvalitnenie budovania občianskej vybavenosti a  služieb vo volebnom obvode

– v spolupráci s kompetentnými partnermi (TAVOS, a.s.) priebežne riešiť rekonštrukciu kanalizačnej siete sídliska Juh, Floreát pre zamedzenie vytápania pivníc rodinných domov

– vytvárať v spolupráci s dopravným podnikom (SAD) podmienky pre zabezpečenie spojenia centra mesta s jeho satelitnými obytnými časťami, vytýčením nových tratí MHD s adekvátnym počtom a frekvenciou spojov

– presadzovať zachovanie zelene pri budovaní nových obytných centier v oblasti pri poliklinike

– v spolupráci so zodpovednými partnermi (Povodie Váhu) skvalitňovať a budovať materiálne vybavenie pre nové formy využívania voľno – časových aktivít na berme rieky Váh

– iniciovať zo strany Mesta Piešťany pravidelný monitoring (minimálne 2x ročne) úrovne a zabezpečenia ochrany obyvateľov a ich majetku situovaných v záplavových zónach rieky Váh.

Populárne články