Connect with us

Komunálne voľby 2014

Peter Tremboš: Moje priority

Published

on

Reklama

RNDr. Peter Tremboš, PhD., 53 rokov, geograf, nezávislý a nestranícky kandidát (č. 33) na poslanca Mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1, člen občianskej iniciatívy Spoločne pre Piešťany.

Tremboš-fotoCesta životom nebýva vždy priamočiara, o to dôležitejšie je stanoviť si tie správne priority, ktoré pomôžu nielen dosiahnuť určené ciele, ale, a to považujem za ešte dôležitejšie, prežiť život zmysluplne. A aké sú tie moje? Po skončení gymnázia v Piešťanoch som bol štyri roky zamestnaný ako robotník v Chirane, dva roky som si „odkrútil“ ako vojak na vtedajšej „západnej hranici socializmu“, neskoršie som vyštudoval vysokú školu, pôsobil v Slovenskej akadémii vied i na Univerzite Komenského v Bratislave, bol som živnostníkom. Ten, kto ma bližšie pozná, vie, že napriek tomu nemám problém oháňať sa aj lopatou. V ostatných rokoch som sa vrátil do Piešťan a venujem sa mojej rodine, manželke a dvom deťom vo veku 10 a 8 rokov. Predstavujú moju najvýznamnejšiu prioritu. Tie ďalšie, ktoré súvisia s mojou kandidatúrou, som sa pokúsil sformulovať a zaradiť do nasledujúcich oblastí.

Reklama

Piešťany – mesto kultúry, rekreácie, oddychu a podnikania

– podporovať nové formy rozvoja cestovného ruchu

Reklama

– zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít vedúcich k zvýšeniu zamestnanosti

– využiť areál vojenských kasární a letiska, podporiť budovanie vedecko-technologického parku

Piešťany – mesto bicyklov

– pokračovať v budovaní cyklochodníkov a ďalšej infraštruktúry (napr. stojanov na bicykle)

– upokojiť dopravu v častiach mesta s vysokou intenzitou pohybu chodcov a cyklistov

– cyklodoprava by mala byť rovnocennou a lokálne i preferovanou súčasťou dopravy v meste

– rekonštruovať Predstaničné námestie – vybudovať cykloparkovisko

– prehodnotiť systém hromadnej dopravy a jej dotovania, vytvoriť podmienky pre rozvoj cyklopožičovní a cyklotaxi

– spracovať a zverejniť dlhodobý program rekonštrukcie cestných komunikácií

Piešťany – mesto parkov a zelene

– citlivá a najmä postupná obnova Mestského parku a ďalších parkových plôch

– ochrana a majetkové vysporiadanie areálov prednostne určených na oddych, rekreáciu a vzdelávanie (Mestský park, Vážsky ostrov, Malá vrbina, Červená veža, Dlhé kusy, Sĺňava,…)

– obnova uličných stromoradí, výsadba „zelených“ bariér a údržba „zelených“ plôch

– Piešťanské jarmočisko (obnova a sfunkčnenie plochy medzi Žilinskou a Vodárenskou ulicou)

– realizácia projektu botanickej záhrady a náučných chodníkov

Piešťany – mesto slnka a vody

– zatraktívniť nábrežie Váhu, oživiť priestor Lodenice a okolia Sĺňavy

– rekonštruovať LIDO ako prímestský rekreačný areál – NIE novým stavbám, ÁNO úprave plochy a jej vybaveniu (promenáda s verejným osvetlením, toalety, prezliekarne, športové plochy,…)

lido (3)

Podpora komunitných aktivít a sociálnej infraštruktúry

– vytvoriť podmienky na širšie stretávanie obyvateľov a budovanie komunitnej občianskej spoločnosti – budovanie komunitných centier, detských ihrísk, klubov seniorov,…

– spracovať dlhodobý program rozvoja predškolských, školských a sociálnych zariadení a služieb

– organizovať spoločenské akcie so širokým záberom (farmárske trhy, dožinky, hody, susedské stretnutia, amatérske súťaže,…)

Podpora rekreačného športu

– zaviesť spravodlivý a transparentný systém podpory športu berúci do úvahy viac pozitívny prínos športu pre zdravie občanov ako návštevnosť športových podujatí

– realizovať rekonštrukciu, prípadne aj výstavbu nových lokálnych športovísk otvorených pre širokú verejnosť – vybudovať polyfunkčné plochy vhodné na technicky nenáročné športové aktivity (petang, bedminton, volejbal,…)

Čistota a poriadok v meste

– zefektívniť zber odpadov, zaviesť stimulačné opatrenia

– posilniť systém kontroly a postihu negatívnych javov

Riadenie a ekonomika mesta

– zvýšiť transparentnosť a informovanosť (pravidelne prezentovať plánované zámery a výsledky)

– realizovať procesný audit na Mestskom úrade a v organizáciách riadených mestom

– zefektívniť nakladanie s majetkom mesta, skvalitniť dozor nad investičnými akciami

Termálnu vodu pre Piešťany

– zamerať úsilie na rozšírenie možností využitia zdrojov termálnych liečivých vôd pre rozvoj mesta

– rekonštruovať kúpalisko Eva a podporiť výstavbu nového termálneho kúpaliska

Áno, je toho veľa. Piešťany majú čo ponúknuť, ale je toho ešte mnoho, čo v nich treba vykonať. Aj preto som sa zapojil do občianskej iniciatívy Spoločne pre Piešťany. Sústredilo sa v nej množstvo schopných ľudí, ktorí svojou prácou už preukázali, že majú úprimný záujem o rozvoj nášho mesta.

Peter Tremboš, ilustr. foto: PNky

Populárne články